2 Onderste strook van voor- en achterblad behoeft niet te worden gebruikt. Wordt debl.vergunning verleend, dan komt achterblad zon der strook van Ned. Bank bij boerenleenbank terug. Op formulier zoowel geblokkeerd als giraal tegoed vermelden. Aandacht moet be steed worden aan motiveering. Circ. 410 Land- en Tuinbouwbedrijven kunnen deblokkeering aanvragen o.a. voor betaling zaaizaad, pootgoed, meststoffen, hulpstoffen, pachten. 6. KASGELDEN. Circ. 10—10 Tevoren moest kasgeld worden aangevraagd bij Agentschap Ned. Bank, doch thans kunnen de kasgelden weder via de Centrale Bank worden verkregen. Vanaf 15 October bestaat deze mogelijkheid. Toelichting er bij overleggen voor welke doeleinden benoodigd en tijdig aanvragen. Circ. 1110 Bovendien moet op achterzijde aanvrage de navolgende onder- teekende aanteekening worden gesteld ,,Het aan ommezijde vermelde bedrag is volledig bestemd voor be taling overeenkomstig de Beschikking Deblokkeering 1945 of bestemd voor betaling krachtens algemeene of bijzondere vergunningen ver leend, terwijl wij niet uit anderen hoofde over voldoende betaal middelen en tegoed op vrije rekening beschikken om aan boven bedoelde bepalingen te voldoen." Ontbreekt de verklaring, dan niet in behandeling. 7. OPGAVE GEBLOKKEERDE SALDI PER 2 OCTOBER. R 610 (zie ook blz. 8 van dit nummer onder N.B.) Zoo spoedig mogelijk moet het totaal saldo der geblokkeerde reke ningen op 2 October na kassluiting aan het Agentschap van de Ned. Bank waaronder de boerenleenbank ressorteert worden opgegeven. 8. DECLARATIE PROVISIE. Circ. 129 a. Terzake van de uitgereikte B-kaarten kan 0.10 provisie per uitgereikte kaart worden berekend. Dit bedrag op te geven aan Centrale Bank. Circ. 18—9 b. Terzake van de in de week van 25 September tot 2 October ingeleverde bedragen kan een provisie worden berekend van 0.50 per 1.000.Dit bedrag zoo spoedig mogelijk declareeren bij de Ned. Bank. c. per mille provisie terzake van de door bemiddeling der boeren leenbanken aangevraagde (niet alleen verleende) vergunningen tot deblokkeering. Minimum 0.50. Door aanvrager contant te voldoen. 9. CREDIETVERLEENING. Circ. 2—10 en R 6—10 Credietverleening is slechts mogelijk evenals verhooging van be staand debetsaldo indien aanvrager verklaart over onvoldoende tegoed op vrije of geblokkeerde rekening te beschikken bij eenige bank in Nederland. Voorts kan crediet worden verleend of verhoogd en het beschikken ten laste van een debetrekening is toegestaan tot een bedrag van 1.000.met dien verstande dat alleen door middel van over schrijving kan worden beschikt. N.B. Ook het bedrijfsleven is aan deze grens van 1000.ge bonden. Is dit te weinig, dan zal het dus deblokkeering moeten aan vragen. Met inachtneming van bovenvermelde uitzonderigen kan met betrek king tot het beschikken op de rekening van een bestaand of te openen crediet gehandeld worden als ware dit een geblokkeerde credit- rekening. 10. SCHATKISTPAPIER. Bank kan geblokkeerde bedragen ontstaan door het afloopen van schatkistpapier beleggen in geblokkeerd schatkistpapier. Bij verval wordt behoudens verlenging het bedrag op geblokkeerde rekening tegoed geschreven. De afgifte van schatkistpapier zal met ingang van 17 Oct. a.s. worden gestaakt tot nader order. Circ. 10—10 In dit verband hebben wij de Boerenleenbanken dringend verzocht hare geblokkeerde tegoeden bij de Agentschappen van de Nederland- sche Bank, ook die van de bankbiljetten van 100.zooveel mogelijk vóór 13 October desnoods telegrafisch te doen overboeken op de rekening van de Centrale Bank bij de Ned. Bank, hoofdbank Amsterdam. Formulier 34c te gebruiken. 11. POSTWISSELS, CHEQUES, WISSELS ENZ. Postwissels enz. alsmede overeenkomsten, uitgeschreven, vervallen of tot stand gekomen vóór 26 September 1945 en betaalbaar op of na 26 September moeten op geblokkeerde rekening worden bijgeschreven. Alleen via banken. Circ. 10—10 Uitzondering Postwissels kleiner dan 50.vóór 26 September uitgeschreven en op of na dien datum betaalbaar gesteld, kunnen contant worden uitbetaald. 