7 In welke gevallen kan overschrijving ten laste geblokkeerde rekening plaats vinden? OMSCHRIJVING GIRAAL GEBLOKKEERD Aan Schadeverzekering-Maatschappijen. Alg. verg. no. 17. Circ. 18—10. Handleiding no. 17 Y. idem als voor geblokkeerd, indien geblok keerd tegoed niet voldoende is. uit de rekening van Schadeverzekering- Maatschappijen voor schade-uitkeeringen die gewoonlijk door hen in contanten worden uitbetaald. Zie handleiding no. 17 Y. Maatschappij moet verklaren niet over vrij tegoed te beschikken, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Opgemerkt zij, dat men eerst kan beschikken ten laste van de rekening van een bestaaand of te verleenen crediet, als de betrokkene niet over voldoende betaalmiddelen of voldoende tegoed op vrije, girale of geblokkeerde rekening beschikt. Bij de beschikking ten laste van de rekening van een crediet gelden dezelfde regels als voor de beschikking ten laste van een creditsaldo ten aanzien van de uitbetaling in contanten is bepaald. Voorts kan ook in de volgende gevallen uitbetaling in contanten geschieden Uit het bedrag, in de inleveringsweek gestort a. Indien de geldkaart 100.(binnen schippers 300.of meer aanwijst 100.(binnenschippers 300. Handleiding no. 2 b. Indien op de geldkaart minder dan 100.(binnenschippers 300.ge stort is het bedrag dat de geldkaart aanwijst. OP DE VOLMACHT Artt. 11 en 12 D.B. Handleiding no. 3 OP DE GELDKAART Art. 11, 12 en 13 D.B. Circ. 289 Circ. 10—10 Uit het bedrag, in de inleveringsweek gestort a. Indien de volmacht 300.of meer aan wijst 300. b. Indien op de volmacht minder dan 300. is gestort het bedrag dat de volmacht aanwijst. UIT VRIJE REKENING: Alles wat na 2 October in contanten is ge stort of wat na dien datum naar vrije reke ning is overgeschreven. Behalve ten laste van het normale tegoed op girale rekening kunnen in de hieronder genoemde gevallen ook overschrijvingen worden ver richt ten laste van de geblokkeerde rekening van Bijzondere vergunning Deblokkeering. Art. 18 D.B. Handleiding no. 5 Algemeene vergunning Boerenleenbanken. Art. 21 lid 2 D.B. Handleiding no. 17 A Belasting enz. Art. 14 D.B. Circ. 110 Handleiding no. 17 B iedereen Indien bijzondere vergunning tot deblokkee ring is verleend, tot het bedrag in de vergun ning uitgedrukt. Boerenleenbanken bij Nederlandsche Bank of andere Banken Voor alle overschrijvingen, verricht ter uit voering van de bepalingen van de Beschik king Deblokkeering van 26 September 1945 of een op grond daarvan verleende vrij stelling of vergunning. iedereen voor betaling van a. vóór 1 Januari 1946 verschuldigde belas tingen b. zekerheidstelling belastingen c. vóór 1 Januari 1946 verschuldigde Water schapslasten; d. vóór 1 Januari 1946 verschuldigde om slagen of kosten e.d. aan Overheidsdien sten of -Instellingen; e. vóór 1 Januari 1946 bij vonnis opgelegde geldboeten of ter voorkoming van straf vervolging getroffen schikkingen f. voor aankoop Schatkistpapier of Obliga ties Nederland; g. voor bijdragen Stichtingen Volksherstel, 1940-1945, Herstellingsoorden van Neder landsche oud-illegale werkers, H.A.R.K., Nederlandsche Roode Kruis en Nationaal Steunfonds. Koopsom toewijzing levensmiddelen. Alg. verg. no. 4 Raiff.. 