3 Het is hem bekend dat het niet geoorloofd is de loonen en salaris- sen te verhoogen met meer dan 15 boven het loonpeil van 31 October 1942 of meer dan 25 boven het loonpeil van 10 Mei 1940, behoudens vergunning van den Rijksbemiddelaar. Bij handelingen in strijd hiermede blijft de blokkeering bestaan en wordt dus dan niet gedeblokkeerd. De ondergeteekende verbindt zich op eerste aanvrage van het Ministerie van Financiën, van de Rijksbemiddelaars of van door dezen aan te wijzen personen, alle gewenschte inlichtingen te ver strekken, waaronder begrepen overlegging van de boekhouding en van alle andere op de loonen en salarissen betrekking hebbende bescheiden." Indien aanvrager verklaring niet kan afleggen en de loonen dus niet in overeenstemming met de normen zijn, dient de Bank hiervan onverwijld bericht te zenden aan College van Rijksbemiddelaars te 's-Gravenhage. Circ. 910 Door werkgevers bij bank schriftelijk aan te vragen op daarvoor bestemd formulier (form. no, 285). Verzending verzoekschrift naar Ned. Bank onnoodig. Totaal bedrag behoeft niet meer van te voren te worden aangevraagd. Men kan bij Agentschap per chèque beschik- ken. Op chèque doel aanvrage vermelden, Circ. 10—10 D. ZELFSTANDIGE BEROEPEN. Tot 16 December 1945 uit geblokkeerd en indien dit onvoldoende is uit giraal tegoed kan 100.— per week worden uitbetaald in contanten aan notaris, deurwaarder, geneesheer, tandarts, dierenarts, accountant, advocaat, architect, deelgenoot in firma s zonder salarisbeding, kunstschilder, beeldhouwer, toonkunstenaar, letterkundige, belas tingconsulent, economisch- of bedrijfs-economisch adviseur, raad gevend ingenieur, beëedigd taxateur, beëedigd translateur, expert terzake van het assurantiewezen, repetitor, makelaar, particulier verpleegster en bedienaren van den openbaren eeredienst (predikant of priester). Persoonsbewijs of andere bewijsstukken overleggen, waaruit van zelfstandig beroep blijkt. Voor af te leggen verklaring zie circ. 10 October 1945. E. LEVENSONDERHOUD PERSONEN IN NEDERLAND DAT VOOR REKENING KOMT VAN PERSONEN IN INDIE, SURINAME OF CURA£AO. (Algemeene vergunning no. 1 geldig tot 31 Dec. 1945). Betaling kosten van levensonderhoud van natuurlijke personen in Nederland verblijf houdende die voor rekening komen van natuur lijke personen of andere dan natuurlijke personen, gevestigd in overzeesche gebiedsdeelen. Verklaring teekenen: Geen andere betaalmiddelen of vrij tegoed, anders in mindering. Bedragen beperkt tot gemiddelde uitbetaling in de maanden Januari t/m Augustus 1945. Bij instelling waar tot dusver beschikt werd. F. INGEZETENEN MET DEVIEZEN VERGUNNING REISMIDDE- LEN IN BUITENLANDSCHE GELDSOORT. (Algemeen vergunning no. 2). Aan ingezetenen die een deviezenvergunning hebben verkregen voor het verkrijgen van reismiddelen in buitenlandsche geldsoort kan betaling geschieden in tegenwaarde Ned. courant. Verklaring niet voldoende kasmiddelen, vrij of giraal tegoed om reismiddelen te betalen. G. BUITENLANDSCHE VORDERINGEN. (Algemeene. vergunning no. 3). Betaling tegenwaarde in contanten. R 6—10 H. KOOPSOM TOEWIJZING LEVENSMIDDELEN. (Algemeene vergunning no. 4). Vrijgeven tegoed op geblokkeerde rekening voor zoover girale rekening onvoldoende is voor het koopen van grondstoffen voor de vervaardiging van levensmiddelen of tot koopen van levens middelen bestemd om te worden gedistribueerd. Beschikking uitsluitend door middel van overschrijving. Voorwaarden a. opgeven aan bank de nummers der toewijzigingen en data van de facturen van de gekochte of bestelde goederen; b. schriftelijke verklaring afleggen niet voldoende betaalmiddelen of giraal of vrij tegoed om toewijzing te betalen (contant be drag voor normaal kasbeheer wordt buiten beschouwing gelaten). Te gebruiken formulier no. 286. R 610 en circ. 1010 I. LEVENSONDERHOUD ANDERE PERSONEN, DAN GENOEMDE ZELFSTANDIGE BEROEPEN. (Algemeene vergunning no. 5 A, geldig tot 16 Dec. 1945). Uit giraal tegoed en voor zoover niet voldoende uit geblokkeerd tegoed (incl. honderdjes rekening). Uitkeering het gemiddeld bedrag dat in het verleden regelmatig per week voor levensonderhoud werd opgenomen. Maximum 100.per