4 ONTVREEMD SPAARBOEKJE SAMENSTELLING DER RINGBESTUREN COUPONBETALING INZENDING REKENING EN BALANS 1944 VORDERINGEN OP VIJANDEN (N.S.B.-ers.) Economisch Nieuws Indien deze Gemeenten aan de banken verzoeken om deze reke ningen over te boeken naar de Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, kan aan deze verzoeken worden voldaan. Men kan voor deze overboeking gebruik maken van dezelfde for mulieren, als hierboven aangegeven, dus 34c of 34b. Betaling van belasting uit geblokkeerde rekeningen. Op 15 Augustus j.1. hadden wij een onderhoud met een hoofdambte naar van het Ministerie van Financiën in verband met de inlevering der bankbiljetten van f 100.en de verschillende moeilijkheden, welke zich ten aanzien daarvan voordeden. Wij hebben dit onderhoud zeer op prijs gesteld, omdat wij daardoor in staat waren aan een bevoegde instantie een juist inzicht te geven van de vele problemen, waarvoor de boerenleenbanken als gevolg van de bedoelde inlevering komen te staan. Inzonderheid werd besproken de wijze, waarop naar onze meening het best de belastingbetaling kon plaats vinden, als ook het stellen van zekerheid voor nog te betalen belastingen. De gang van zaken, zooals wij deze in onze circulaire van 8 Augustus j.1. aan de banken hebben geadviseerd, werd door ons nog nader uiteengezet en toegelicht. De genoemde hoofdambtenaar kon zich met deze wijze van behandeling geheel vereenigen en zegde zijn medewerking toe, teneinde een aanschrijving in dien geest van het Ministerie te doen uitgaan. Deze aanschrijving heeft 27 Augustus 1945 plaats gehad en is gericht aan de directeuren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzijn, van 's rijks belastingen en domeinen en der registratie en domeinen. In bedoeld rondschrijven wordt medegedeeld, dat de Minister er zich mede vereenigt, dat de boerenleenbanken, in afwijking in zooverre van de voor bankgiro geldende voorschriften, bij overmaking van be lastingen de werkwijze volgen als in onze circulaire van 8 Aug. J.1. nader omschreven. Wanneer er dus verschil van meening met de ontvangers bestaat tot nu toe kwam dit nog al eens voor doet men goed deze te op bovenbedoelde ministeriëele aanschrijving van 27 Augustus 1945 (Afd. Organisatie van den belastingdienst, No. 146). Volgens mededeeling van de Coöperatieve Boerenleenbank „Baren- drecht" werd ingebroken bij den Heer Leendert Jacobus Visser te Rotterdam, Leede 175. Ondermeer werd daarbij ontvreemd het door de Spaarbank der bovengenoemde boerenleenbank afgegeven spaar- boekje G 9540 no. 245. Aan de Heeren Secretarissen(-Penningmeesters) van de verschillende Ringbesturen verzoeken wij een opgave te willen zenden van de hui dige samenstelling dezer besturen. Wij zouden het op prijs stellen, indien die opgave werd verstrekt op dezelfde wijze, als in het Hand boekje is aangegeven omtrent eiken Ring afzonderlijk. Daarbij geve men dan tevens op, wie als Ringvertegenwoordiger werd aangewezen en wie eventueel als diens plaatsvervanger zal optreden. Bij Ministeriëele Beschikking van 20 Augustus j.1., is bepaald, dat coupons van aan toonder luidende schuldbrieven ten laste van privaat rechtelijke lichamen, waarvan de rente binnen het Rijk in Europa be taalbaar is, ter verzilvering kunnen worden aangeboden. Ook de coupons, behoorende bij de schuldbekentenissen ten laste van Nederl.-Indië, mogen thans uitbetaald worden. Practisch kunnen thans dus alle coupons ter betaling worden aan geboden, evenwel met inachtname van hetgeen werd medegedeeld in onze Berichten van Juni j.1. ten aanzien van couponbetaling tw. dat men niet in conflict komt met de Koninklijke Besluiten Herstel Rechtsverkeer en Vijandelijk Vermogen. Bij toezending van coupons dient men dan ook steeds, onder verwijzing naar genoemde Berichten van Juni j.1. mede te deelen, dat tegen de incasseering geen bezwaar bestaat. Ten aanzien van de couponbetaling van de Nederl.-Indische Staats- leeningen wordt er op gewezen, dat de verhouding van den Neder- landschen gulden ten opzichte van de buitenlandsche valuta s thans afwijkt van de verhouding van den Nederl.-Indischen gulden tot die valuta's. Zoo is de waarde van het Pond Sterling uitgedrukt in Neder- landsch courant 10.691 en in Ned.-Indisch courant 7.60. Het zou dus voordeeliger zijn coupons Indië t.z.t. te incasseeren in Nederl.- Indisch betaalmiddel. Het wordt uiteraard aan de beoordeeling der houders zelf overge laten, of zij hun coupons in Nederl. geld wenschen te incasseeren, dan wel deze willen bewaren, teneinde in de gelegenheid te zijn deze t.z.t. te verzilveren in Nederl.