610 Handleiding no. 17 H Verladers binnenscheep- vaartverkeer. Alg. verg. no. 6 Handleiding no. 17 J (Geldig tot 1 Dec. 1945) Veilingen. Alg. verg. no. 8 Circ. 1010 Handleiding no. 17 L Koopers op veilingen. Alg. verg. no. 8 Circ. 10—10 Handleiding no. 17 M Coupons en dividenden betaalbaar vóór 26 Sep tember 1945. Circ. 15—10 Handleiding no. 17 R Obligaties, losbaar vóór 26 September 1945. Circ. 15—10 Handleiding no. 17 S Aankoop tabakspro ducten. Alg. verg. no. 12 Circ. 1510 Handleiding no. 17 T iedereen a. voor het koopen van grondstoffen voor de vervaardiging van levensmiddelen; b. voor het koopen van levensmiddelen, be stemd om te worden gedistribueerd. Form, no. 286. Van verladers van goederen in het binnen- scheepvaart-verkeer voor voldoening van vrachten of voorschot op vrachten. Form. 287. Veilingen voor voldoening van vorderingen wegens vóór 2 October aangevoerde producten voor zoover deze niet in contanten 5.000.plus 50 van het meerdere) zijn voldaan. Koopers op veilingen voor voldoening van door hen ter veiling ge kochte producten, indien zij niet over vol doende vrije middelen of tegoed op vrije of girale rekening beschikken. Voorwaarden Kooper moet bewijs overleggen door Veiling afgegeven, dat de goederen zijn gekocht op de Veiling en dat de koopprijs verschuldigd is tfebleven. Overmaking door Notarissen en Advo caten aan cliënten. Alg. verg. no. 15 Circ. 15—10 Handleiding no. 17 W Verladers en ontvangers van goederen in het In tern. vervoer op de groote rivieren en de tankvaart. Alg. verg. no. 16 Circ. 1510 Handleiding no. 17 X (Geldig tot 1 Dec. 1945) Debiteuren van coupons en dividenden betaalbaar vóór 26 September ter voldoe ning daarvan. Echter komt het bedrag op geblokkeerde rekening van den rechthebbende te staan. Debiteuren van obligaties, aflosbaaar vóór 26 September 1945 ter voldoening daarvan. Echter komt het bedrag op geblokkeerde rekening van den rechthebbende. Koopers van tabak of tabaksproducten ter voldoening van koopsom aan Depóts van Rijksbureaux voor Tabak of aan bij dat Bureau ingeschreven fabrieken. Voorwaarden a. overleggen bewijs van inschrijving bij Rijksbureau, Code-nummer van Centraal Distributiekantoor en toewijzing tabaks rantsoenen, te berekenen a 0.60 per rantsoen; b. Verklaren: niet voldoende giraal of vrij tegoed, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Notarissen en Advocaten ter voldoening aan hun cliënten van bedra gen, welke zij (Notarissen en Advocaten) reeds vóór 26 September voor die cliënten onder zich hadden. (Dit laatste moeten zij schriftelijk verklaren). Wordt overgeschreven naar geblokkeerde rekening van cliënt. Form. 289 en 290. Verladers of ontvangers van goederen in het internationale vervoer op de groote rivieren en de tankvaart Voorwaarden 1. overleggen verklaring afgegeven door a. Centraal Bureau voor de Rijn- en Bin nenvaart; óf b. Ned. Particuliere Rijnvaart Centrale; óf c. Tankvervoer Centrale, dat reis noodzakelijk is vermelding van bedrag van uitbetaling; 2. schriftelijk verklaren niet voldoende contanten of vrij tegoed. Form. 291. Koopers van bloembol len (daaronder begre pen knollen van sier gewassen). Alg. verg. no. 18 Circ. 19—10 Handleiding no. 17 Z Geldig tot 15 Dec. 1945 Koopers van bloembollen (daaronder begre pen knollen van siergewassen) ter betaling van de koopprijs van bloembollen en wel ten gunste van de vrije rekening van den verkoo- per tot en met 5.000.en 50 van het meerdere tot een maximum van 5.000. met dien verstande, dat terzake van bloem bollenleveranties op vrije rekening van den verkooper nooit meer dan 10.000.in totaal mag worden ontvangen; de rest ten gunste van de girale rekening van den ver kooper. Zoowel koopers als verkoopers moeten a. als leden zijn aangesloten bij de Vak groep Groothandel in bloembollen, óf b. als kweekers van bloembollen ziin geor-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 7