4 In welke gevallen kan van girale en geblokkeerde rekening in contanten beschikt worden? Circ. 111 AM. KOOPERS ZAAIZAAD ENZ. (Algemcene vergunning no. 32; geldig tot 31 Dec. 1945). Ten laste van de geblokkeerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand of te openen crediet van koopers van tuinbouwzaden, zaden voor akker- en weidebouw resp. pootaardappelen, die lid zijn van de Vakgroep „Groothandel in Zaaizaad en Pootgoed", kunnen overschrijvingen worden gedaan ter betaling van bovengenoemde artikelen, voor zoover de verkooper deze zelf heeft geteeld. Ontvangt de Bank een dergelijke overschrijving ten gunste van de rekening van een cliënt, dan moet een bedrag tot en met 5.000.op vrije rekening van die cliënt worden geboekt en het meerdere op girale rekening. Kooper moet overleggen a. schriftelijk bewijs dat hij in 1945 aangesloten was bij of ge organiseerd was in de Vakgroep „Groothandel in Zaai- en Pootgoed" b, een rekening of nota, waarop leverantie van tuinbouwzaden, zaden voor akker- en weidebouw resp. pootaardappelen is gespecificeerd; verklaren a. dat hij de koopprijs schuldig is gebleven; b. dat de betaling plaats vindt terzake van leverantie als op boven onder b. genoemde nota gespecificeerd c. dat hij niet over giraal of vrij tegoed beschikt, behoudens een bedrag benoodigd voor normaal kasbeheer. Form. no. 302/32. Circ. 111 AN. HOOFDGROEPEN, BEDRIJFSGROEPEN, ONDER-BEDRIJFS GROEPEN, VAKGROEPEN EN ONDER-VAKGROEPEN. (Algemeene vergunning no. 33). Bovengenoemde instellingen kunnen ten laste van hun geblok keerde rekening door overschrijving beschikken. Tevens kunnen zij ten laste van hun geblokkeerde rekening door opneming in contanten beschikken, tot het aanhouden van een kas, als voor de normale uitoefening der werkzaamheden nood zakelijk is. Bij beschikken in contanten moet rekeninghouder schriftelijk verklaren dat hij de contanten opneemt tot het aanhouden van een kas als voor de normale uitoefening der werkzaamheden noodzake lijk is. Circ. 1—11 AO. BIJDRAGEN OF HEFFINGEN VERSCHULDIGD AAN HOOFDGROEPEN, BEDRIJFSGROEPEN ENZ. (Algemeene vergunning no. 34). Ten laste van de geblokkeerde rekening van een rekening houder kan door middel van overschrijving worden beschikt, ter betaling van bijdragen en heffingen, verschuldigd aan Hoofd groepen, Bedrijfsgroepen, Onder-Bedrijfsgroepen, Vakgroepen en Onder-Vakgroepen. De rekeninghouder moet daarbij overleggen declaratie van de bijdrage of heffing. Form. no. 303/34. Wijzigingen in de bestaande vergunningen. Circ. 2910 LEVENSONDERHOUD VAN NATUURLIJKE PERSONEN, DIE INGEZETENEN ZIJN. Vervallen Algemeene vergunning no. 5 A (zie Handleiding Raiffeisen- Bode 22 Oct. 1945 bladz. 3 onder letter I). Vervangen door Algemeene vergunning no. 5 B (geldig tot 15-12-f45). Aan natuurlijke personen die ingezetenen zijn, kan ten laste van de girale rekening en indien deze niet voldoende is, ten laste van de ge blokkeerde rekening, voor levensonderhoud per week ten hoogste 100.in contanten worden uitbetaald (bedrag ter beoordeeling kassier). De uitbetaling mag uitsluitend geschieden ten laste van een rekening, die vóór 7 Juli 1945 was geopend. Voorwaarden 1. geen voldoende betaalmiddelen of tegoed op vrije rekening om in noodzakelijk levensonderhoud te voorzien 2. oefent niet uit zelfstandig beroep als bedoeld onder D (bladz. 3 Raiffeisen-Bode 22 Oct. 1945) 3. geen of onvoldoende inkomsten uit dienstbetrekking, daaronder be grepen: pensioen en inkomsten uit intrest of dividend ter bekos tiging noodzakelijkheid levensonderhoud 4. niet ingeschreven bij Ned. Universiteit of Hoogeschool en aanvraag geschiedt niet ten behoeve van zoodanig persoon. Form. 284. 1 I ,"Wi I Circ. 7—11 1 !ï*!Tl VERLADERS EN ONTVANGERS BINNENSCHEEPVAART- VERKEER. Gewijzigd Algemeene vergunning no. 6 (zie Handleiding Raiffeisen^ Bode 22 October 1945 bladz. 3 onder letter J.) Naast verladers kan thans ook aan ontvangers van goederen in het binnenscheepvaartverkeer deblokkeering worden verleend onder de zelfde voorwaarden als aan de verladers. (Ie vervolg op den staat in de Raifleisen-Bode van 22 Oct. 1945 bladz. 5, 6 en 7). OMSCHRIJVING GIRAAL GEBLOKKEERD Aan Zuivelfabrieken. Circ. 410 Handleiding no. 17 O. idem als voor geblokkeerd, voor zooveel tegoed op geblokkeerde rekening niet vol doende is. voor betaling van melkgelden. Voorwaarde geen voldoende vrije middelen of tegoed op vrije rekening om melkgeld te betalen. Voor verklaring zie circ. 410. Aan handelaars, grossiers en grossiers- depöthouders van eieren met vergunning van het bedrijfschap voor pluimvee en eieren te de Bilt. Alg. verg. no. 21 Circ. 2410 Handleiding no. 17 AC. voor betaling van eieraankoopen bij de ver zamelaars. Op te nemen bedrag maximaal a. voor handelaren en grossiers-depöt- houders 3 X de gemiddelde weekomzet gedurende September 1945, te berekenen a 18 cent per ei b. voor grossiers 2 X de gemiddelde weekomzet gedurende September 1945, te berekenen 18 cent per ei. (Handelaren, die tevens grossier-depót houders zijn, mogen maar in één kwaliteit gelden opnemen). Voorwaarden 1. overleggen schriftelijke verklaring van het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, waaruit weekomzet blijkt. Verklaring bij aanvraagformulier bewaren; 2. schriftelijk verklaren beschikt niet over vrij tegoed, behoudens bedrag voor nor maal kasbeheer. Form. no. 294.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4