12. OBLIGATIES EN ONDERHANDSCHE LEENINGEN. Circ. 1010 De tegenwaarde van obligaties die vóór of na 26 Sept. betaalbaar zijn gesteld, moet worden geboekt op geblokkeerde rekening recht hebbende. Dit geldt ook voor vóór of na 26 September vervallende onderhandsche leeningen. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor leeningen na 25 September in vrije middelen uitbetaald. 13. COUPONS. Circ. 910 Coupons, betaalbaar gesteld na 26 September kunnen in contant geld worden uitbetaald. Niet de vervaldatum, doch de datum van betaalbaarstelling is beslissend. 14. DIVIDENDBEWIJZEN. Circ. 910 Idem als coupons (13). 15. REKENINGEN VROUWEN EN MINDERJARIGE KINDEREN. Circ. 9—10 Voor berekening girale en geblokkeerde deel iedere rekening afzon derlijk nemen. Voor rekeningen na 7 Juli 1945 kan voor iedere rekening afzonderlijk door rekeninghouder en als het rekeningen van minderjarige kinderen betreft, door den wettelijken vertegenwoordiger der kinderen over boeking van 1.000.worden aangevraagd. Vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd s Geen afzondering van 1000.rekening vrouw. Vrouw buiten gemeenschap van goederen gehuwd Vrouw kan verzoek (tevens verklaring) afzondering 1000.in zenden. Man moet verzoek mede onderteekenen voor bijstand en machtiging. Man kan beschikken over eigen rekening en in gemeenschap van goederen ook over rekening echtgenoote. Over rekening minderjarige kinderen kan man uitsluitend beschikken voor uitgaven opvoeding kinderen. Ten laste rekeningen minderjarige kinderen mag de 100.op de geldkaarten A en B niet worden opgenomen. 16. HONDERDJESREKENING. De bij de Boerenleenbanken bestaande geblokkeerde honderdjes rekeningen kunnen, nadat het girale tegoed is afgezonderd, bij de geblokkeerde rekening worden geschreven. Voor de berekening van het girale saldo telt het honderdjestegoed niet mee. Overigens behandeld op dezelfde wijze als een geblokkeerde rekening. Circ. 10—10 Alle vergunningen tot beschikking over geblokkeerde honderdjes rekeningen, verleend vóór 25 September, hebben met ingang van 26 September haar geldigheid verloren. 17. VERGUNNINGEN. A. Rekeningen van Boerenleenbanken bij de Ned. Bank en andere banken zijn geblokkeerde rekeningen, doch algemeene vergunning is gegeven tot beschikken hierover, zoowel door middel van over schrijving als door middel van opnemen in contanten voor zoover die overschrijving of opneming berust op de Beschikking Deblok keering 1945 of een op grond daarvan verleende vrijstelling, of ver gunning. Circ. 110 B. Betaling belastingen enz. Uit geblokkeerde rekening kan door overschrijving worden be schikt a. betaling van vóór 1 Jan. 1946 verschuldigde belasting; b. zekerheidstellingen voor belastingen; c. vóór 1 Jan. 1946 verschuldigde waterschapslasten; d. vóór 1 Jan. 1946 verschuldigde omslagen of kosten en der gelijke aan overheidsdiensten of -instellingen; e. vóór 1 Jan. 1946 bij vonnis opgelegde geldboeten of ter voor koming van strafvervolging getroffen schikkingen; f. voor aankoop schatkistpapier of obligaties Nederland; g. voor bijdragen Stichtingen Volksherstel, 19401945, Herst. Oorden van Ned. Oud-Illegale werkers, H.A.R.K., Ned. Roode Kruis en Nationaal Steunfonds. Circ. 1—10 C. LOONEN EN SALARISSEN Tot 16 December 1945 uit geblokkeerd of, indien dit niet voldoende is, uit giraal tegoed, kunnen in contanten bedragen opgenomen wor den voor betaling van loon, salarissen, pensioen, wachtgeld en lijf renten (echter netto, dus na aftrek van belastingen en sociale lasten, die niet aan werknemers in contanten worden uitbetaald). In de eerste plaats dus uit geblokkeerd tegoed. Voorwaarden hiervoor a. aanvrager beschikt niet over voldoende betaalmiddelen of tegoed op vrije rekening. Circ. 11—10 b. aanvrager moet verklaren: „dat het totale bedrag aan weekloonen en maandsalarissen, medegedeeld in zijn aanvraag tot gedeeltelijke ophetfing van de blokkeering van zijn rekening niet hooger is dan hetgeen in verband met het geldende verbod tot verhooging van loonen en salarissen wettelijk is toegestaan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 2