6 OMSCHRIJVING GIRAAL GEBLOKKEERD Aan verladers en ontvangers van goederen in het intern, vervoer op de groote rivieren en de tankvaart. Alg. Verg. no. 16. Circ. 1510 Handleiding No. 17 X. idem als voor geblokkeerd, voor zooveel het geblokkeerde tegoed niet voldoende is. Form. 291. voor betaling van vrachten of voorschot op vrachten. Voorwaarden 1. Overleggen verklaring, afgegeven door a. Centraal Bureau voor de Rijn- en Bin nenvaart; b. Ned. Particuliere Rijnvaart Centrale c. Tankvervoer Centrale, dat reis noodzakelijk is vermelding bedrag van uitbetaling; 2. schriftelijk verklaren niet voldoende contanten of vrij tegoed. Form. 291. Aan veehouders. Alg. verg. no. 23. Circ. 24—10. Handleiding no. 17 K. voor aankoop van vee voorwaarden a. vertoonen: aankoopvergunning, afgegeven door (of vanwege bijv. P.B.H.) Bedrijf schap Vee en Vleesch na 14 October 1945; b. verklaren geen betaalmiddelen of vrij tegoed voor aankoop vee in het kader van het bedrijf. Model verklaring verkrijgbaar bij P.B.H. Door dezen voor accoord af te teekenen; c. bank stelt uitbetaald bedrag op aankoop vergunning. N.B. Niet uitbetalen op aankoopvergunning, waarop vermeld Oorlogsschade" of waarop al is betaald. idem als voor giraal, voor zooveel het girale tegoed niet voldoende is. Aan aanvoerders op groente- en iruit-, bloem bollen- en bloemenveilingen. Aanvoer vóór 2 October. Alg. Verg, No. 9. Circ. 10—10 Handleiding No. 17 L. uit de rekening van de betreffende veiling ter voldoening van vóór 2 October aange voerde producten, met inachtneming van het volgende a. bedragen tot 5.000.geheel in con tanten; b. van het meerdere 50 in" contanten (rest wordt op girale rekening van aan voerder overgeschreven, eveneens ten laste van geblokkeerde rekening Veiling); c. veiling moet schriftelijk verklaren, dat zij over het opgenomen geld slechts zal be schikken ter betaling van aanvoerders van vóór 2 October aangevoerde pro ducten. Aan aanvoerders op groente- en fruit-, bloembollen- en bloemenveilingen. Aanvoer na 2 October 1945. Alg. Verg. No. 8. Circ. 10—10 Handleiding No. 17 L. uit de rekening van de betreffende veiling: ter voldoening van na 2 October aange voerde producten, tot onbeperkt bedrag. Aan studenten. Circ. 1010. Handleiding No. 17 N. idem als voor geblokkeerd, als saldo op ge blokkeerde rekening onvoldoende is. uit de rekening van studenten of hun vader of voogd, wanneer zij zelf geen rekening hebben 100.per maand. (Aanteekenen op Collegekaart). Aan bewoners van sanatoria enz. Alg. Verg. no. 10. Circ. 1210. Handleiding No. 17 P. (Geldig tot 16 Dec. 1945). Geldt alleen voor bewoners, die niet in h voor de stortingen in het tijdvak idem als voor geblokkeerde rekening als saldo op geblokkeerde rekening onvoldoen de is. et bezit zijn van een geldkaart en uitsluitend 12 September2 October 1945. uit de rekening van henzelf of uit de rekening van sanatoria enz. waarop gelden van die be woners in bovengenoemd tijdvak zijn ge stort Het totaal van de werkelijk door de be woners gestorte bedragen tot een maximum van 100.voor ieder. Het sanatorium enz. moet verklaren dat het uit te betalen bedrag niet uitgaat boven het bedrag voor den bewoner gestort tusschen 12 September en 2 October, indien uit de rekening van het sanatorium wordt opge nomen. Aan Levensverzekering-Maatschappijen ter zake van begrafenis-verzekeringen. Alg. Verg. No. 13. Circ. 15—10. uit de rekening van Levensverzekering- Maatschappijen een bedrag van ten hoogste 500.terzake van het overlijden van een bij haar verzekerde. Verklaring beschikt niet over vrij tegoed behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Aan Notarissen en Advocaten. Alg. verg. no. 15. Circ. 1510. Handleiding no. 17 W. uit de rekening van Notarissen en Advocaten: voor het aanhouden van een normale kas, zooals die voor de uitoefening van hun func tie noodzakelijk is. Form. 289 en 290.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 6