3 Betaling zekerheidstelling voor belastingen. Gebruik van giroformulieren. Postwissels. Vergoeding voor de Boerenleenbanken. Later is deze opsomming nog aangevuld met: kunstschilders, belas tingconsulenten, taxateurs, beëedigde vertalers, makelaars, ver pleegsters. Ten overvloede wordt hier de aandacht gevestigd op het feit, dat dus onder de beoefenaars van zelfstandige beroepen, zooals de be schikkingen dit opvatten, niet worden gerekend: winkeliers, ambachts lieden, handwerkers, boeren, tuinders, kweekers, enz. Inzonderheid ten aanzien van de laatste drie categorieën van per sonen heeft de Centrale Bank zich inmiddels tot het Departement van Financiën en de Nederlandsche Bank gewend om te trachten te ver krijgen, dat de betaling van de door hen geleverde producten zooveel mogelijk plaats kan vinden in contanten en subsidiair indien dit niet mogelijk zou zijn, dat ook nog zullen worden ingedeeld bij beoefenaars van zelfstandige beroepen, die over 100.per week zullen kunnen beschikken. Zoolang ten aanzien van deze drie categorieën nog niet is beslist, dat zij als beoefenaars van een zelfstandig beroep worden aangemerkt, mag aan hen de 100.per week niet worden uit betaald. Deblokkeeringsmogelijkheden. Vele menschen hebben in de afgeloopen jaren gespaard voor bij zondere gebeurtenissen, als o.a. ondertrouw, geboorte, huwelijksfees ten, wellicht zelfs ook met het oog op sterfgevallen. De vraag doet zich nu regelmatig voor indien de beoogde gebeurtenissen werkelijk plaats vinden, hoe krijgt men dan de beschikking over het geld, dat men voor deze gebeurtenissen heeft gespaard? Zooals velen zelf gehoord zullen hebben, is door Minister Lieftinck in zijn radiorede van 26 September j.1. reeds aangestipt, dat het in zijn bedoeling lag om in deze gevallen soepelheid te betrachten. Wat heeft men dan te doen Door bemiddeling van de bank, waar men het geld heeft gedepo neerd, moet men een z.g, deblokkeeringsaanvrage indien bij de Agentschappen. De boerenleenbanken kunnen deze formulieren bekomen bij het Agentschap, waaronder zij ressorteeren. Na invulling door de aan vragers wordt de aanvrage door bemiddeling van de boerenleenbank bij het Agentschap ingediend. Vervolgens wacht men rustig de beslissing van de Nederlandsche Bank af. Men dient te bedenken, dat ook de Nederlandsche Bank met werk overladen is, zoodat belanghebbenden goed zullen doen met de benoo- digde deblokkeering tijdig aan te vragen. Van de zijde van enkele ontvangers der belastingen wordt ons op het volgende gewezen: Bij het doen van uitbetalingen voor vrijwillige zekerheidstelling voor belastingen dienen de banken er zorg voor te dragen, dat behalve de volledige naam van den betrokkene vooral ook diens juiste en vol ledige adres wordt opgegeven. Dit is noodzakelijk daar anders groote verwarring zal ontstaan gezien het feit, dat vele personen een ongeveer gelijke naam dragen. Bij betaling van belastingaanslagen worden de personen voldoende onderscheiden door vermelding van het kohierartikel. Bij vrijwillige zekerheidstelling bestaat dit onderscheidingsmiddel niet; daarom moet dan het volledige adres worden opgegeven. Wij verzoeken de banken daarom dringend hiermede wel rekening te willen houden. Zooals wij reeds op een andere plaats vermelden, worden door de Centrale Bank nieuwe giro-formulieren vervaardigd. Zoolang echter de bestaande grijze formulieren in gebruik blijven, dienen de banken er rekening mede te houden, dat volgens de be staande voorschriften opdrachten alleen dan mogen worden uitge voerd, indien op de opdracht duidelijk vermeld is of zij uitgevoerd wordt ten laste van een geblokkeerde, een girale of een vrije rekening. Hiervoor te gebruiken stempels zijn bij de Centrale Bank verkrijg baar. Uitbreiding mogelijkheid tot beschikbaarstel ling van betaalmiddelen voor levensonderhoud. (Vergunning no. 5). Er is thans een beschikking afgekomen, waarbij de mogelijkheid is geopend, dat behalve aan de beoefenaars van zelfstandige beroe pen, die zijn opgesomd in art. 16 van de Beschikking Deblokkeering 1945 (notarissen, deurwaarders, enz.) ook aan anderen voor levens onderhoud een bedrag van ten hoogste 100.per week wordt uit betaald in betaalmiddelen. Deze 100.kunnen uitsluitend worden betaald ten laste van een tegoed op girale rekening, dus in het alge meen aan alle personen, die een rekening hebben aangehouden vóór 12 September 1945. Degeen, die uitkeering vraagt van een bedrag voor