5 OMSCHRIJVING GIRAAL GEBLOKKEERD Aan pensioengerechtigden. Alg. verg. no. 28 Circ. 25—10 Handleiding no. 17 AI. voor uitbetaling van pensioenbedragen, vóór 26 September ontvangen over een termijn, welke eindigt na 26 September en welke be dragen op rekening zijn gestort. Uitbetaling slechts ten beloope van het gestorte bedrag. Toonen pensioenacte. Bank teekent hierop uitbetaalde bedrag aan. Form. no. 295. idem als voor giraal, voor zooveel tegoed op girale rekening niet voldoende is. Form. no. 295. Indien ook geblokkeerde tegoed niet vol doende, kan het bedrag op de geldkaart worden opgenomen. Aan pachters. Alg. verg. no. 29 Circ. 25—10 Handleiding no. 17 AJ. voor voldoening van pacht maximaal 300. doch uitsluitend ter betaling van pacht, welke vervalt vóór 31 December 1945 en is vervallen na 26 September 1945. Voorwaarden a. overleggen pachtcontract waaruit blijkt dat pacht vóór 31 December 1945 en na 26 September 1945 is verschuldigd (ver vallen); b. schriftelijk verklaren geen betaalmidde len of vrij tegoed om pacht te voldoen; c. Bank teekent uitbetaling op pachtcontract aan. Indien geen schriftelijk pachtcontract opge maakt, is ingevolge art. 8 Pachtbesluit geen pacht verschuldigd en kan dus het gevraagde bedrag niet uitbetaald worden. Form. no. 296. idem als voor giraal, voor zooveel tegoed op girale rekening niet voldoende is. Form. no. 296. Bij huwelijk, geboorte en begrafenis. Alg. verg. no. 30 Circ. 26—10 Handleiding no. 17 AK. ingeval van huwelijk, geboorte en begrafenis 200.maximaal. Voorwaarden a. bij huwelijk 1. aanvrage kan slechts geschieden door één der (a.s.) echtelieden! 2. datum huwelijk moet worden aange toond door huwelijksaankondiging óf acte van ondertrouw óf trouwboekje; 3. uitbetaling alléén in tijdvak, liggende 2 maanden vóór tot 2 maanden na huwelijksdag. Form. no. 298. b. bij geboorte i 1. aanvragen door één der ouders; 2. verklaring overleggen van dokter óf vroedvrouw óf trouwboekje; 3. uitbetaling alléén in tijdvak van 3 maanden vóór tot 2 maanden na geboorte. 4. Uitbetaling aanteekenen op verklaring van dokter of vroedvrouw. Form. no. 297. c. bij begrafenis overleggen bewijsstukken van overlijden. Form. no. 299. idem als voor giraal, voor zooveel tegoed op girale rekening niet voldoende is. bij huwelijk form. no. 298. bij geboorte form. no. 297. bij begrafenis form. no. 299. Aan Verzekering-Maatschappijen, welke lid zijn van de Bedrijfsgroep Schade-verzeke ring. Alg. verg. no. 31 Circ. 111 Handleiding no. 17 AL. Maximaal 500.per verzekerde terzake van schade-uitkeeringen uit hoofde van ver zekering tegen brand-, bedrijfs-, diefstal-, inbraak-, transport-, waterleiding- en wette lijke aansprakelijkheidsschade, alsmede van verzekering op motorvoertuigen. Voorwaarde schriftelijk verklaren beschikt niet over vrij tegoed of betaalmiddelen, behoudens be drag voor normaal kasbeheer. Aan Hoofdgroepen, Bedrijfsgroepen, Onder- Bedrijfsgroepen, Vakgroepen en Onder-Vak groepen. Alg. verg. no. 33 Circ. 111 Handleiding no. 17 AN. Voor het aanhouden van een kas, als voor de normale uitoefening der werkzaamheden noodzakelijk is. Voorwaarde schriftelijk verklaren contan ten worden opgenomen tot het aanhouden van een kas, als voor de normale uitoefe ning der werkzaamheden noodzakelijk is.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 5