5 In welke gevallen kan van girale en geblokkeerde rekening in contanten beschikt worden? boven 5.000.50 van het meerdere tot een maximum van 5.000.met dien verstande, dat terzake van bloem bollenleveranties ten gunste van de vrije rekening van den verkooper op deze wijze nooit meer dan 10.000.in totaal mag worden ontvangen. De rest komt ten gunste van de girale rekening van den verkooper. 3. De kooper moet a. overleggen 1. het schriftelijk bewijs, dat hij in 1945 is of was aangesloten of georganiseerd als boven sub a, b of c bedoeld; 2. een contra-nota, waaruit blijkt, dat de koopprijs verschul digd is gebleven en dat de betaling geschiedt terzake van op die nota gespecificeerde leveranties van bloembollen. b. verklaren dat hij niet beschikt over giraal of vrij te goed, behoudens een bedrag voor normaal kasbeheer. Circ. 2010 AA. BETALINGEN AAN RIJKSBUREAU VOOR HOUT. (Algemeene vergunning no. 19). Personen, die wegens aankoop van hout of houtproducten be talingen hebben te doen aan het Rijksbureau voor Hout, kunnen ten laste van hun geblokkeerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand, te verhoogen of te openen crediet overschrijvingen doen. Rekeninghouders moeten daarbij a. overleggen officiëele factuur wegens gekocht hout of houtproducten van het Rijksbureau voor Hout; b. schriftelijk verklaren dat zij niet beschikken over voldoende giraal of vrij tegoed, be houdens een bedrag voor normaal kasbeheer. Circ. 20—10 AB. TUSSCHENPERSONEN IN ONROERENDE GOEDEREN, RECHTSKUNDIGE ADVISEURS EN DEURWAARDERS. (Algemeene vergunning no. 20). Leden van de Vakgroep Tusschenpersonen in onroerende goe deren, leden van de Nederlandsche Vereeniging van Rechts kundige Adviseurs, alsmede Deurwaarders kunnen ten laste van hun geblokkeerde rekening door middel van overschrijving beschikken, doch uitsluitend naar geblokkeerde rekeningen en naar rekeningen van Rijks-, Provinciale- en Gemeente- Comptabelen. De rekeninghouders moeten bij elke opdracht tot overschrijving evenwel verklaren, dat de overschrijving geschiedt tot over making van gelden, welke zij reeds vóór 26 September 1945 van anderen onder zich hadden. OMSCHRIJVING GIRAAL GEBLOKKEERD Aan houders van geldkaarten, waarop min der dan 100.is gestort. Artt. 11, 12 en 13 D.B. Raiff. 6—10 Circ. 289 Circ. 1010 Handleiding no. 2 idem als voor geblokkeerd, als saldo op ge blokkeerde rekening onvoldoende is. 100.(voor binnenschippers 300. verminderd met bedrag op geldkaart. Aan inleveraars op volmacht, waarop minder dan 300.is gestort. Artt. 11 en 12 D.B. Handleiding No. 3 idem als voor geblokkeerd, als saldo op ge blokkeerde rekening onvoldoende is. Een bedrag noodig om 300.vol te maken, indien volmacht minder dan 300.aan wijst. Op grond van bijzondere vergunningen. (Formulieren door Ned. Bank beschikbaar gesteld). Art. 18 D.B. Handleiding No. 5 na verkregen bijzondere vergunning tot de blokkeering, tot het in de vergunning ver melde bedrag. idem als voor giraal. Voor loonen en salarissen. Art. 15 D.B. Circ. 110 Handleiding No. 17 C (geldig tot 16 Dec. 1945). idem als voor geblokkeerd, voor zooveel het geblokkeerde tegoed niet voldoende is. Form. 285 voor betaling van loonen, salarissen, pen sioen, wachtgeld en lijfrente (netto, dus na afboeking van belasting en soc. lasten). Form. 285. Aan beoefenaars zelfstandige beroepen. Art. 16 D.B. Circ. 10—10 Handleiding No. 17 D (geldig tot 16 Dec. 1945). idem als voor geblokkeerd, voor zooveel tegoed op geblokkeerde rekening niet vol doende is. voor beoefenaars van vrije beroepen ver meld onder 17 D van de handleiding, een bedrag van maximaal 100.per week. Persoonsbewijs of andere bewijsstukken overleggen ten blijke van vrij beroep. Voor levensonderhoud aan anderen dan zelf standige beroepen. Alg. Verg. no. 5a Raiff. 6—10 Circ. 10—10 Handleiding no. 17 I. (Geldig tot 16 Dec. 1945). voor ingezetenen, die niet uitoefenen een zelfst. beroep als vermeld onder 17 D van de handleiding en ook niet voldoende in komsten hebben voor hun noodzakelijk levensonderhoud een bedrag per week, gelijk aan het gemid delde bedrag dat in het eerste halfjaar 1945 regelmatig voor levensonderhoud per week is opgenomen. Indien niets opgenomen, beoor deelt kassier benoodigd bedrag. Maximaal 100.per week. Form. 284. als voor giraal, doch alleen voor zooveel girale rekening onvoldoende is. Form. 284. Aan verladers in het binnenscheepvaart- verkeer. Alg. verg. no. 6. Handleiding no. 17 J. (Geldig tot 1 Dec. 1945). idem als voor geblokkeerd, als saldo op ge blokkeerde rekening niet voldoende is. Form. 287. Voor betaling van vrachten of voorschot op vrachten. Form. 287 w. uu «inicnsis «au L>iueiiiL)i)iit>n 7.iin oonr-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 5