4 Materiaal-Afdeeling. Deblokkeering. Provisie-Regeling Advertentie. Bij de meeste banken zal wel enkpl een volmacht voor den kassier aanwezig zijn. Het bestaan van dit stuk is in 1939 speciaal door ons nagegaan. Eerst nadat wij een overzicht van het geheel verkregen hebben, kunnen wij in de inderdaad reeds gebleken leemten gaan voorzien. Agenda's, Kalenders, Almanakken, etc. voor het jaar 1946. Terwijl wij eenerzijds te kampen hebben met vrijwel onoverkome lijke moeilijkheden om papier te verkrijgen voor onze formulieren, bereiken ons anderzijds reeds de eerste aanbiedingen voor almanak ken, kalenders e.d., welke bij de jaarwisseling als regel gewilde artikelen zijn. Dat deze aanbiedingen thans mogelijk zijn, is echter een kwestie van kwaliteit van het verwerkte papier, dat alleen voor een dergelijk doel bruikbaar is. Ondanks de overdrukke werkzaamheden mennen wij echter onder staande aanbieding niet achterwege te mogen laten. Bestellingen worden zoo mogelijk omgaand ingewacht en kunnen genoteerd worden op de gewone bestelbiljetten, mits er niet tevens ander materiaal op dit biljet voorkomt. In verband met de beperkte aanbieding is het niet uitgesloten, dat een bestelling verminderd moet worden. Dr. Staring's Landbouw-almanak. Helaas is de vorige uitgave mislukt. Thans weer in de bekende uitvoering. Aflevering zoo mogelijk bij, de jaarwisseling. Prijs 1.10 per ex. Bij 50 tot 100 stuks tegelijk 1.Boven de 100 ex. 0.90. Maandkalender. Gemiddeld kunnen er 2 ex. per bank worden besteld. Formaat 32j/£ x 44 cm. Uitvoering als de laatste door ons verzonden kalenders. Prijs 0.90 per stuk. Weekkalender. Met gelegenheid voor kleine dagelijksche notities. Kleine hoeveelheid beschikbaar. Prijs 0.75. Zakagenda's. Formaat 10 x 7 cm. Eenvoudige uitvoering. 1 week per pagina. Ruimte voor adressen en notities achterin. Waarschijnlijk slechts enkele ex. per bank beschikbaar. Prijs 0.90. Kantooragenda. Formaat 33y2 x 11^ cm. 1 week per pagina. In zeer beperkt aantal voorhanden. Prijs 1.80. Alleen SPOEDIGE inzending van de bestelling maakt aflevering mogelijk. Opgaven van geblokkeerd tegoed. Aan het slot van onze circulaire van 28 September j.1. vermeldden we, dat de banken per 3 October 1945 na kassluiting bij de Agent schappen van de Nederlandsche Bank opgave moesten indienen van het bij hen op geblokkeerde rekeningen uitstaande bedrag. Deze datum van 3 October is niet juist; het moet zijn 2 October. Tevens nemen we de gelegenheid waar er nog eens op te wijzen, dat slechts totale bedragen behoeven te worden opgegeven. Het is ook niet noodig bij de opgaven de splitsing toe te passen als vermeld in de bovenbedoelde circulaire. Deze splitsing was door ons uitsluitend aangegeven om er op te wijzen hoe het totale bedrag berekend moet worden. Voor zooveel noodig wordt er nog op gewezen, dat alle aanvragen voor deblokkeering voor andere doeleinden dan de in art. 15 van de Beschikking Deblokkeering 1945 (loonen, salarissen, enz.) en in art. 16 (zelfstandige beroepen) genoemde, behooren te geschieden door middel van een formulier voor deblokkeeringsaanvraag, welke formulieren door bemiddeling van de boerenleenbanken bij de Agentschappen der Nederlandsche Bank verkrijgbaar zijn. Na-uitreiking van geldkaarten B. De in onze circulaire van 4 October j.1. opgenomen mededeeling, dat tot 7 October a.s. de gelegenheid zou bestaan tot na-uitreking van geldkaarten B, blijkt volgens een mededeeling van het Departement van Financiën, bekend gemaakt in de radioberichten van Donderdag avond 4 October, onjuist te zijn. Zeer positief werd in bedoelde mede deeling gezegd, dat wegens technische moeilijkheden niet tot na- uitreiking van geldkaarten B kan worden overgegaan. Geldkaarten B worden derhalve niet meer uitgereikt. Girale beschikking ten laste van een crediet. In aansluiting op onze circulaire van 2 October j.1. betreffende credietverleening en debetrekeningen, deelen wij nog mede, dat de Nederlandsche Bank naast de in die circulaire geopende mogelijkheden vergunning heeft verleend, tot een bedrag van ten hoogste 1.000. giraal te beschikken ten laste van de rekening van een te openen of bestaand crediet in loopende rekening. Nog een vergunning deblokkeering: voor levensmiddelenhandel. De Nederlandsche Bank heeft een algemeene vergunning verleend voor zoover betreft de onderstaande personen, om ten laste van hun geblokkeerde rekening giraal te mogen beschikken, indien hun girale rekening een voldoende saldo aanwijst. Dit is de zoogenaamde vergunning no. 4. Houders van toewijzingen, uitgereikt vanwege de Nederlandsche Regeering (dus meestal een of ander Rijksbureau), welke recht geven: 1. tot het koopen van grondstoffen voor de vervaardiging van levens middelen; 2. tot het koopen van levensmiddelen, bestemd om te worden ge distribueerd. De rekeninghouders moeten daarbij a. aan de bank de nummers der toewijzingen opgeven, alsmede de data van de facturen van de gekochte of bestelde goederen; b. een schriftelijke verklaring afleggen, dat zij niet over betaalmidde len of giraal of vrij tegoed beschikken, om de toewijzing te betalen ieen contant bedrag voor normaal kasbeheer kan daarbij buiten beschouwing blijven). Model-formulieren hiertoe zullen wij U zoo spoedig mogelijk doen toekomen. voor het verleenen van bemiddeling bij het aanvragen van vergun ningen, bedoeld in artikel 18 van de Beschikking Deblokkeering 1945. De boerenleenbanken zullen als lid van de Bedrijfsgroep Landbouw- credietbanken voor haar tusschenkomst, bedoeld in het eerste lid van artikel 18 van de Beschikking Deblokkeering 1945, een provisie kunnen berekenen, conform het bepaalde sub 8. Het Dagelijksch Bestuur van de Bedrijfsgroep Landbouwcredieten heeft deze provisie vastgesteld op met een minimum van 50 cent. Deze provisie zal door de boerenleenbanken voor haar bemiddeling moeten worden berekend. Ruimere vrijgeving van girale rekening voor bedrijven. Volgens een Donderdagavond 4 October uitgezonden radiobericht, afkomstig van het Departement van Financiën, kunnen thans met in gang van 5 October bedrijven giraal over hun rekening beschikken, zonder daarbij gebonden te zijn aan de grens van 10.000.De grens van 25 van het saldo van de rekening per 12 September moet echter gehandhaafd worden. 25% van het tegoed per 12 September kan dus als giraal saldo af gescheiden worden. Onder bedrijf worden niet verstaan natuurlijke, nering doende per sonen of z.g. éénmanszaken. De Coöperatieve Boerenleenbank te Texel (Den Burg) zoekt een flinke werkkracht op haar kantoor. De voorkeur wordt gegeven aan iemand, die reeds bij een boerenleenbank werk zaam is geweest. Bij gebleken geschiktheid volgt vaste aan stelling. Salaris nader overeen te komen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4