8 KASSIER Buitengewone Algem. Vergadering Onderling Waarborgfonds. Verzoeke den geloofsbrief voor de Buitengewone Betalingen aan Rijks bureau voor Hout. Alg. verg. no. 19 Circ. 20—10 Handleiding no. 17 AA. ganiseerd bij het Bedrijfschap van Sier teeltproducten, öf c. als georganiseerden zijn aangesloten in de groep bloemisten bij het Bedrijfschap van Sierteeltproducten. Voorwaarden overleggen 1. schriftelijk bewijs dat hij in 1945 is of was aangesloten of georganiseerd, als boven sub a, b of c bedoeld; 2. contra-nota, waaruit blijkt dat koopprijs verschuldigd is gebleven en dat de beta ling geschiedt terzake van op die nota ge specificeerde leveranties van bloem bollen. Verklaren beschikt niet over voldoend vrij of giraal tegoed, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Form. no. 292. Iedereen ter betaling van bedragen aan het Rijks bureau voor Hout wegens aankoop van hout of houtproducten. Overleggenofficieele factuur wegens ge kocht hout of houtproducten van het Rijks bureau voor Hout. Tusschenpersonen on roerende goederen, Rechtskundige Advi seurs, Deurwaarders. Alg. verg. no. 20 Circ. 20—10 Handleiding no. 17 AB. Verklarenbeschikt niet over voldoende giraal of vrij tegoed, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Leden Vakgroep Tusschenpersonen in on roerende goederen, leden Ned. Vereeniging van Rechtskundige Adviseurs, alsmede Deur waarders Uitsluitend naar geblokkeerde rekening en naar rekening van Rijks-, Provinciale- en Gemeente Comptabelen. Verklaren: Overschrijving geschiedt tot over making van gelden, die zij reeds vóór 26 Sep tember 1945 van anderen onder zich hadden. N.B. Het is ons gebleken dat er in vele gevallen nog misverstand bestaat over de opgave van het geblokkeerde tegoed per 2 Oct. 1945 na kassluiting aan het Agentschap van de Nederlandsche Bank. Er zij hier nogmaals op gewezen, dat moet worden opgegeven het totaal van het geblokkeerde tegoed, dat bij de Boerenleenbanken uitstond per 2 October na kassluiting (waaronder mede begrepen wordt het geblokkeerde tegoed wegens ingeleverde bankbiljetten van 100.-) Opgegeven moet derhalve worden het geblokkeerde tegoed, zooals dit was, voordat de splitsing in giraal en geblokkeerd tegoed plaats vond 1 Het girale tegoed behoeft dus niet afzonderlijk te worden opgegeven I Dit bestond immers nog niet, daar eerst met ingang van 3 October de splitsing moest plaats vinden. Voor de bestanddeelen van het geblokkeerde tegoed verwijzen wij U naar onze circulaire van 28 September j.1. Verzoek. Gaarne zouden wij zoo spoedig mogelijk opgave ontvangen van het postrekeningnummer van die boerenleenbanken, waarvan dat nummer nog niet in de laatste druk van het Handboekje (7de druk) staat vermeld. Dit verzoek geldt óók voor die gevallen, waarin de kassier te eigen name een postrekening heeft geopend, doch daarop uitsluitend hande lingen voor de boerenleenbank verricht. Betaling van Belastingen Nu vele boerenleenbanken op ons verzoek hun geheele tegoed bij de Agentschappen van de Nederlandsche Bank hebben doen overboeken naar de rekening van de Centrale Bank bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam, kunnen vanzelfsprekend geen opdrachten tot betaling van belasting meer aan de bedoelde Agentschappen worden toegezonden. Betaling van belastingen kan thans op twee manieren plaats vinden. In de eerste plaats kan men, voor zoover de boerenleenbank een postrekening heeft, deze betalingen weder door middel van den postcheque- en girodienst verrichten. Deze methode zouden wij voor- loopig het liefst zien gevolgd. Mocht het saldo van de postrekening niet voldoende zijn, dan kan men aan de Centrale Bank verzoeken een zeker bedrag op de post rekening der boerenleenbank over te boeken. Overigens verwijzen wij in dit verband naar de in dit nummer voor komende mededeeling inzake de postrekeningen der boerenleen banken. Heeft de bank geen postrekening, dan kan men de betalings opdrachten aan de Centrale Bank toezenden door gebruik te maken van het bekende grijze giroformulier (063). In beide gevallen, wanneer het meerdere posten betreft, zouden wij willen adviseeren om den tot dusverre gevolgden weg te blijven bewandelen en den ontvanger vooraf de posten op te geven met be hulp van formulier A. Zoodra een exemplaar hiervan voor accoord terugkomt van den ontvanger, wordt het totaal van die lijst in één bedrag betaald. Zoowel bij betaling per postgiro als via de Centrale Bank moet er wel aan gedacht worden, dat duidelijk wordt aangegeven