4 Circ. 1010 N. STUDENTEN. Studenten kunnen wanneer zij ingeschreven zijn bij Ned. Univer siteit of Hoogeschool uit hun geblokkeerde rekening en indien deze niet voldoende is ten laste girale rekening 100.per maand in contanten opnemen. Indien zelf geen rekening dan ten laste rekening verzorger, t.w. vader of voogd. Circ. 410 O. MELKGELDEN. Zuivelfabrieken kunnen ten laste geblokkeerde en indien niet voldoende ten laste girale rekening de door haar verschuldigde melkgelden contant betalen. Voorwaarden Geen voldoende vrije middelen of tegoed op vrije rekening om melkgeld te betalen. Voor verklaring zie circ. 4 October. Circ. 12—10 P. BEWONERS SANATORIA ENZ. (Algemeene Vergunning no. 10, geldig tot 16 Dec. 1945). Bewoners van sanatoria, ziekenhuizen, herstellingsoorden, tehuizen voor ouden van dagen, internaten, diaconieën en soortgelijke in richtingen, kunnen, wanneer zij niet in het bezit zijn van een geld- kaart ten hoogste 100.in contanten opnemen. Zij kunnen dit uitsluitend doen uit gelden tusschen 12 September en 2 October gestort ol/en ingeleverd op eigen rekening of voor hen op rekening van het sanatorium, ziekenhuis enz. Indien de opname geschiedt uit rekening van het sanatorium, ziekenhuis enz., dat in bovengenoemden termijn voor hen heeft gestort, moet het sanatorium verklaren dat de bewoner niet meer heeft aangevraagd, dan voor hem in dat tijdvak is gestort. Circ. 12—10 Q. PERSONEN, WIER LEVENSONDERHOUD KOMT TEN LASTE VAN PERSONEN IN AUSTRALIË. (Algemeene Vergunning no. 11, geldig tot 31 Dec. 1945). Bedragen, die in opdracht van de Bank voor Nederlandsch-Indië, voor rekening van zich in Australië bevindende natuurlijke per sonen, worden overgemaakt voor levensonderhoud van hier te lande vertoevende personen, kunnen op vrije rekening worden goedgeschreven, dan wel in betaalmiddelen worden uitbetaald. Per gezin hoogstens 500.per maand of 175.per maand per persoon binnen die grens van 500.(voor verklaring zie circulaire 12 October). Circ. 1510 R. COUPONS EN DIVIDENDEN. Coupons en dividenden betaalbaar gesteld vóór 26 September kunnen ten laste geblokkeerde rekening van debiteuren worden overgeschreven naar geblokkeerde rekening van rechthebbenden. Circ. 15—10 S. OBLIGATIES, LOSBAAR VOOR 26 SEPTEMBER. Deze kunnen eveneens ten laste geblokkeerde rekening van debi teuren worden overgeschreven naar geblokkeerde rekening van rechthebbenden. T. AANKOOP TABAKSPRODUCTEN. (Algemeene vergunning No. 12). Vergunning om ten laste van geblokkeerde rekening of zoo deze onvoldoende is, ten laste rekening van een bestaand of te openen crediet, door middel van overschrijving (dus niet in contanten) te beschikken ter voldoening koopsom van tabak en tabaks producten, verschuldigd aan Depóts van Rijksbureaux voor Tabak of aan bij dat Bureau ingeschreven fabrieken. Voorwaarden a. Overleggen 1. Bewijs van Inschrijving bij het Rijksbureau voor Tabak; 2. Code-nummer van het Centraal Distributiekantoor; 3. Van Centraal Distributiekantoor ontvangen toewijzingen voor rantsoenen tabak, te berekenen a 0.60 per rantsoen; b. verklaren niet voldoende giraal of vrij tegoed, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Circ. 15—10 U. BEGRAFENISVERZEKERINGEN. (Algemeene vergunning no. 13). Levensverzekering-Maatschappijen kunnen ten laste van hun ge blokkeerde rekening in contanten een bedrag van ten hoogste 500.uitbetalen terzake van het overlijden van een bij haar verzekerd persoon. Voorwaarde Verklaring beschikt niet over vrij tegoed, behoudens bedrag van normaal kasbeheer. Circ. 15—10 V. LEDEN GROOTHANDEL IN OUDE MATERIALEN EN AFVAL STOFFEN. (Algemeene vergunning no. 14). Ten laste van girale rekening en zoo deze niet voldoende is ten laste geblokkeerde rekening van die leden, kan bedrag gelijk aan ten hoogste ]A van saldo tegoed per 2 October na kassluiting worden overgeboekt naar hun vrije rekening. Wie die leden zijn zie circ. 