3 Mededeelingen betreffende de ingeleverde bankbiljetten VERVOLG VAN 2e PAG. Betreffende de inlevering van bankbiljetten bereiken ons nog ge regeld berichten. Wij zullen onze boerenleenbanken hiervan zoo spoe dig mogelijk op de hoogte brengen. Vrijwillige zekerheidstelling. Door het Ministerie van Financiën is de mogelijkheid opengesteld voor betaling van nog niet opgelegde belastingen vrijwillig zekerheid te stellen (zie Raiffeisen-bode l-8-'45, pag. 3). Dit kan ook geschieden uit geblokkeerd tegoed. Inleveraars kunnen zich dus tot onze banken wenden met verzoek gelden over te boeken naar 's Rijks schatkist. Stortingen moeten ge schieden in ronde bedragen van 1.000.of veelvouden daarvan, de eerste maal minimum 2.000. Wijst het geblokkeerd tegoed een bedrag aan minder dan 2.000. dan zal de belastingplichtige zich vooraf met den ontvanger in ver binding moeten stellen, teneinde toestemming te verkrijgen, het, aan het tegoed ontbrekende bedrag, bij den ontvanger te storen Voor onze banken is de administratieve uitvoering van dezen maat regel zeer eenvoudig. Wij hebben aan alle banken eenige formulieren 1 en 3, benevens eenige formulieren Bel. A gezonden. U vraagt den betrokkene bij welken ontvanger zijn aanslagen vor derbaar worden gesteld. U weet dan, voor welken ontvanger der directe belastingen de storting bestemd is. Op formulier Bel. A wordt door den kassier ingevuld Naam be lastingplichtige en diens juiste adres, No, inleveringskwitantie, en ver der, onder de kolom ,,Naam der Belastingen": „Vrijwillige zekerheids stelling". De behandeling geschiedt verder op de wijze als in onze circulaire van 8 Augustus 1945 is aangegeven. Binnenschippers. In onze circulaire van 24 Juli 1945 werd o.m. medegedeeld, dat aan binnenschippers een bedrag ad 500.maximaal kon worden uit betaald op de door hen ingeleverde bankbiljetten. De Directie der Nederlandsche Bank stelt zich op het standpunt, dat hierbij aanwezig moet zijn een goedkeuring van den inspecteur der directe belastingen, door wien de aanslagen in de inkomsten belasting worden opgelegd. U gelieve hiermede in het vervolg rekening te houden. Mochten bestaande gevallen moeilijkheden opleveren, dan wende men zich tot ons. Betaling van belastingen. Aan de boerenleenbanken werden bij circulaires van 7 en 8 Augustus j.1. aanwijzigingen gegeven omtrent de behandeling van deze beta lingen. De behandeling in de circulaire van 7 Aug. aangegeven zou worden gevolgd, indien voldoende formulieren 1 en 3 bij de ontvangers verkrijgbaar waren. Dit laatste is niet het geval. Daarom moet de methode gevolgd worden als in de circulaire van 8 Aug. aangegeven. Aan elke bank werd een 5-tal van de daarbij te gebruiken formulieren toegezonden. Deze methode heeft ook de instemming van belasting? autoriteiten en van de Nederlandsche Bank en heeft tevens dit voor deel, dat door het vooraf zenden van de lijsten aan de Ontvangers fouten in de opdrachten en mitsdien de misère van terugboekingen kunnen worden voorkomen. Wij bevelen de circulaire van 8 Augustus in het bijzonder ter lezing aan, daar hierin de meest eenvoudige oplossing voor onze boerenleen banken is aangegeven. de nood der verarmde gemeenschap zoo luidde de oproep der Kerken gaat boven het fortuin van enkelen. De maatregelen door de regeering daartoe te nemen vragen dus onzen steun, zooals alle andere in het verband der saneering van het geldwezen te nemen maatregelen, We moeten ons er van rekenschap geven dat we arm zijn en dat slechts inspanning van alle krachten en eendrachtige samenwerking in staat zullen zijn ons er weer boven op te werken. Reeds wordt er in dit verband van onze kassiers veel werk ge vraagd en meer werk staat waarschijnlijk te wachten. Het is te ver wachten, dat zij de teekenen des tijds verstaan en van harte hun medewerking geven. Aan den anderen kant zullen ook de besturen der banken zich rekenschap geven van het meerdere werk niet alleen, maar ook van de daling van de koopkracht van den gulden, waardoor de salarissen van voorheen herziening noodig zullen hebben. De rijks regeling, waarbij de grondslag van 1940 met 25 °/o werd verhoogd, kan hier waarschijnlijk als voorbeeld worden genomen. Als grondslag 1940 kan o.i. worden genomen het salaris, dat den kassier billijkheidshalve toekwam op grond van de richtlijnen voor de salariëering, bekend gemaakt in April 1943. Betaling van belasting (aanduiding van het jaar). Enkele rijksontvangers hebben ons er op attent gemaakt, dat het voor een juiste administratie en een