week. e gebruiken formulier No. 284, Woord giraal" doorhalen. Voorwaarden a. geen voldoende betaalmiddelen of tegoed op vrije rekening om in noodzakelijk levensonderhoud te voorzien; b. oefent niet uit zelfstandig beroep als bedoeld onder D.; c. niet voldoende inkomsten uit dienstbetrekking voor noodzake lijk levensonderhoud; d. slechts tot deze bank is het verzoek gericht. Aangeraden wordt aanvrager te laten verklaren welk bedrag hij gemiddeld voor levensonderhoud per week noodig heeft. Juistheid ter beoordeeling kassier. J. VERLADERS BINNENSCHEEPVAARTVERKEER. (Algemeene vergunning no. 6, geldig tot 1 Dec. 1945). Deblokkeering van de rekeningen van verladers van goederen in binnenscheepvaartverkeer zoowel door contanten als door over schrijving ter betaling van vrachten of voorschot op vrachten. Voorwaarden a. verladers moeten aan bank overleggen schriftelijke verklaring van bevrachtingscommissaris of bevrachtingsagent, waaruit blijkt dat reis noodzakelijk is en waaruit blijkt van het bedrag dat aan de schippers kan worden uitbetaald; b. verladers moeten verklaren niet voldoende betaalmiddelen of vrij tegoed om vracht of voorschot op vracht te betalen. Vergunning geldig tot 1 December 1945. Te gebruiken formulier no. 287. Circ. 24—10 K. AANKOOP VEE DOOR VEEHOUDERS. (Algemeene vergunning no. 23). Vrijgeving tegoed op girale rekening en voor zoover dat niet vol doende is, op geblokkeerde rekening ten name van veehouders voor aankoop van vee in contanten en wel tot ten hoogste de volgende bedragen 1000.voor een paard, 700.voor een koe, 150.voor een fokvarken, 75.voor een schaap en 50.voor een big. Voorwaarden a. Vertoonen aankoopvergunning door of vanwege Bedrijfschap Vee en Vleesch afgegeven na 14 October; b. Verklaren beschikt niet over betaalmiddelen of vrij tegoed om de aankoop van vee in het kader van zijn bedrijf te ver richten. Model verklaring verkrijgbaar bij P.B.H., die de ver klaring voor accoord moet afteekenen. c. Bank moet uitbetaalde bedrag op aankoopvergunning aan- teekenen. Niet betaald kan worden op aankoopvergunning, waarop vermeld Oorlogsschade", ook niet op aankoopvergun ning, waarop al bedrag is betaald. De oude algemeene vergunning no. 7 komt hiermede te vervallen. N.B. Alleen voor veehouders. Geldt dus niet voor veehandelaren! Circ. 1010 L. VEILINGEN. (Algemeene vergunning no. 9). Groente- en Fruit-, Bloembollen- en Bloemenveilingen. Uit geblokkeerde rekening kunnen veilingen contante betalingen doen aan verkoopers terzake van t/m 2 October aangevoerde producten onder de navolgende voorwaarden a. voor verschuldigde bedragen tot 5.000.in contanten op vrije rekening b. van het meerdere wordt 50 tot een maximum van 5.000. eveneens in contanten op vrije rekening vergoed, terwijl het restant op girale rekening wordt overgeschreven, dus niet contant. c. de veiling moet schriftelijk verklaren aan bank dat zij over haar geblokkeerde rekening slechts zal beschikken ter betaling van deze aanvoerders, voor de aan hen tot en met 2 October verschuldigde bedragen. Voor te teekenen verklaring zie circulaire 10 Oct. Aan aanvoerders van producten na 2 October kunnen veilingen uit hun giraal tegoed contant betalen (algemeene vergunning no. 8). Circ. 1010 M. KOOPERS OP VEILINGEN (algemeene vergunning no. 8). Koopers op veilingen kunnen het door hen gekochte voldoen door overschrijving (dus niet in contanten) ten laste van hun geblok keerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand of aan hen te openen crediet, ten gunste girale rekening van de Veiling. Als koopers verklaren niet over voldoende vrije middelen of giraal tegoed te beschikken kunnen zij bank verzoeken het gekochte ten laste van hun geblokkeerde rekening over te boeken op girale rekening van de veiling. Eerst daarna beschikken over crediet. Voorwaarden a. overlegging door kooper van een door de veiling afgegeven bewijs dat de goederen zijn gekocht op de veiling en dat de koopprijs verschuldigd is gebleven; b. verklaring beschikt niet over giraal of vrij tegoed behoudens bedrag van normaal kasbeheer. Voor verklaring zie circulaire 10 October. x

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3