1510. Voorwaarde Verklaring beschikken niet over betaalmiddelen of vrij tegoed, behoudens bedrag voor normaal kasbeheer. Circ. 15—10 W. NOTARISSEN EN ADVOCATEN. (Algemeene vergunning no. 15). Notarissen en advocaten kunnen ten laste hunner geblokkeerde rekening overschrijvingen doen naar de geblokkeerde rekening van een cliënt van hen en naar rekeningen van Rijks-, Provinciale- en Gemeente Comptabelen. Tevens mogen zij ten laste van hun geblokkeerde rekening contanten opnemen, noodig voor het aanhouden van een voor hen normale kas. Voorwaarden Bij de overschrijvingen moeten de notarissen en advocaten schriftelijk verklaren „dat die overschrijving geschiedt tot overmaking van gelden, welke zij (de notarissen en advocaten) reeds vóór 26 September van hun cliënten onder zich hadden." Formulier no. 289 en 290. Circ. 15—10 X. VERLADERS EN ONTVANGERS VAN GOEDEREN IN HET INTERNATIONALE VERVOER OP DE GROOTE RIVIEREN EN DE TANKVAART. (Algemeene vergunning no. 16). Dezen mogen ten laste van hun geblokkeerde rekening zoowel door overschrijving als door opneming in contanten, beschikken ter betaling van vrachten of voorschot op vrachten aan schippers en reederijen. Voorwaarden 1. Overleggen een verklaring, afgegeven door a. het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Wester straat 56 te Rotterdam, of b. de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale, Spin huisstraat 3 te Rotterdam, of c. de Tankvervoer Centrale, Westerlaan, Rotterdam, waaruit blijkt dat de reis noodzakelijk is en waarin het bedrag is vermeld, dat aan den schipper of de reederij kan worden uitbetaald. 2. Schriftelijk verklaren Beschikken niet over voldoende betaalmiddelen of vrij tegoed, om vracht of voorschot op vracht te betalen. Formulier no. 291. Circ. 18—10 Y. SCHADE-UITKEERINGEN UIT TE KEEREN DOOR LEDEN VAN DE BEDRIJFSGROEP SCHADE-VERZEKERING. (Algemeene vergunning no. 17). Algemeene vergunning (no. 17) is verleend om leden van de Be drijfsgroep Schade-verzekering in contanten te laten beschikken ten laste van hun geblokkeerde rekening in de volgende gevallen 1. voor uitkeering tengevolge van overlijden van een verzekerde tot maximaal 500. 2. voor uitkeering wegens tijdelijke of blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een ongeval ten hoogste 100.per week; 3. voor uitkeering ziekengeld, maximaal 100.per week 4. voor uitkeering van fraude- en beroovingsverzekering, voor zoover het betreft ontvreemde bedragen, die na 26 Septem ber 1945 in contanten bij den getroffene aanwezig waren; 5. voor uitkeering wegens ziekenhuis- en ziektekosten tot een maximum van 5.per dag, voor zoover het betalingen betreft aan verzekerden, die aantoonen in contanten een gelijk of hooger bedrag aan een ziekenhuis (auto), specialist, apothe ker of instelling voor ziekenvervoer te hebben voldaan. De Maatschappij moet verklaren, dat zij niet beschikt over vol doende vrij tegoed, behoudens een bedrag voor normaal kas beheer. Circ. 19—10 Z. KOOPERS VAN BLOEMBOLLEN (DAARONDER BEGREPEN KNOLLEN VAN SIERGEWASSEN). (Algemeene vergunning no. 18). Koopers van bloembollen kunnen ten laste van hun geblokkeerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand of te openen of te verhoogen crediet overschrijvingen doen ter betaling van de koopprijs van bloembollen (daaronder begrepen knollen van siergewassen), onder de volgende voorwaarden 1. zoowel koopers als verkoopers moeten a. als leden zijn aangesloten bij de vakgroep Groothandel in Bloembollen óf b. als kweekers van bloembollen zijn georganiseerd bij het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten, öf c. als georganiseerden zijn aangesloten in de groep bloemisten bij het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten. 2. overschrijving mag geschieden ten gunste van de vrije rekening van den verkooper tot en met een bedrag van 5.000.en

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4