VRAAG en ANTWOORD KASSIER 3 Beleening van effecten GRONDSTOF voor het jaarverslag van een boerenleenbank Uitbetaling van loon van iemand, die van zijn vrijheid is beroofd. Vraag: Is Bank verplicht loon te betalen gedurende den tijd, dat een lid van het personeel in bewaring is gesteld (van zijn vrijheid is beroofd)? Antwoord: Gedurende den tijd, dat een lid van het personeel in bewaring is gesteld, is de Bank niét verplicht het salaris door te betalen. (Artikel 1638e Burgerlijk Wetboek). Vraag: Mag gedurende den tijd, dat een personeelslid van zijn vrijheid is beroofd, het salaris doorbetaald worden? Antw oord: Op zich zelf bestaat hiertegen geen bezwaar. Rekening dient gehouden te worden met het besluit Vijandelijk Vermogen E. 133, tengevolge waarvan dan de uitbetaling is geblokkeerd en de loon- vordering van het personeelslid moet worden aangegeven bij het Beheersinstituut. Blokkeering van rekeningen. Vraag: Welke rekeningen moeten worden geblokkeerd? Antwoord: Geblokkeerd moeten worden alle saldi-tegoed van per sonen, a. die tijdens de vijandelijke bezetting als leden, begunstigers of anders zins zich hebben aangesloten of na 1 Juli 1942 aangesloten zijn gebleven bij de N.S.B. of eenige andere nationalistische of fascistische organisatie of instelling, welke daarmede voor de toepassing van het besluit .Vijandelijk Vermogen door het Beheersinstituut is gelijkgesteld, b. die op grond van veroordeeling wegens of verdenking van een der misdrijven, genoemd in het besluit .Buitengewoon Strafrecht'' dan wel krachtens het bepaalde in het besluit op den Bijzonderen Staat van Beleg of het Tribunaalbesluit van hun vrijheid zijn beroofd. Hiernaast zijn echter nog verschillende andere lieden, waarop deze maat regel o.i. moet worden toegepast. Er zijn nl. verschillende lieden die, hoe wel zij geen lid van de N.S.B. of daarmede gelijkgestelde organisatie zijn geweest, zich grovelijk hebben misdragen en zich ten koste van de gemeen schap op grove wijze hebben bevoordeeld. Het is van groot belang, dat deze lieden hun straf niet ontgaan en zij weer aan de gemeenschap afstaan hetgeen zij op onrechtmatige wijze, zeer vaak misbruik makende van de ellende van hun mede-menschen, hebben verkregen. Daarom is de in den vorm van een verzoek ingekleede opdracht van het Militaire Gezag, de rekeningen van deze personen te blokkeeren en daarvan in drievoud aan- t6u n' vo'komen op haar plaats en moet daaraan worden voldaan. De besturen der boerenleenbanken zijn immers goed bekend met de per sonen en toestanden ter plaatse en in den regel tot oordeelen volkomen bevoegd om den voorloopigen maatregel van blokkeering toe te passen. jV0i.Stre 6 °P9ave verricht dan tevens de functie van registratie van -dacht0 gevallen en richt de aandacht van de bevoegde autoriteiten Bij een goede beoordeeling zullen de markantste en zwartste gevallen de aandacht niet ontgaan en om deze gevallen gaat het. De maatregel van blokkeeren heeft dan een tweeledige functie: le. de registratie van verdachte gevallen, 2e. het tegengaan dat gelden, die aan de gemeenschap moeten teruq- vallen, verdwijnen. Ook in deze gevallen verdient het echter alle aanbeveling om met het plaatselijk Militaire Gezag, de B.S. en de P.O.D. in overleg te treden en zoo mogelijk gezamenlijk vast te stellen, van welke personen rekeninqen moeten worden geblokkeerd als voorloopige maatregel. Vraag: Indien van een bepaald persoon de rekening is geblokkeerd, wat moet dan geschieden met de rekeningen van zijn echtgenoote en minder jarige kinderen? Antwoord: De rekeningen van vrouwen en minderjarige kinderen dienen eveneens te worden geblokkeerd. In de meeste gevallen zullen de vrouwen wel in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en valt de rekening van de vrouw dus in die huwelijksche goederengemeenschap, op grond waarvan zij reeds moet worden geblokkeerd. Voor de enkele P® Hoofdgroep Banken deelt, op grond van door haar verkregen mlichtingen mede, dat beleeningen van effecten zijn toegestaan in dien de liquiditeitspositie van den betreffenden cliënt daartoe aan leiding geeft, waarbij de geldgevende instelling tevens rekening zal moeten houden met de beperkingen, welke voortvloeien uit de be- pahngen omtrent vijandelijk en daarmede gelijkgesteld vermogen jJf?