HANDLEIDING DEBLOKKEERING (II) 3 (Ie Vervolg op bladz. 1 t.m. 5 Railfeisen-Bode 22 October 1945) Circ. 24—10 AC. HANDELAARS, GROSSIERS EN GROSSIERS-DEPOTHOU DERS VAN EIEREN MET VERGUNNING VAN HET BEDRIJF SCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN TE DE BILT. (Algemeene vergunning no. 21). Deze kunnen ten laste van hun geblokkeerde rekening in con tanten opnemen ter betaling van eier-aankoopen bij de ver- zamelaars. Op te nemen bedrag a. voor handelaren en grossiers-depothouders niet meer dan 3 X den gemiddelden weekomzet gedurende de maand Septem ber 1945 b. voor grossiers niet meer dan 2 X den gemiddelden week omzet gedurende de maand September 1945. (Handelaren, die tevens grossiers-depothouders zijn, mogen maar in één kwaliteit gelden opnemen). Rekeninghouder moet 1. overleggen schriftelijke verklaring van het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, waaruit weekomzet blijkt. Weekomzet berekenen a 18 cent per ei. Verklaring bij aanvraagformulier bewaren; 2. schriftelijk verklaren dat hij niet beschikt over vrij tegoed, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Form. no. 294. Circ. 24—10 AD. VOORSCHOTHEFFING OP DEN OMSLAG OORLOGS SCHADE VAN MOLESTVERZEKERING-MAATSCHAPPIJEN. (Algemeene vergunning no. 22). Rekeninghouders, die betalingen moeten doen aan Molestver- zekering-Maatschappijen wegens voorschotheffing en naheffing op den omslag oorlogsschade, kunnen ten laste van hun geblok keerde rekening overschrijvingen doen (dus niet in contanten) op de bankrekening van de Molestverzekering-Maatschappij. Overgelegd moet worden de declaratie van de voorschot- of naheffing op den omslag. Form. 293. AANKOOP VEE DOOR VEEHOUDERS. (Algemeene vergunning no. 23). Zie Raiffeisen-Bode van 22 October bladz. 3. Circ. 24—10 j AE. KOOPERS VAN VRACHT- EN ANDERE BEDRIJFSAUTO MOBIELEN. (Algemeene vergunning no. 24). Deze kunnen door middel van overschrijving (dus niet in con tanten) beschikken ten laste van hun geblokkeerde rekening ter betaling van den koopprijs. Kooper moet a. overleggen toewijzingsformulier van Rijksverkeersinspectie of Regeeringsdirectoraat Motorvoertuigen; b. schriftelijk verklaren dat hij niet over vrij tegoed beschikt om aankoop te voldoen, behoudens een bedrag voor normaal kasbeheer. Form. no. 304/24. Circ. 24—10 AF. LEDEN VAN VAKGROEP INSTELLINGEN VOOR FINAN CIERING VAN HUURKOOP EN ANDERE AFBETALINGS OVEREENKOMSTEN. (Algemeene vergunning no. 25). kunnen, als hun girale tegoed niet voldoende is. door middel van overschrijving (dus niet in contanten) beschikken ten laste van hun geblokkeerde rekening, indien zij aan koopers van vracht- of andere bedrijfsautomobielen crediet hebben ver leend ter financiering van die aankoop. Circ. 25—10 AG. PROVENU VAN BUITENLANDSCHE VORDERINGEN. (Algemeene vergunning no. 26). Het provenu van buitenlandsche vorderingen in buitenlandsche geldsoort door Deviezen-banken (waaronder de Centrale Bank valt) voor cliënten verkregen, kan op vrije rekening van die cliënten worden goedgeschreven, indien althans betaald is ten gunste van een Nederlandsch ingezetene ingevolge een mone taire overeenkomst met het buitenland, waarbij de Nederland- sche Regeering partij is. De Boerenleenbanken dienen dergelijke vorderingen aan de Centrale Bank op te zenden. Circ. 2510 AH. MOLESTSCHADE-UITKEERINGEN. (Algemeene vergunning no. 27). Onderstaande instellingen kunnen terzake van schade aan roerende en onroerende goederen ten laste hunner geblok