2 Storting kasgelden en de rekening bij het Agentschap der Nederl. Bank. Verkrijging van nieuw geld. Giraal verkeer. Zelfstandige beroepen. in duplo overlegt, dat hij slechts tot één enkele bankinstelling een zoodanig verzoek heeft gericht. Wordt een dergelijk verzoek met bijbehoorende verklaring ont vangen, dan wordt hieraan, nadat de rekeninghouder zich behoorlijk heeft gelegitimeerd, gevolg gegeven. Het duplicaat der verklaring wordt ten spoedigste toegezonden aan het secretariaat van de Hoofd- groep Banken, Beursplein 5 te Amsterdam (C.). Voor dit verzoek met verklaring worden door ons speciale formu lieren beschikbaar gesteld, die U op aanvrage worden toegezonden. Deze regeling komt dus hier op neer, dat, indien geen verzoek wordt ontvangen, op de rekeningen, geopend na 7 Juli 1945, auto matisch slechts 25 van het tegoed per 12 September 1945 en voor rekeningen, geopend na 12 September 1945 niets op girale rekening wordt afgezonderd. Personen, die na 7 Juli 1945 bij verschillende bankinstellingen reke ningen hebben geopend, kunnen derhalve slechts op hun uitdrukkelijk verzoek één bedrag van f i.ooo.naar girale rekening afgezonderd krijgen. Aanvragen van nieuw geld Gelden, die de eerste keer benoodigd zijn voor de betaling van loonen,, salarissen e.d., alsmede voor de betaling van 100.op iedere geldkaart, en de 100.— aan beoefenaars van zelfstandige be roepen (welke bedragen alle tevoren zijn opgegeven bij het desbetref fende Agentschap en wel vóór 6 October a.s.) kunnen bij die Agent schappen worden verkregen tegen overlegging van een chèque, ge- teekend door twee bestuursleden der Bank. Op deze chèque moet de verklaring gesteld worden, voor welke doeleinden de gevraagde be dragen benoodigd zijn. Chèqueboekjes zijn bij de Agentschappen verkrijgbaar. Behandeling van aanvragen om loon salaris, enz. In de toekomst (voorloopig tot 16 December a.s.) kunnen door werk gevers de bedragen, die zij noodig hebben voor de uitbetaling van loonen en salarissen (en welke gelden zij zich niet uit anderen hoofde kunnen verschaffen, b.v. uit de door hen ontvangen gelden voor ver kochte producten e.d.) iedere week (of maand) tijdig vóór de uitbeta ling, worden aangevraagd. De aangevraagde bedragen betreffen de netto-loonen en netto salarissen, d.w.z. de bedragen, die werkelijk aan de werknemers in contanten worden uitbetaald. Bij de aanvragen dienen de volgende verklaringen te worden af gelegd 1. de aangevraagde bedragen zijn noodig voor de uitbetaling van loonen en salarissen en kunnen door den aanvrager niet uit andere hoofde worden verschaft, omdat hij niet beschikt over voldoende betaalmiddelen of over tegoed op vrije rekening. 2. de uit te betalen loonen en salarissen zijn bepaald met inacht neming van de door de regeering gestelde normen (óf zijn vast gesteld zonder inachtneming van deze normen). Voor het doen van deze aanvragen bij de banken stellen wij een speciaal formulier beschikbaar, dat bij ons te verkrijgen is. Geldkaarten. Voor de houders van geldkaarten, die minder dan 100, daarop hebben gestort en die bij de bank, waar dit geschied is, verder geen rekening hebben, doch die wèl over een tegoed bij een andere bank beschikken, is thans ook de mogelijkheid geopend om 100.— in contanten te verkrijgen. Zij dienen zich daartoe met geldkaart en tweede distributiestamkaart allereerst te wenden tot de bank, waar zij een tegoed hebben. Deze bank zal hen dan uitbetalen het verschil tusschen 100,— en het bedrag van de geldkaart. Van deze uitbe taling wordt door de bank aanteekening gedaan op de achterzijde van de geldkaart. Vervolgens begeven zij zich naar de bank, waar de storting op de geldkaart heeft plaats gevonden. Deze betaalt het gestorte bedrag uit, terwijl de geldkaart wordt ingehouden. Personen, die minder dan 100.— op een geldkaart gestort hebben of die een blanco geldkaart hebben en nu de 100. in contanten willen opnemen, terwijl zij alleen maar beschikken over een geblok keerde rekening wegens ingeleverde biljetten van 100. kunnen hetgeen op hun geldkaart aan de 100.