op welke lijst de betaling betrekking heeft. Men kan dit aangeven als volgt „Betreft lijst van (datum) aanvangende met den naam:..... (naam van den eersten belastingdebiteur van de lijst). Nakoming voorschriften geldzuivering Met nadruk willen wij de boerenleenbanken er nog eens op wijzen, dat de voorschriften, welke ten aanzien van de geldzuivering zijn gegeven, zoo stipt mogelijk dienen te worden nagekomen. Bij verschillende boerenleenbanken is vanwege de inspectie der belastingen en den fiscalen recherchedienst reeds een controle hier naar ingesteld, waarbij verschillende overtredingen aan het licht zijn gekomen, die streng gestraft kunnen worden. We begrijpen volkomen, dat door de overstelpende drukte er hier en daar wel eens iets kan doorglippen. Toch roepen we aller medewerking in om het aantal overtredingen zoo klein mogelijk te doen zijn. Teekenen van giroformulieren Van verschillende zijden wordt ons gevraagd of in verband met de te verwachten toename van het giroverkeer de grijze girobiljetten, die naar de Centrale Bank moeten worden gezonden, niet alleen door den kassier geteekend kunnen worden, zoodat de handteekeningen van twee bestuursleden derhalve komen te vervallen. Men verzoekt dit met het oog op den tijd, dien het vaak kost om de benoodigde bestuurshandteekeningen te verkrijgen. Wij verwijzen in dit verband naar art. 5 van het huishoudelijk regle ment der Centrale Bank, lid 1. Ingevolge het daar bepaalde moet, indien men wil volstaan met de handteekening van den kassier alleen, daarvoor dispensatie worden gevraagd aan het bestuur der Centrale Bank. Postrekeningen van boerenleenbanken De postrekeningen van de boerenleenbanken zijn door den post cheque- en girodienst alle geblokkeerd. Daarna heeft splitsing plaats gevonden in een geblokkeerd en een giraal deel, evenals zulks voor alle bankrekeningen geldt. Aangezien dit echter voor de boerenleenbanken moeilijkheden op leverde bij het geven van opdrachten tot overschrijving, die juist in dezen tijd in grooten getale loskomen, hebben wij ons gewend tot het Centraal Postgirokantoor. Heden ontvingen wij hierover bericht, dat volgens beslissing van het Departement van Financiën de postrekeningen van de leden van de Bedrijfsgroep Landbouwcredietbanken zijn aan te merken als vrije rekeningen in den zin van art. 8 van de Beschikking Deblokkeering 1945. Tevens werd ons verzocht te willen opgeven, welke boerenleenbanken een postrekening hebben, opdat deblokkeering van deze rekeningen door den postcheque- en girodienst zal kunnen plaats vinden. Deze opgave is bereids door ons gedaan (voor zoover de postrekeningen der banken ons althans bekend waren). Binnen afzienbaren tijd zullen de banken derhalve weder van haar postrekeningen gebruik kunnen maken. Cheques en de Beschikking Deblokkeering '45 Wanneer een cheque wordt afgegeven zal op het formulier uitdruk kelijk vermeld dienen te worden ten laste van welke soort van reke ning (geblokkeerd, giraal of vrij) de transactie plaats heeft, zulks conform het bepaalde bij art. 2 (1) van de Beschikking Deblok keering 1945. Effecten-registratie Naar verluidt zal de effecten-registratie waarschijnlijk half Novem ber, of begin December van dit jaar een aanvang nemen. Ofschoon officieele richtlijnen nog ontbreken, schijnt het vast te staan, dat voor deze registratie niet de volledige stukken, doch slechts de coupon- en dividendbladen behoeven te worden aangeboden. In verband met een vlot verloop der registratie en teneinde opeen- hooping van werkzaamheden te voorkomen, geven wij U in overweging thans reeds de coupon- en dividendbladen van de effecten, die U in bezit hebt, aan ons toe te zenden met vermelding van volledigen naam en woonplaats van de eigenaars. Zoodra ten aanzien van deze effecten-registratie definitieve richt lijnen bekend gemaakt worden, zullen wij U hiervan in kennis stellen. Rectificatie In de Raiffeisen-Bode van 6 October j.1. is een storende drukfout blijven staan. Onder het hoofd „Nog een vergunning deblokkeering levensmiddelenhandel" luidt het slot van den eersten zin: indien hun girale rekening een voldoende saldo aanwijst." Dit moet echter zijn: indien hun girale rekening geen of onvoldoende saldo aanwijst." Het Bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank te de Bilt (Utr.) roept sollicitanten op voor de betrekking van Sollicitaties, worden ingewacht bij het bestuur, per adres Blauw- kapelscheweg 4 te de Bilt. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 8