keerde rekening overschrijvingen doen, doch alleen naar de geblokkeerde rekening van de Maatschappij tot financiering van het Nationaal Herstel N.V. „in oprichting" bij de Neder- landsche Bank N.V. te Amsterdam. Bij overschrijving naam van den verzekerde vermelden. De instellingen zijn a. de onder-Vakgroep „Onderlinge Molestverzekering", b. het Oorlogsschadefonds Politie te Amsterdam, c. het Oorlogsschadefonds van Politiepersoneel te 's-Graven- hage, d. de Onderlinge Waarborg Maatschappij „Molestfonds Ge- meentepersoneel" te Amsterdam. Circ. 25—10 AI. VOOR 26 SEPTEMBER 1945 ONTVANGEN PENSIOEN BEDRAGEN. (Algemeene vergunning no. 28). Pensioenbedragen, vóór 26 September ontvangen over een termijn, welke eindigt na 26 September en welke bedragen op rekening zijn gestort of op geldkaart ingeleverd, kunnen ten laste van de girale, of indien deze niet voldoende is, ten laste van de geblokkeerde rekening of op de geldkaart worden uit betaald, doch slechts ten beloope van het gestorte of inge leverde bedrag. Rekeninghouder moet pensioenacte vertoonen. Hierop teekent Bank uitbetaald bedrag aan. Form. no. 295. Circ. 25—10 AJ. PACHTBETALING. (Algemeene vergunning no. 29). Pachters kunnen ten laste van hun girale rekening en indien deze onvoldoende is ten laste van hun geblokkeerde rekening in contanten 300.opnemen, doch uitsluitend ter betaling van pacht, welke vervalt vóór 31 December 1945 en is vervallen na 26 September 1945. De pachter moet a. Pachtcontract overleggen, waaruit blijkt dat pacht vóór 31 December 1945 en na 26 September 1945 is verschuldigd (vervallen), b. schriftelijk verklaren geen betaalmiddelen of vrij tegoed om pacht te voldoen. Form. no. 296. Circ. 2610 AK. HUWELIJK, GEBOORTE EN BEGRAFENIS. (Algemeene vergunning no. 30). Bij huwelijk, geboorte en begrafenis kan 200.in contanten worden opgenomen ten laste van de girale rekening en indien deze niet voldoende is, ten laste van de geblokkeerde rekening. Tevens kan ingeval van huwelijk en geboorte (dus niet begra fenis het bedrag der girale rekening tot 200.— worden aan gevuld ten laste van de geblokkeerde rekening, indien die girale rekening een saldo van minder dan 200.aanwijst of is gaan aanwijzen na de betaling van 200.— in contanten. Bij huwelijk kan deblokkeering slechts gevraagd worden door één der (a.s.) echtelieden. Datum huwelijk moet worden aan getoond door huwelijksaankondiging óf acte van ondertrouw óf trouwboekje. Uitbetaling alléén in tijdvak, liggende 2 maanden vóór tot 2 maanden na huwelijksdag. Form no. 298. Bij geboorte aanvragen door één der ouders, verklaring over leggen van dokter of vroedvrouw 6f trouwboekje. Alleen in het tijdvak van 3 maanden vóór tot 2 maanden na geboorte. Uitbe taling op verklaring dokter of vroedvrouw aanteekenen. Form. no. 297. Bij begrafenisoverleggen bewijsstukken van overlijden. Form. no. 299. Circ. 111 AL. SCHADEVERZEKERINGS-UITKEERINGEN. (Algemeene vergunning no. 31). Ten laste van de geblokkeerde rekening van Verzekering-Maat schappijen, welke lid zijn van de Bedrijfsgroep Schade-verzeke ring, kan maximaal 500.per verzekerde in contanten worden uitgekeerd terzake van schade-uitkeeringen uit hoofde van verzekering tegen brand-, bedrijfs-, diefstal-, inbraak-, transport-, waterleiding- en wettelijke aansprakelijkheidsschade, alsmede van verzekering op motorvoertuigen. Schriftelijk verklaren Beschikt niet over vrij tegoed of betaal middelen, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3