— te kort komt, opnemen ten laste van genoemde geblokkeerde rekening. Er schijnen veel personen te zijn, die, om welke reden dan ook, niet in het bezit zijn van een geldkaart. Aan deze personen mag, hoe spijtig dit ook is, helaas niets worden uitbetaald van de 100.die alleen houders van geldkaarten (onverschillig of hierop gestort is of niet) mogen opnemen. Het is ook niet meer mogelijk om aan deze personen alsnog een geldkaart uit te reiken. Houders van geldkaarten, die over de 100.in contanten wen- schen te beschikken en die bij de bank in de schuld staan, kunnen, indien op hun geldkaart minder dan 100.is gestort, het ontbre kende opnemen ten laste van hun rekening. Voor deze uitbetaling mag het bestaande debetsaldo derhalve verhoogd worden, met gebruikmaking van het door ons aan de banken toegezonden for mulier aan het Agentschap is opgegeven, werd bij het Agentschap gestort. Voor zoover deze onderscheidene bedragen nog niet gestort zijn, geven wij den raad overleg te plegen met de Agentschappen omtrent datum van storting. Tenslotte zal bij het Agentschap zijn of worden ingeleverd het bank papier, dat in de periode van 26 September tot en met 2 October bij de banken is ingeleverd. Alle bovengenoemde bedragen worden door het Agentschap op één geblokkeerde rekening ten name van de boerenleenbank geboekt. (De geblokkeerde honderdjesrekening wordt niet meer afzonderlijk aan gehouden). Zooals bekend, hebben de boerenleenbanken reeds een rekening bij de Agentschappen van de Nederlandsche Bank, onder welke zij ressorteeren, als gevolg van de door haar ingeleverde biljetten van 100.Ook het kasgeld per 25 September 1945, dat inmiddels reeds Zooals licht te begrijpen valt, leidt een en ander tot een belangrijk tegoed van de boerenleenbanken bij de Agentschappen. Men dient er zich wel terdege rekenschap van te geven, dat over deze bedragen door de Nederlandsche Bank geen rente wordt vergoed. Daarom raden wij de banken het volgende aan: iedere bank gaat voor zichzelf na, welke bedragen zij nu en binnenkort noodig denkt te hebben voor de verkrijging van nieuw geld voor aangevraagde loo nen en salarissen, voor de uitbetalig van 100.aan houders van geldkaarten en voor de eventueele geschatte behoeften van veilingen, zuivelfabrieken e.d. Het meerdere, dat de rekening bij het Agentschap boven het aldus berekende en geschatte bedrag aangeeft, wordt overgeschreven naar de rekening der Centrale Bank bij de Nederlandsche Bank te Amster dam ten gunste van de boerenleenbank. Voor deze overboeking dient men gebruik te maken van een giro formulier 34c, verkrijgbaar bij de Agentschappen. Vaak wordt ons door de banken de vraag gesteld: Hoe komen wij aan het nieuwe geld, dat wij moeten uitbetalen, hetzij voor aange vraagde loonen en salarissen, hetzij op de geldkaarten, hetzij aan de beoefenaars van zelfstandige beroepen? Het antwoord hierop luidt: Deze gelden moeten, nadat ze van te voren zijn aangevraagd bij het Agentschap van de Nederlandsche Bank, bij genoemd Agentschap worden afgehaald. Men zal goed doen, ter vermijding van het maken van onnoodige reizen, zich tijdig met het Agentschap in verbinding te stellen, ten einde te vernemen, op welken datum men de gelden zal kunnen afhalen. Wij verwijzen ook naar het op deze bladzijde vermelde onder het hoofd „Aanvragen van nieuw geld". Zooals door ons reeds in onze circulaires is opgemerkt, kan ver wacht worden, dat het girale verkeer (dus het doen van betalingen ten laste van girale rekeningen) in de naaste toekomst zeer sterk zal toenemen. Teneinde de hieraan verbonden werkzaamheden zooveel mogelijk te beperken, is door de Centrale Bank een nieuw giro-formulier ont worpen. Dit formulier bestaat uit vier exemplaren en is voorzien van carbon, zoodat bij invulling van het bovenste exemplaar ook de andere zijn ingevuld. De vier exemplaren zijn als volgt te gebruiken voor de giro-opdracht van de boerenleenbank aan de Centrale Bank; voor de debetnota van de Centrale Bank aan de boerenleenbank; voor de debetnota van de bank aan den cliënt, terwijl tenslotte een copie voor de boerenleenbak overblijft. Wij zijn ervan overtuigd, dat doorvliet gebruik van dit formulier door de boerenleenbank zeer veel tijd en arbeid wordt bespaard. Beoefenjars van zelfstandige beroepen kunnen volgens de bestaande bepalingen beschikken over een bedrag van ten hoogste 100.per week. Over de vraag, wie onder de beoefenaars van zelfstandige beroepen moeten worden gerekend, bestaat nog maar al te vaak ver schil van meening. Aanvankelijk is van overheidswege aangegeven, dat bij uitsluiting van ieder ander hieronder slechts gerekend werden: notarissen, deur waarders, geneesheeren, tandartsen, dierenartsen, accountants, advo caten, achitecten en deelgenooten in een firma zonder salarisbeding.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 2