AIFFEISEN-BODE Geldzui verings-weeën KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG No.*_£ 6 OCT. 1945 OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Girale rekening REDACTIE EN ADMINISTRATIE TELEF. 15867 VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Over de geldzuivering en alles, wat daarmede verband houdt (en dat is niet zoo heel weinig is tot dusverre door de Centrale Bank een stroom van circulaires over de boerenleenbanken (beter gezegd: over de hoofden der in deze dagen zeer zeker niet te benijden kassiers) uitgestort. Dat wij reeds eenig idee hadden van de komende moeilijkheden, bleek wel uit onze circulaire van 28 Sept. j.1., waarin de volgende zinsnede voorkwam ,,De nakoming der thans gegeven voorschriften zal zeer veel inspan ning van de kassiers vorderen. De deblokkeeringsvoorschriften zullen de extra-werkzaamheden van onze kassiers nog dermate vergrooten, dat wij met eenige bezorgd heid vervuld zijn betreffende den gang van zaken in de naaste toe komst." Dat we hiermede zeer zeker niet te veel hebben gezegd, is ons de laatste weken wel gebleken: het is iederen dag een aanhoudende stroom van brieven met allerlei vragen, van telefoongesprekken, waarin den geheelen dag door geen oogenblik eens evens stilstand komt, van bezoekers, die eens graag van man tot man over hun moeilijkheden komen praten. En wij kunnen het zoo goed en zoo volkomen begrijpen Wanneer we zien, hoe de Centrale Bank met haar talrijke perso neel dag aan dag, 's avonds en in de inleverings- en stortingsweken zelfs ook 's nachts onder voortdurende hoogspanning werkt, hoe wij aan allerlei werkzaamheden, die toch dringend noodig zijn, vaak in het geheel niet toekomen, dan vragen we ons vaak met groote ver bazing, maar ook met bezorgdheid af: Hoe moeten de kassiers van de boerenleenbanken, vooral zij, die geheel alleen voor al dit werk staan, het toch maken? De vele brieven, telefoongesprekken, mondelinge gesprekken, al de verslagen van de inspecteurs en adjunct-inspecteurs, die in deze weken de gewone inspectie-werkzaamheden eenvoudig laten rusten en overal in den lande bij alle mogelijke boerenleenbanken de helpende hand gaan bieden, dat alles leert het ons, hoe de kassiers van vele boeren leenbanken er voor staan meestal alleen, zonder steun, zonder vak broeders, met wie eens van gedachten kan worden gewisseld en met wie eens kan worden overlegd over allerlei voorschriften en maat regelen, overladen met veel te veel werk inzonderheid van buiten gewonen aard en geheel vallend buiten het normale kader van de bankwerkzaamheden. Daarbij komt nog de ingewikkeldheid der voorschriften en het steeds verschijnen van nieuwe bepajingen en nieuwe beschikkingen, waardoor het bestaande, dat men zich vaak ten koste van heel veel moeite (en wellicht nachtrust) eigen had gemaakt, wederom op losse schroeven komt te staan. Wij hebben getracht in onze circulaires zoo duidelijk mogelijk te zijn en alle voorschriften zoo eenvoudig als het maar kon uiteen te zetten, we zouden haast zeggen ,,te vertalen". Desondanks beseffen we, dat er nog vele vragen ter beantwoording open blijven. Immers, zoo gaat het ons zelf ook. Steeds komen er weer nieuwe vragen, telkens weer doemen er nieuwe situaties en andere mogelijk heden op, regelmatig verschijnen consequenties, aan wier bestaan men tot dusverre niet had gedacht. Vandaar, dat het voor ons noodzakelijk is om steeds weer opnieuw in overleg te treden, hetzij met het Departement van Financiën, hetzij met de Nederlandsche Bank te Amsterdam, voor het verkrijgen van nadere inlichtingen en voor het bepleiten van maatregelen, waardoor een vlotte uitvoering der voorschriften mogelijk wordt, zoodat het land- en tuinbouwbedrijf, de landbouwvereenigingen van allerlei soort, die cliënten van de bank zijn, zoo weinig mogelijk hinder ondervinden va geldzuivering en deblokkeering van alle op zichzelf en vanuit een oogpunt van algemeen belang bezien, ongetwijfeld .zeer