nAIFFEISEN-BODE HANDLEIDING DEBLOKKEERING. OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 8 22 OCT. 1945 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 U T R ECHT TELEF. 15867 VERSCHIJNT OM DEVEERTIEN DAGEN Het is schier ondoenlijk uit den vloed van circulaires vlug een en ander op te diepen wat men weten wil. We meenden daarom goed te doen een beknopt overzicht samen te stellen van de vele deblok- keeringsvoorschriften, gerangschikt naar de onderscheidene onderwer pen. Dit overzicht geeft uiteraard de stand van zaken weer op dit oogenblik. Men houde rekening met aanvullingen en mogelijke wijzi gingen. Verklaring der afkortingen D.B. Deblokkeeringsbesluit van 26 September 1945 (Staatsblad no. 196). Circ. 110 circulaire 1 October 1945. R 610 Raiffeisen-Bode van 6 October 1945. Alg. Verg. Algemeene Vergunning, door de Nederlandsche Bank verleend. 1. AFZONDERING GIRALE REKENING. Circ. 1—10 R 6—10 a. Rekeningen geopend vóór of op 7 Juli 1945 automatisch 1000. 25 saldo per 12 September 1945. Maximum 10.000. b. Rekeningen geopend na 7 Juli 1945 25 van het saldo per 12 September en na aanvrage op één rekening 1.000.Maximum 10.000.—. Form. 280. c. Rekeningen geopend na 12 September 1945 alleen 1.000.na aanvrage. Form. 280. d. Voor bedrijfsleven geldt niet grens van 10.000.echter wel die van 25 Overgelegd moet worden een verklaring van de K.v.K. dat het geen klein-bedrijf is in den zin van de Vestigingswet Klein bedrijf. Bedrijven die een dergelijke verklaring niet kunnen" overleggen mogen dus niet giraal beschikken over een grooter saldo dan 10.000.— e. Van debetsaldi credieten zoowel bestaande als te openen 1.000. max. automatisch giraal. Circ. 1110 Voor zoover de aanvragen betreft, onder b. en c. bedoeld, moet op de aanvrage nauwkeurig worden ingevuld a. namen en beginletters der voornamen; b. het volledig adres; c. het nummer van het persoonsbewijs; d. de grootte van het af te zonderen bedrag, indien dit minder be draagt dan 1.000. Tevens moet een duplicaat van het verzoek op den dag van ont vangst aan het Secretariaat van de Hoofdgroep Banken worden toege zonden. 2. GELDKAART. I. 100.in contanten voor natuurlijke personen onder overlegging geldkaaart A of B en Tweede Distributiestamkaart (T.D.) Bijzonderheden Circ. 28—9 a. meer dan 100.op geldkaart De uitbetaling van 100.op achterzijde geldkaart aanteekenen. Bon 1 afknippen en als kwitantie bewaren. Circ. 28—9 b. op geldkaart rond 100. Aanteekenen en geldkaart innemen. Circ. 28—9 c. Minder dan 100.op geldkaart Restant opnemen uit bij de Bank tegoed hebbende saldi op geblok keerde of girale rekening. Het op geldkaart uitbetaalde bedrag op geldkaart aanteekenen en geldkaart innemen. R 6—10 d. Minder dan 100.op geldkaart en geen tegoed op rekening van de bank van inlevering doch wel bij andere bankinstelling of postgiro Houder geldkaart eerst naar bankinstelling of postkantoor en op vertoon van geldkaart en 2e T.D.; restant uit rekening aldaar opnemen. Uitbetaling wordt op geldkaart aangeteekend. Hierna vervoegt houder zich bij bank, waar inlevering op geldkaart heeft plaats gehad. Deze Bank houdt geldkaart in en betaalt restant bedrag uit. Circ. 28—9 e. Geen geld op geldkaart ingeleverd Dan eventueel 100.uitkeeren uit geblokkeerd of giraal tegoed bij een bank. Uitkeering vooraf aanvragen op 3, 4, 5 of 6 October met inlevering bon 1 geldkaart. Bij uitkeering uitbetaling op geld kaart aanteekenen en geldkaart innemen. Circ. 10—10 II. 300.in contanten voor binnenschippers. Opname kan geschieden bij Boerenleenbank waar hij op geldkaart heeft ingeleverd. Is schipper in andere plaats dan twee gevallen a. op geldkaart is 300.gestort. Bevrachtingscommissaris betaalt 300.uit. b. op geldkaart minder dan 300.gestort. Schipper geeft bevrachtingscommissaris geldkaart cheque, kwitantie of andere aanwijzing voor 300.minus bedrag op geldkaart. Voor a. en b. beide geldt bevrachtingscommissaris moet verklaring opmaken. Deze zendt geldkaart, cheque enz. verklaring naar Dep. Verkeer en Energie te 's-Gravenhage. Departement int geldkaart enz. bij de banken. Circ. 10—10 III. Op geldkaarten A en B gestorte bedragen mogen niet met andere rekeningen worden samengevoegd. IV. Termijn van 8 tot 13 October 1945 voor uitbetaling 100.op geldkaarten wordt met één week verlengd tot 20 October. Circ. 27—9 V. B-kaarten (niet uitgereikt) zoo spoedig mogelijk inleveren bij distributiekantoor benevens aanvraagformulieren ter verkrijging van geldkaarten B. VI. Geen na-uitreiking van B-kaarten. 3. VOLMACHT. 300.wordt ten hoogste uitgekeerd aan andere dan natuurlijke personen, die in de inleveringsweek op volmacht hebben gestort. Uitbetaling op achterzijde volmacht aanteekenen. Circ. 1010 Rechtsperscoonlijkheid bezittende vereenigingen, die in de inleve ringsweek niet op volmacht hebben gestort, zouden volgens niet be vestigde berichten 300.kunnen opnemen na bijzondere deblok- keeringsvergunning Nederlandsche Bank. 4. VRIJE REKENINGEN s a. Rijks-, Provinciale- en Gemeente Comptabelen. b. Ambassaden, gezantschappen en consulaten. c. Landelijke (niet plaatselijke) bureaux van 1. Stichting Volksherstel. 2. Stichting 1940—1945. 3. Stichting Herst. Oord Oud-Illegale werkers. 4. H.A.R.K. 5. Ned. Roode Kruis. 6. Nat. Steunfonds. Naar deze rekeningen mag uit giraal tegoed worden overgeschreven. 5. DEBLOKKEERING. Wanneer men niet beschikt over voldoende tegoed op girale of vrije rekening en voor het betreffende geval geen algemeene vergunning is vastgesteld, als genoemd onder no. 17 A, B, enz., kan men deblok keering aanvragen op s'peciale daartoe door de Ned. Bank beschik baar gestelde formulieren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 1