™ 5eoordee"I1§f van de vraag of de cliënt in dit verband als bonafide kan worden aangemerkt en of zijn liquiditeitspositie daar toe aanleiding geeft, zullen door de leden der bedrijfsgroepen, welke H°°f<igroep Banken behooren, de zorg van een goed huis vader en de maatstaf omtrent hetgeen in het maatschappelijk ver- keer betaamt, m acht moeten worden genomen. gevallen, dat huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt, behoeft geen onder zoek te worden ingesteld, doch kan zonder meer de rekening worden geblokkeerd. Voor minderjarige kinderen valt het tegoed niet in de gemeenschap. Het tegoed dezer kinderen zal echter meestentijds ontstaan zijn door giften van den vader, den N.S.B.-er. Door het doen van giften aan de kinderen zouden de betrokken personen de kans gehad hebben om be langrijke bedragen aan hun vermogen te onttrekken tot schade van de gemeenschtap. Ten einde dit tegen te gaan is bepaald, dat ondermeer al hetgeen, waarover de N.S.B.-er enz. om niet heeft beschikt gedurende de vijandelijke bezetting, d.w.z. heeft weggeschonken, wordt gerekend mede tot zijn vermogen te behooren. Daarom is het noodzakelijk ook de rekeningen van minderjarigen te blokkeeren. Vraag: Een N.S.B.-er, kinderloos, heeft op de spaarrekening van ieder van zijn vier neefjes een bedrag van 4000.gestort. De ouders dezer kinderen zijn politiek goed. Moeten deze rekeningen geblokkeerd worden? Antwoord: Deze rekeningen moeten inderdaad geblokkeerd worden. Zie antwoord op vorige vraag omtrent minderjarige kinderen. Voorschot- en credietverleening. Vraag: Kunnen nieuwe voorschotten of credieten worden verleend? Antwoord: Nieuwe voorschotten en credieten kunnen zonder meer verleend worden, wanneer de zekerheid bestaat in borgstelling of in effecten. Ingeval van andere zakelijke zekerheidsstelling dient vooraf de goed keuring verkregen te worden van den Voorzitter van den Raad van Toezicht op de Notarissen (dit is de President van de Arrondissements- Rechtbank). Goedkeuring wordt gevraagd: a. ingeval van hypotheek op onroerend goed, door den notaris te wiens overstaan de hypotheekakte wordt verleden. b. ingeval van cessie of verpanding van vorderingen, door onze Juri dische Afdeeling. Wij wijzen erop dat, gezien de groote hoeveelheid geld in circulatie, het niet gewenscht is om de circulatie nog te vermeerderen door het verstrek ken van nieuwe voorschotten of credieten, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het bedrijf van den aanvrager. Slechts indien na grondig onderzoek is gebleken, dat voor den aanvrager het toestaan van het voorschot of crediet met het oog op de positie van zijn kasmiddelen absoluut noodzakelijk is, kan tot het verleenen worden overgegaan. Men zij dus voorloopig niet te vlot met het toestaan van nieuwe credieten en voorschotten! Wij voegen hieraan toe, dat het vanzelf spreekt, dat voorschotten en credieten niet mogen worden verstrekt aan N S.B.-ers of daarmede gelijk te stellen personen (colaborateurs en profiteurs) en evenmin onder borg stelling van deze personen. Op verzoek van vele banken verzamelden wij dit jaar wederom grond stof voor een jaarverslag van een boerenleenbank. Ons voornemen was het betreffende artikel in dit nummer op te nemen. Plaatsruimte belette ons dit echter. Het verschijnt nu in het volgend nummer. Banken, welke er prijs op stellen het eerder te ontvangen, kunnen een gestencild exemplaar bij de afdeeling Inspectie van de Centrale Bank aanvragen. Voor een van de grootste Boerenleenbanken, met een vrij talrijk personeel, in het Westen van het land, wordt een gevraagd. Het bezit van diploma boekhouden M.O. wordt wenschelijk geacht. Leeftijd 30 a 35 jaar. Het salaris wordt bepaald in verhouding tot omzet en capaciteit. Aan het ambt is bovendien een vrije woning met licht en verwarming verbonden. Benoeming geschiedt voorloopig voor een proeftijd van een jaar. Schriftelijke aanmelding bij de Directie van de Centrale Bank te Utrecht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3