interes sante maar daarom niet minder rigoureuse maatregelen. Wij hebben den sterken indruk, dat de Minister van Financiën met vasten hand heeft willen ingrijpen, maar ook, dat Z.Ex. getracht heeft alle mazen, waardoor zwarte handelaren en collaborateurs nog zou den kunnen ontglippen, zoo gauw mogelijk aan te halen. We zullen trachten hieronder in verschillende rubrieken samen te vatten de vragen, welke in de afgeloopen dagen tot ons zijn gekomen, alsmede hetgeen noodig is te weten betreffende de verschillende onderwerpen. Wij wijzen er op, dat hierin verschillende punten naar voren zullen komen, die wij vroeger op andere wijze hebben gezegd, hetzij in brief, per telefoon of in circulaires, wellicht zullen zich zelfs tegenstrijdig heden daarin voordoen of moeten reeds gegeven voorschriften woiden heiroepen. Een en ander is het gevolg van intusschen verschenen aan vullingsbeschikkingen of van het innemen van een ander standpunt dan tot dusverre ten Departemente. Wat hieronder dus volgt, geeft den stand van zaken weer, zooals deze op het oogenblik, dat deze Raiffeisen-Bode ter perse gaat, is. Van harte hopen we, dat de kassiers der boerenleenbanken en allen, die in deze dagen hun krachten aan de banken geven, na de lezing van deze, wellicht niet al te optimistische, inleiding nog in staat zullen zijn om het thans volgende niet alleen nog aandachtig te lezen, maar ook te begrijpen en in de praktijk toe te passen. Wij wenschen hen allen van ganscher harte sterkte toe! Wijziging berekening ai te zonderen bedrag. Volgens art. 4 lid 1 van de Beschikking Deblokkeering 1945 werd oorspronkelijk van iedere rekening een bedrag van 1.000.afge zonderd, vermeerderd met 25' van het tegoed per 12 September 1945, zulks echter met dien verstande, dat het af te zonderen bedrag natuurlijk nooit meer bedraagt dan het totaalsaldo der rekening per 3 October 1945 en ook nimmer een bedrag van 10.000.te boven mag gaan. Met nadruk wijzen er op, dat bij de berekening van het op girale rekening af te zonderen deel geen rekening gehouden mag worden met het geblokkeerde saldo wegens ingeleverde biljetten van 100.—. Eerst nadat het bedrag, dat op girale rekening wordt afgezonderd, is berekend en het overblijvende saldo geblokkeerd, wordt het tegoed wegens ingeleverde 100.biljetten op de geblokkeerde rekening bijgeboekt. Voor de rekeningen, geopend na 12 September 1945, of voor de rekeningen, di eop 12 September geen tegoed of wel een debetsaldo aanwezen, doch die sedert dien weder credit zijn komen te staan, kan uitsluitend maximaal 1.000.gedeblokkeerd worden, of, indien de rekening een kleiner saldo aanwijst dan 1.000.het geheele saldo. Deze berekening van het af te zonderen bedrag was blijkbaar vol gens departementale opvatting wat al te eenvoudig en gaf ruimschoots gelegenheid tot misbruik, zoodat aan de bovenstaande beschikking al spoedig eenige nieuwe artikelen werden toegevoegd, waarbij de deblokkeering der rekeningen scherp werd beperkt, al werd het al- gemeene principe gehandhaafd. Rekeningen, bestaande op 7 Juli 1945. De algemeene regel wordt uitdrukkelijk beperkt tot die rekeningen, die reeds op 7 Juli 1945 bestonden. Voor deze rekeningen geldt dus automatisch, dat voor girale reke ning wordt afgezonderd 1.000.vermeerderd met 25 van het saldo der rekening per 12 September 1945, met een maximum van 10.000.of, indien het saldo der rekening minder is dan het be rekende af te zonderen bedrag, het saldo der rekening. Rekeningen, geopend na 7 Juli 1945. Is de rekening na 7 Juli 1945 geopend, dan heeft de rekeninghouder er zonder meer recht op, dat 25 van het saldo tegoed per 12 Sep tember 1945 op girale rekening wordt afgezonderd. Dit gebeurt dus automatisch. Daarnaast is de rekeninghouder bevoegd om tol de bank of instelling het verzoek te richten nog f 1.000.op girale rekening over te boeken, mits hij bij zijn verzoek een schriftelijke verklaring

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 1