3 Beleening van polissen. Werktuigen en gereedschappen voor den landbouw Een stichting „Nederlandsche Landbouw 1945" Zendingen onder aangeteekend couvert. Economisch Nieuws. In verschillende gevallen zijn door Boerenleenbanken credieten of voorschotten of garanties verleend tegen verpanding van spaar- brieven of levensverzekeringen. Bij besluit van 5 Juli 1945 no. F 120 is bepaald, dat het verboden is eenige niet periodieke uitkeering te doen op levensverzekeringen of deelnemingen ((inschrijvingen) in de Spaarkas waarvan de premie na 10 Mei 1940 geheel of gedeeltelijk is voldaan door betaling van een eenmalige premie van tenminste 500. of waarvoor een premie-depot is gestort van tenminste 500.Bij ditzelfde besluit is verboden deze verzekeringen door afkoop te be ëindigen of te beleenen. Uit het bovenstaande volgt, dat dergelijke verzekeringen niet langer als zekerheid acceptabel zijn, terwijl indien zij reeds als zekerheid zijn geaccepteerd, daarvoor andere zekerheid in de plaats zal moeten worden gesteld. Wij verzoeken ons in de desbetreffende gevallen de stukken toe te zenden, opdat de noodig geachte maatregelen kunnen worden ge nomen. Uit de publicaties, welke in de laatste weken in velerlei bladen zijn verschenen, is reeds voldoende bekend geworden, dat er ver schillende streken in ons land zijn, waar men letterlijk aan alles be hoefte heeft. Dit geldt ook voor verscheidene landbouwgebieden, waarvan wij in het bijzonder willen noemen de Betuwe, Noord-Limburg en Wal cheren. Van verschillende kanten ontvingen wij verzoeken cm zoo mogelijk onder de boerenleenbanken een actie te organiseeren, ten einde wellicht op die manier gezamenlijk te komen tot het bijeen brengen van verschillende voor den landbouw beslist onontbeerlijke werktuigen en gereedschappen. Men verschafte ons vanuit één der getroffen landbouwgebieden zelfs een lijst van niet minder dan 76 soorten gereedschappen, werktuigen en andere zaken, welke voor ieder boerenbedrijf nu eenmaal onmisbaar zijn. Uit deze lijst blijkt wel ten duidelijkste hoe men inderdaad aan alles gebrek heeft. Aan de andere zijde vergemakkelijkt dit ook weer het geven, want a 11 es is welkom. Wanneer er onder onze banken zijn, die ieder in eigen gebied wil len trachten het een en ander bij elkaar te krijgen, willen wij gaarne onze bemiddeling verleenen, teneinde de getroffen gebieden in kennis te stellen met wat er beschikbaar is. Het zal niet gemakkelijk zijn om het beschikbaar gestelde te vervoeren naar de plaats waar het noodig is, maar met aller medewerking zal dit zeker gelukken. Iedere landbouwer weet uit eigen ervaring, dat men in een bedrijf zonder gereedschappen nu eenmaal niet veel begint. De nood is hoog en daarom zullen we de moeilijkheden niet laten overwegen, maar alleen de wetenschap er moét geholpen worden en dus hèlpen we Naar in de pers werd medegedeeld, is door de drie centrale land bouworganisaties en de drie landarbeidersbonden in het leven ge roepen de „Stichting Nederlandsche Landbouw 1945". Deze Stichting heeft ten doel de totstandkoming van een bedrijfs organisatie voor den landbouw voor te bereiden. Tot deze organi satie zouden dan alle bewerkers van den grond in Nederland dienen te behooren. Deze bedrijfsorganisatie zal uit den aard der zaak het vaktechnische, economische en wellicht ook deels sociale werk ter hand nemen. De geestelijke en cultureele zijde van het boerenleven kan blijven behartigd worden in vrije standsorganisaties. Tot secretaris van de Stichting is benoemd de heer Ir. J. Vet. Namen van bestuursleden zijn tot dus* rre nog niet gepubliceerd. De vorm, waarin de beoogde bedri, organisatie tot stand zal komen, is van uitermate groot belang en de bestuursleden van de Stichting zullen daarop uiteraard grooten invloed uitoefenen Het bestuur van de Stichting zal bestaan uit negen leden. Deze treden elk jaar op 31 December af, voor de eerste maal op 31 Decem ber 1945. Zij kunnen tusschentijds door hun organisaties