ECONOMISCH NIEUWS 4 paald, dat de in art. 95 bedoelde schorsing slechts eindigt door een besluit van den Raad van het Rechtsherstel, hetzij het lid uit zijn functie te ontslaan, hetzij de schorsing op te heffen, word hierdoor ons inziens geen inbreuk gemaakt op de bevoegdheid van de alge- en eene vergadering een bestuurslid te allen tijde te ontslaan. Aan de eerstvolgende algemeene vergadering kan derhalve het voorstel worden gedaan het geschorste bestuurslid te ontslaan en een ander in zijn plaats te benoemen. In de agenda moet dan tevens een voordracht worden opgenomen voor het nieuw te benoemen lid. Machtiging van beheerders voor geldopnemingen. Vraag: Door welke autoriteit moeten (voorloopige) beheerders over bedrijven van N.S.B.-ers worden gemachtigd om gelden op te nemen uit bij een bank geblokkeerd tegoed van den N.S.B.-er? Antwoord: In de aanstelling tot beheerder over het bedrijf ligt reeds de bevoegdheid opgesloten om binnen de grenzen van dat beheer te beschikken over het saldotegoed bfl de Bank. Een afzon derlijke machtiging is daarvoor derhalve niet noodig. Men dient zich te overtuigen of de beheerder door de bevoegde autoriteit is gpstftld. Tot het aanstellen van een beheerder is bevoegd het Beheersinsti tuut afdeeling beheer van den Raad voor het Rechtsherstel) c.q. het Tribunaal, tot welks bevoegdheid de berechting van den N,S.B.-er behoort. Zoolang niet anders is bepaald, kan gedurende den tijd, dat de bijzonderen Staat van Beleg voortduurt de Dis trictscommissaris van het MUitair Gezag in zeer dringende geval len tot toet aanstellen van beheerders overgaan, terwijl ook vaak de aangestelde beheerder weer de bevoegdheid heeft onderbetoeer- ders (bedrijfsleiders) aan te stellen, b.v. den Provincialen Voedsel- commissaris, welke, naar wij vernomen hebben, in verschillende provincies is belast met het beheer over landbouwbedrijven. Opdrachten tot overmaking van geblokkeerde gelden. - Vraag: Indien opdracht wordt gegeven de saldi der geblokkeerde rekening bij een bepaalde instelling te storten, wie kan daartoe dan opdracht geven en wie is bevoegd de bank kwijting te ver- leenen Antwoord: Deze opdracht kan worden gegeven door het Be heersinstituut of de eventueel door hem aangestelden beheerder. Is een beheerder aangesteld door het Tribunaal, dan kan die de opdracht geven. Door de storting bij de voorgeschreven instelling is de betrokken bank bevrijd. Waar het beheersinstituut nog steeds niet hare werkzaamheden heeft aangevangen en het over het algemeen niet zeer dringend zal zijn de salditegoed bij een of meer bepaalde instellingen te verzamelen, komt toet ons voor dat het Militair Gezag niet be voegd is dergelijke opdrachten te geven. Herwaarding van den goudvoorraad. De Financiëele Koerier van 6 Juli 1945 geeft onder dit hoofd het volgende te lezen: De weekstaat van de Nederlandsche Bank van 2 Juli 1945 geeft eenige zeer belangrijke mutaties te zien. De goudvoorraad is n.1. verminderd van 931,6 millioen tot 712,9 millioen, derhalve een daling van 218,7 millioen. Zooals men weet, was de goudvoorraad nog vóór de bezetting voor het overgroote deel naar het buitenland overgebracht, waar het veilig was tegen inbeslagneming door den vijand. Het was hier uit den aard der zaak niet bekend, welk deel van dat in het buiten land gedeponeerde goud voor doeleinden van algemeen belang ver bruikt was, al lag het voor de hand, dat die voorraad niet meer ge heel intact kon zijn. Uit een toelichting, die de Nederlandsche Bank publiceert naar aanleiding van de verlaging, die de post op de balans van deze week te zien geeft, blijkt, dat inderdaad het goud voor een deel door de Nederlandsche Regeering in Londen in het algemeen belang is besteed dan wel werd gereserveerd voor den aankoop van goederen, voor de bestrijding van loopende uitgaven en voor het geven van onderpand ter verkrijging van een bankierscrediet in de Vereenigde Staten tot een bedirag van 100 millioen dollars. Het goud ter vrije beschikking van de Nederlandsche Bank be draagt thans 239, 996 kg fijn. Voor de waardeering van dit goud kan thans echter, zooals uit de mededeeling van de Nederlandsche Bank verder blijkt, een andere maatstaf worden aangenomen en wel op grond van de verandering in de omrekeningswaarde van den gulden t.o.v. den dollar. Was de dollarkoers bij het uitbreken van den oor log 1.88 3/8, thans is deze 2,65 en deze koers komt uit op een goud prijs in guldens uitgedrukt van 2970 per kg fijn. Bij het uitbreken van den oorlog was de goudvoorraad gewaardeerd op een prijs van 2009 per kg fijn, terwijl deze prijs door den bezetter op 1 Juli 1943 was verhoogd tot 2098. Op basis van den nieuwen prijs wordt de goudvoorraad thans gewaardeerd op 712,8 millioen. Eensdeels ont stond een winst op den resteerenden voorraad van 239, 996 kg en wel van 872 per kg, derhalve 209,2 milioen, welke winst als een bijzondere reserve werd opgevoerd. Aan den anderen kant ontstond een verlies voor het verbruikte goud, welke verlies evenwel voor rekening van den Staat komt, daar de verplichtingen van de Neder landsche Bank geen vermindering hebben