vlotte verwerking van groot be lang is, dat door de kassiers bij het betalen van belastingen ten laste van geblokkeerde rekeningen vooral het belastingjaar goed wordt opgegeven, d.w.z. dat in elk geval bij de vermelding van het jaar het boekingstijdvak vermeld wordt. Dit boekingstijdvak is met een stempeltje bovenaan het belasting biljet aangegeven, b.v. Btv. 4546 of Btv. 4445, enz. Is geen boekingstijdvak op de bovenaangegeven wijze vermeld, dan kan volstaan worden met opgeven van het belastingjaar zonder meer. Gaarne roepen wij bij dezen de medewerking van de kassiers der boerenleenbanken in. Betaiing van belasting van personen met een geblokkeerd tegoed via den Postcheque- en Girodienst. Enkele banken hebben reeds belastingen ten laste van het geblok keerd tegoed betaald via den Postcheque- en Girodienst. Eerst later is bekend gemaakt, dat zulks uitsluitend via de Neder landsche Bank mag plaats vinden. Posten, welke per giro betaald zijn, werden door de Nederlandsche Bank niet van de geblokkeerde reke ning afgeboekt. Wij hebben ons tot de Directie der Nederlandsche Bank gewend met verzoek alsnog deblokkeering te verkrijgen. Dit kan thans plaats vinden, als door de banken, die belasting per giro betaalden, aan ons een opgave hiervan verstrekt wordt. Deze opgave zien wij gaarne p.o. tegemoet. Aanteekening betaalde belasting op de inleveringskwitantie. Wanneer iemand zijn belasting wenscht te voldoen, dan wordt hier van direct een aanteekening gemaakt op de inleveringskwitantie. Zooals bekend, wordt de staat Bel. A eerst in duplo naar den ont vanger gezonden, van wien weer één exemplaar, zoo noodig verbeterd, terugkomt op de bank. Nu bestaat de mogelijkheid, dat er een abuis is gemaakt, en dus de aanteekening op de inleveringskwitantie fout is. De betrokkene zal dan even opgeroepen moeten worden, en de in leveringskwitantie zal moeten worden verbeterd. Dit is de eenvoudigste weg. Een voorstel van een onzer banken, om de belastingbetalers twéé maal te laten komen, en de bedragen op de inleveringskwitantie aan te teekenen, nadat de staat van den ontvanger is terug ontvangen, komt ons omslachtig voor. Aiteekening op de belastingbiljetten behoeft niet plaats te vinden. De belastingschuldige kan er zelf een aanteekening op stellen, dat hij de belasting door middel van de boerenleenbank van zijn geblokkeerd tegoed heeft betaald, met vermelding van den datum, waarop dit is geschied. Stichting 1940—1945. Met betrekking tot de door bovengenoemde Stichting rondgezonden circulaires, waarin wordt medegedeeld, dat giften voor deze Stichting gedaan kunnen worden door midel van afschrijving van geblokkeerde rekeningen terzake van ingeleverde bankbiljetten van 100.maken wij de boerenleenbanken er op attent, dat hieromtrent officieel nog niets is bekend gemaakt. Blijkens berichten van de Stichting is toestemming tot overschrijving uit geblokkeerde rekeningen wél verleend en kan de officiëele af kondiging van deze toestemming iederen dag worden verwacht. Zoodra dit laatste het geval is, zullen wij omtrent deze aangelegen heid nog nadere instructies aan de banken verstrekken. Overschrijvingen tusschen geblokkeerde rekeningen. Blijkens door ons van de Nederlandsche Bank ontvangen mededeeling is het thans mogelijk om overschrijvingen te doen tusschen geblok keerde rekeningen, mits de bedragen op rekening komen van één en dezelfde begunstigde. Wanneer b.v. een bepaald bedrijf of een bepaalde firma in verschillende plaatsen van het land agenten of vertegenwoor digers heeft en deze laatsten hebben de in hun bezit zijnde biljetten van 100.welke eigendom waren van het bedrijf of de firma, ter plaatse bij de boerenleenbank ingeleverd op naam van het bedrijf of de firma, dan kunnen deze verschillende geblokkeerde rekeningen worden overgeboekt naar één collectieve geblokkeerde rekening ter plaatse, waar het bedrijf of de firma deze rekening wil hebben. Voor deze overboeking dient gebruik te worden gemaakt van form. 34c of 34b van de Nederlandsche Bank. Beide formulieren worden gebruikt bij overboeking naar andere plaatsen. Form. 34c biedt ruimte voor één overboeking, terwijl op form. 34b twee posten geplaatst kun nen worden. Deze formulieren kunnen worden aangevraagd bij de Agentschappen van de Ned. Bank. Overboeking geblokkeerde rekeningen van Gemeenten. Door verschillende Gemeenten zijn de biljetten van 100.welke zij in haar bezit hadden, ingeleverd bij de plaatselijke boerenleen banken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3