vervangen worden. Met belangstelling worden verdere bijzonderheden omtrent bovengenoemde Stichting tegemoet gezien. Langzamerhand wordt alles weer in normale banen geleid. Zoo is het thans weer mogelijk effecten en coupons onder aangetee kend couvert te verzenden, zooals dat destijds geregeld werd krach tens de voorwaarden van het assurantiecontract voor waarde transporten. Voor zooveel noodig willen wij er op wijzen, dat coupons nimmer in een gewonen brief verzonden mogen worden. Raakt de brief bij de posterijen zoek, dan heeft men geen enkele aanspraak op schade vergoeding. Couponzendingen dienen onder aangeteekend couvert met aangegeven waarde ((2 van de waarde der zending met een mini mum van 100.en een maximum inhoud van 100.000.per brief of pakket) plaats te vinden. Effecten, cheques, wissels, polissen, enz. zende men onder aange teekend couvert tot een maximum van 50.000.per zending. Bij verzending van een grooter bedrag aan effecten (de 300.000.— per brief of pakket echter niet overschrijdende) geve men 2 van de waarde aan, met een maximum van 2.500. Nederland inlevering van bankbiljetten, In „Economisch Nieuws" van 20 Juli 1945 staan enkele mededee- lingen omtrent de inlevering der bankbiljetten van 1000 en 500 in Maart 1943. Van het uitstaande bedrag van 870 millioen werd 140 millioen niet ingeleverd, hetwelk een zuivere bate voor den staat was. Uiteraard verminderde de bankbiljettencirculatie niet met het geheele bedrag van, f 870 millioen, daar de tegenwaarde van een gedeelte der ingeleverde biljetten, n.1. van hen, die geen belas ting tot en met 1943 meer hadden te betalen en van hen naar wie de fiscus geen verder onderzoek meer noodig oordeelde, werd terug betaald in papier van kleinere coupures, met dien verstande, dat aan girale overmaking van het saldotegoed de voorkeur moest wor den gegeven. Nederland nieuw bankpapier. Het nummer van 25 Juli 1945 van „Economisch N^uws" geeft het volgende berichtje Bij de volgende inlevering van bankbiljetten zou een nader vast te stellen maximum nieuw bankpapier onmiddellijk worden terugbetaald. Nederland iinanciëele maatregelen. Een persbericht van 27 Juli 1945 meldt Het ligt in het voornemen van het Ministerie van Financiën om, wanneer tot verdere verplichte inlevering van bank- en muntbiljetten wordt overgegaan, de groote en kleine coupures gelijkelijk te treffen, terwijl ook met betrekking tot het zinken geld maatregelen zullen worden genomen. Nederland Weekstaat Nederlandsche Bank. De weekstaat van de Nederlandsche Bank per 6 Aug. 1945 wees uit, dat tot dien datum aan biljetten van 100.een totaalbedrag was ingeleverd van ruim 1.256 millioen. (Wij merken hierbij op, dat dit nog niet het eindresultaat van de inlevering voorstelt, aange zien nog steeds alle biljetten niet bij de Nederlandsche Bank ziin ingeleverd. Zooals men weet was er in totaal aan biljettsn van 100. in omloop een bedrag van ongeveer 1750 millioen). Nederland Rijkspostspaarbank. Uit „Economisch Nieuws" van 4 Augustus 1945 nemen wij het vol gende over betreffende de Rijkspostspaarbank De directie van de Rijkspostspaarbank heeft eenige cijfers ver strekt, die een duidelijk beeld geven van de mate, waarin het publiek zich van zijn overtollig bankpapier ontdoet. Een groepeering van deze cijfers geeft het navolgende beeld in ronde bedragen Meer ingelegd dan uitbetaald in 1938 60 millioen 1943 233 millioen 1945 tot en met 15 Juli 308 millioen Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat 1938 het record jaar was van de vóóroorlogsche periode en 1943 de hoogste cijfer in de geschiedenis van de Rijkspostspaarbank heeft gegeven. Bij nadere beschouwing van de gedetailleerde cijfers over 1945 springt de huidige ontwikkeling nog duidelijker in het oog. Meer ingelegd dan terugbetaald in 1945 Totaal Januari en Februari 29 millioen Maart en April 52 millioen Mei en Juni 122 millioen 115 Juli 105 millioen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3