ondergaan. Uit de toe lichting mag worden afgeleid, dat voor dit verlies een bedrag van 283 millioen aan schatkistpapier rechtstreeks bij de bank werd geplaatst, dus in de plaats van het goud werd gegeven. Dit wil echter niet zeggen, dat dit bedrag overeenkomt met het goudver- lies, daar dit volgens onze berekening circa 400 milioen moet be dragen. Het restant werd verrekend door het vervallen van den post te goed van het Rijk, die verleden week nog 126 millioen bedroeg. Wij brengen in herinnering, dat volgens voorloopige mededeelingen van den vroegeren minister, dr. Huysmans, de uitgaven van de Nederlandsche regeering in Londen omstreeks 550 millioen hebben bedragen. Wie kan helpen? Verschillende van onze door oorlogsgeweld getroffen banken, welke haar bedrijf zoo goed en zoo kwaad als dat thans nog moge lijk is weer trachten op te bouwen, doen een beroep op onze orga nisatie. Het gaat in hoofdzaak om kantoormeubilair, om brand kasten, waarin kasgeld, boeken en de verdere tot de adminsitratie eener boerenleenbanken behoorende stukken zullen kunnen worden geborgen. Wanneer zoo goed als alles ontbreekt, is het ontzettend moeilijk om weer op gang te komen. Laat ons trachten ook op dit gebied elkander te helpen en indien dat eenigszins mogelijk is een bureau, een tafel, een stoel, een kast, een brandkastje, als zonder veel bezwaren de inhoud daarvan een ander goed plaatsje kan vin den, beschikbaar te stellen. Indien men in staat is aan het verzoek op de eene of andere wijze te voldoen, zullen wij daar gaarne bericht van ontvangen onder opgave van bijzonderheden. Over de bestemming der aangeboden goederen en het vervoer daarvan zullen wij dan afzonderlijk over leg plegen. Wie kan verder helpen? In aansluiting op bovenstaande noodkreet thans ook nog een ten behoeve van de Centrale Bank zelf. Zooals in het vorige nummer van de Raiffeisen-Bode reeds werd medegedeeld heeft de afdeeling Inspectie bij de uitoefening van haar werkzaamheden ten zeerste te kampen met het ontbreken van be hoorlijke en voldoende vervoermiddelen. Onze vraag is nu deze: Zijn er ook functionarissen of leden van onze boerenleenbanken, die in het bezit zijn van motorrijtuigen en die deze aan de Centrale Bank in bruikleen willen afstaan, vanzelf sprekend tegen behoorlijke vergoeding? Zij, die ons in dit opzicht zouden kunnen helpen, verzoeken wij be leefd daarvan aan ons mededeeling te willen doen onder zoo volle dig mogelijke omschrijving van het motorrijtuig, opdat wij kunnen overwegen of we van het aanbod gebruik zullen kunnen maken. Zonder de beschikking te hebben over voldoende vervoersmoge- lijkheid is het uitermate moeilijk, zoo niet geheel onmogelijk, om inzonderheid de banken in verder van Utrecht gelegen provincies te bezoeken. En juist dit persoonlijke contact is in zooveel gevallen na de langdurige scheiding meer dan ooit noodig. Wie ons dus kan helpen, bewijst niet alleen de Centrale Bank, maar ook de geheele organisatie, een zeer belangrijken dienst. Belastingen Den Boerenleenbanken wordt verzocht, de aangiftebiljetten ven nootschapsbelasting 1944, vermogensbelasting 1945 en onderne mingsbelasting 1945, voor zoover zij deze van den belastingdienst ontvangen hebben, aan de belastingafdeeling van de Centrale Bank ter behandeling in te zenden, opdat voorloopige aangifte kan wor den gedaan. Afschrift rekening Centrale Bank Naar ons is gebleken, zijn er nog steeds verschillende boerenleen banken, die het afschrift van hun rekening bij de Centrale Bank niet hebben ontvangen. Aangezien alle afschriften door de Centrale Bank verzonden zijn en dus moet worden aangenomen, dat de niet-ontvangen afschriften zijn zoekgeraakt, verzoeken wij de Banken, die nog geen afschrift van hun rekening hebben ontvangen, zulks ten spoedigste aan de Centrale Bank mede te deelen. Zendingen onder aangeteekend couvert Volgens mededeeling van assuradeuren is het tot nadere aankon- diging mogelijk op beperkte schaal bank- en muntbiljetten, zilver bons, effecten (in den ruimsten zin), coupons, enz., onder aange teekend couvert per post te verzenden. Toegestaan wordt de verzending van ten hoogste 1.000.per couvert, maximum-bedrag per route op één dag 5.000.dat wil dus zeggen, dat men ten hoogste op die wijze vyf aangeteekende brieven per dag met een maximum-inhoud van 1.000.elk aan ons adres zal kunnen verzenden. In verband met de vele risico's, welke thans nog aan dergelijke zendingen verbonden zijn, is het noodzakelijk, dat ons een paar dagen van te voren schriftelijk wordt medegedeeld, dat er een aan- geteekende brief zal worden verzonden, zulks onder gespecificeerde opgave van den inhoud en vermelding van den datum van ver zending. Door deze regeling zijn wij dus tot onze spijt nog niet terugge keerd tot een normaal geldverkeer. Deze wijze van verzending loont voor bankpapier nauwelijks de moeite. Maar zij beteekent een flin- ken stap vooruit met betrekking tot de verzending van coupons, welke voor verzilvering thans reeds in aanmerking komen. Van daar, dat wij de aandacht op deze regeling vestigen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4