-Indische guldens, indien de mogelijkheid daartoe zich zal voordoen. Dc bijzondere oorlogsomstandigheden waren wellicht oorzaak, dat het meerendeel der banken de rekening en balans betreffende het boekjaar 1944 nog niet inzonden. Daarom verzoeken wij aan de banken, welke zulks tot dusverre nog niet hebben gedaan, om ons per omgaande een afschrift van de be doelde rekening en balans te willen toezenden. Als is de algemeene vergadering nog niet gehouden en al zijn daardoor de rekening en balans nog niet geteekend, dit behoeft toch niet te beletten, dat ons thans reeds een afschrift van deze jaarstukken wordt gezonden. De op deze stukken voorkomende gegevens hebben wij dringend noodig voor de samenstelling onzer statistieken. Waar tot nog toe betrekkelijk weinig afschriften van bij dé District- Commissarissen van het Militaire Gezag ingediende vorderingen op vijanden (N.S.B.-ers, enz.) bij ons zijn binnengekomen, vestigen wij te allen overvloede nog eens de aandacht op hetgeen wij over boven staand onderwerp schreven in de Raiffeisen-Bode van 1 Augustus j.1. Inmiddels is de situatie in zooverre gewijzigd, dat de bevoegdheden van het Militaire Gezag op het gebied van het beheer met ingang van 9 Augustus j.1. zijn overgegaan op het toen in werking getreden Neder landsche Beheersinstituut, zoodat nu dus géén schuldopgaven meer moeten worden gedaan aan bedoelde Districts-Commissarissen, Eenvoudigheidshalve zal de Centrale Bank nu geheel zorgen voor de indiening van bank-vorderingen op vijanden. Voor vorderingen, welke tot nog toe aan geen enkele instantie zijn opgegeven, verstrekke men ons dus ten spoedigst de in de Raiffeisen- Bode van 1 Augustus j.1. vermelde gegevens. Alle door de banken reeds zelf gedane en ons dan in afschrift toegezonden schuldopgaven, alsmede de op deze mededeeling even tueel nog bij ons binnenkomende vorderingen, zullen wij een dezer dagen opgeven ter plaatse waar dit nu behoort te geschieden. Het niet-indienen van vorderingen kan schade berokkenen en men verzuime dus niet er voor te zorgen, dat wij van alle vorderingen op vijanden op de hoogte zijn. Er is een termmijn voor indiening gesteld, zoodat het ook gewenscht is om spoed te betrachten. Nederland Economisch Herstel. Economisch Nieuws van 17 Aug. 1945 vermeldt de instelling van een Directoraat voor Herstel en Voorziening door den Minister van Handel en Nijverheid. Sinds eenigen tijd heeft dit Directoraat een aanvang gemaakt met zijn werkzaamheden. Het heeft tot taak zoo spoedig mogelijk aanvullende en corrigeerende gegevens te verstrekken voor het aanvankelijk door de regeering in Londen opgestelde aankoop programma voor het 2de halfjaar 1945 en daarnaast een nauwkeurige behoefteraming voor de periode 1946/48 vast te stellen, die de basis zal vormen voor de toekomstige aankoopen in het buitenland. Voor de tweede helft van dit jaar zijn reeds belangrijke aankoopen verricht. Nederland Koers van den Ned.-Ind. gulden. Omtrent de koers van den Ned.-Indischen gulden vinden we in Economisch Nieuws van 20 Aug. het volgende vermeld De koers van den Ned.-Indischen gulden is nog onveranderd geble ven ten opzichte van de noteering, welke van het begin van den oorlog af heeft gegolden, n.1. f 7.60. Dat deze koers onveranderd is gebleven, is toe te schrijven aan het feit, dat er voor Ned.'-Indië onder de ge geven omstandigheden nog geen aanleiding was zijn valuta ten opzichte van het pond en den dollar te devalueeren. Thans wordt te Londen onderhandel over een monetaire overeen komst tusschen Engeland en Nederland. Nederland Economisch herstelplan. In de indertijd door den Minister-President Prof. Ir. W. Schermer- horn gehouden rede „Herstel en Vernieuwing" (aldus vinden we in Economisch Nieuws van 25 Aug. j.1.), werd de noodzaak bepleit van het instellen van een Centraal Planbureau. In de huidige phase van de maatschappelijke ontwikkeling is het noodig, dat de overheid richting geeft aan het economisch, sociaal en financieel herstel van ons land. Dit behoeft nog niet een volledige planhuishouding te beteekenen. De overheidsleiding kan dikwijls beperkt blijven tot het vaststellen van de groote lijnen, waarbinnen ruime vrijheid voor het bedrijfsleven zeer wel mogelijk is. De regeering werkt met kracht aan de voorbereiding van een Cen traal Planbureau. De instelling van een dergelijk bureau kan op korten termijn worden tegemoet gezien.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4