levensonder houd, moet een uitdrukkelijke verklaring afleggen 1. dat hij niet beschikt over voldoende betaalmiddelen of te goed op vrije rekening om te voorzien in zijn noodzakelijk levensonderhoud; 2. dat hij niet uitoefent een zelfstandig beroep als bedoeld in art. 16 van het deblokkeeringsbesluit 1945; 3. dat hij geen of onvoldoende inkomsten geniet uit een dienstbetrek king ter bekostiging van noodzakelijk levensonderhoud. Aanvraagformulieren met de verklaring zullen zoo spoedig mogelijk worden toegezonden. De verklaringen worden eens per maand opgezonden aan het Agentschap van de Nederlandsche Bank, waar de bank haar geblok keerde rekening heeft, vergezeld van een opgave, vermeldende het totaalbedrag, dat op grond der verklaringen is uitbetaald. Deze regeling eindigt per 15 December 1945. Omtrent de uitbetaling van postwissels, welke afgegeven zijn vóór 26 September j.1. kan het volgende worden medegedeeld: Voor zoover ons bekend dienen deze postwissels te worden inge leverd bij het postkantoor. Dit postkantoor schrijft het bedrag van de postwissel over op de postrekening van een bank, welke door den belanghebbende wordt opgegeven. Bij ontvangst van het bedrag (of beter gezegd van de kennisgeving van bijschrijving van het girokantoor) boekt de bank het bedrag op de geblokkeerde rekening van den begunstigde. Heeft de bank geen postrekening, dan kan belanghebbende aan het postkantoor verzoeken het bedrag over te schrijven op de postrekening van de Centrale Bank onder duidelijke vermelding van de boerenleen bank, waarheen het bedrag moet worden overgeboekt. Deze boeren leenbank ontvangt dan van de Centrale Bank een creditopgave. Daarna wordt het bedrag door de boerenleenbank geplaatst op de geblok keerde rekening van den begunstigde. Tenslotte kan belanghebbende aan het postkantoor ook verzoeken het bedrag op zijn eigen postrekening bij te schrijven. De herhaaldelijk opduikende vraag is: Wat ontvangt de boeren leenbank als vergoeding voor de werkzaamheden in verband met de geldsaneering verricht Voor iedere 1.000.bankpapier, bij de bank ingeleverd gedurende de periode van 26 September tot en met 2 October, ontvangt de bank een vergoeding van 0.50. Men behoeft het bedrag van het ingeleverde papier niet afzonderlijk aan de Centrale Bank op te geven, indien mei) althans onder gebruikmaking van het daartoe aan de banken gezonden formulier, aan ons het totale bedrag van het ingeleverde bankpapier gedurende genoemde periode, opgeeft of wellicht reeds heeft opge geven. Overigens wordt voor iedere geldkaart B, die door de bank is uit gereikt, een vergoeding van 0.10 gegeven. Het aantal uitgereikte geldkaarten dient men aan de Centrale Bank op te geven, indien men althans voor de bedoelde vergoeding in aanmerking wenscht te komen. Tenslotte is er nog een lichtpunt. Zij, die hebben medegewerkt aan de geldzuivering, zullen een surprise krijgen in den vorm van een klein aantal cigaretten. Arbeidsovereenkomst, enz. van kassier (en waarn. kassier). Op 4 September jl. verzonden wij aan alle banken een circulaire van den navolgenden inhoud Ingevolge de bepalingen Uwer statuten behoort er voor Uw kassier en diens plaatsvervanger een schriftelijke arbeidsovereenkomst met volmacht en instructie te bestaan en voor een eventueelen waarnemer dezer functie overeenkomstig artikel 25, lid 4, tenminste een schrifte lijke volmacht. Om een goed overzicht van den inhoud dezer bescheiden te kunnen verkrijgen en om in mogelijk bestaande leemten te kunnen voorzien zouden wij bedoelde bescheiden gaarne van alle banken tegelijk ter inzage hebben. Wilt U daartoe liefst spoedig gespecificeerd aan ons opzenden hetgeen aan geldende arbeidsovereenkomsten, volmachten en/of instructies te Uwen kantore berust Zijn er voor een of meer der genoemde functionarissen bij Uw Bank te weinig of in het geheel geen bescheiden, dan vermeldt U dat daarbij ook wel, onder opgaaf van hun voornamen, naam en adres en van de voornaamste voorwaarden en condities, waaronder en waar tegen als kassier, plaatsvervangend of waarnemend kassier wordt opgetreden?" De bijzonder drukke dagen, welke achter ons liggen, zullen de oor zaak wel zijn, dat tot nu toe slechts ongeveer de helft van onze leden aan bovenstaand verzoek gevolg gaf. Hopelijk kan nu een oogenblik tijd gevonden worden om bedoelde bescheiden op te zoeken en ze ons met de gevraagde gegevens op te zenden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3