NATIONALE AIFFEISEN-BODE DE RAIFFEISEN-BODE TERUG SPAARBUSJES COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT tot de normale werkwijze in onze Organisatie DE RAIFFEISEN-BODE Advertentiën Bestuur, Raad van Toezicht en Directeur van de Coöperatieve Zuivelbank te Alkmaar, geven mei leedwezen kennis van het overlijden van den Heer D. P. TIMMERMAN. Gedu zicht kenn« de B Zijn i Alkm Bestu bank lijden in dei De o> met g de op dacht Mark. Bestu bank plotse in de Gedui toewi van d Raad. Zijn n Zelhe Bestu leenbt overli in der der B; toewij Zijn nayeaacnienis zaj dij ons m aanKDare nerinnering St. Annaland, 28 November 1941. N.V. Keizersgracht 163. I I VRAGEBIIJJSTEN. De antwoorden op de vragenlijst, welke wij tegelijk met onze circulaire van IS Mei jl verzonden, komen vrij vlot binnen. Vele interessante gegevens werden reeds verstrekt en met betrekking tot het probleem gegeven °efte wcrden belangwekkende beschouwingen gehouden en wenken Wij danken van harte voor de medewerking. Er wordt overwogen t.z.t. een resumé in de Berichten of in „de Raiffeisen-Bode" op ,e nemen. Het zal op prjjs gesteld worden, indien de overige banken spoedig antwoorden. MEDEDEKLING AFD. BOEKHOUDING, Tot onze spijt is ons gebleken, dat de verzending van de jaarlijlcsche afschriften door dl, aftehrift jiebbeii Z°°Ja' banken De verzoeken om toezending daarvan of van een J..nli'ean» I.^Kl 1 Door de slechte postverbindingen enz. zijn meerdere nola's zoekgeraakt, terwijl door dikwijls moeilijkheden en aanleiding tot correspondentie. welke P»S.engbrhe.™Sle„^ Tenslotte verzoeken wij om, wanneer men niet tol overeenstemming met het door ons voörkom? te wdltrze°TCn' 1°"" Tr" J 'fbening zooils die in de hoeken afdeehng' voorkom, «"«■PonJentie en veel werk voor onze l I I IÏE I V I.II,GEBUOKKEEIÏDE KEKENIIVGHOUDERS Van het Militair Gezag te Utrecht is de volgende mededeeling ontvangen: In afwachting van door het Beheers-lnstituut te stellen regelen is door den Militair Commissaris van het Militair Gezag te Utrecht goedgevonden, da. de banken uiibetalingen doen aan geblokkeerde rekeninghouders voor het betalen van loonen, salarissen en wachtgeld. De banken moeten zich zekerheid verschaffen, dat de opnamen inderdaad voor dit doel estemd zijn, door inzage te verlangen der loonlijst en te eischen, dat de cliënt bij de volgende opname kwitanties medeneemt, waaruit blijkt, dat zijn personeel inderdaad het geld ontvangen heeft. Voor privé-gebruik mag aan geblokkeerden maximaal f. 50.- per week „orden uitbetaald Men houde er rekening mede, dat voor andere districten dan Utrecht wellicht afwijkende regelingen zijn getroffen. 1 Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. BORGVERZEKE RINGEN voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TE LEF. 15867 ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1 1 JULI 1945 OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE OM DE VEERTIEN DAGEN Reeds kort na de bevrijding werd door ons ter bevoegder plaatse geïnformeerd naar de mogelijkheid om de Raiffeisen- Bode wederom te doen verschijnen. Daar dit echter niet direct gelukte, namen wij nog eens de toevlucht tot de Berichten, zooals deze ook in 1944 enkele malen waren verschenen. Intusschen zetten wij onze pogingen ten bate van de Raiffeisen-Bode voort, thans met succes, dank zij de mede werking van de zijde van het Militair Gezag. Het doet ons zeer veel genoegen het wederom verschijnen van de Raiffeisen-Bode in het oude, bekende formaat bij dezen in te leiden. Immers, wij mogen ook dit beschouwen en zien als een symbool van de vrijheid, die na jaren van knech ting, van duisternis en verwarring, wederom ons deel is geworden. Ongetwijfeld zullen er nog moeilijke jaren volgen en wij hopen van harte, dat de Raiffeisen-Bode wederom het hare er toe zal kunnen bijdragen om het contact tusschen de boerenleenbanken en de Centrale Bank zoo hecht mogelijk te doen zijn. Alleen door nauwe en hechte samenwerking zullen de moeilijkheden overwonnen kunnen worden. Evenals voorheen zullen allerlei vraagstukken op finantiëel, economisch en organisatorisch gebied worden besproken. Wij zullen trachten den inhoud van ons blad zoo goed mogelijk aan de omstandigheden aan te passen. Wij denken o.a. aan een vaste rubriek .Vraag en antwoord", door middel van welke rubriek de banken in staat zullen zijn hun moeilijk heden, bezwaren en vragen naar voren te brengen. Ook zal getracht worden ruimte te vinden voor een hoekje „Econo misch Nieuws waarin allerlei berichten op economisch en finantiëel gebied in het kort zullen worden vermeld. Ons is toegestaan de Raiffeisen-Bode éénmaal per 14 dagen te doen verschijnen in het oude formaat, met een oplaag van 2500 exemplaren, elk groot 4 pagina's. In verband met de vele besluiten, kennisgevingen en berichten betreffende onze eigen organisatie, welke ter kennis van de boerenleenbanken dienen te worden gebracht, zijn wij voornemens de Raiffeisen-Bode voorloopig tweemaal per maand te doen verschijnen. Later kan dit dan wellicht be perkt worden tot één maal per maand, waarbij dan de om vang grooter kan worden. Aan iedere bank zullen 3 exemplaren worden verzonden, bestemd voor de voorzitters van bestuur en raad van toezicht en voor den kassier. Hiermede zullen wij het voorloopig moeten doen. Later kan wellicht de oplage verhoogd en de verzending verveelvoudigd worden. Mochten de banken bepaalde wenschen hebben ten aanzien van inhoud of inrichting van de Raiffeisen-Bode, dan zullen wij dit gaarne vernemen. TERUGKEER Het is verheugend, dat het verkeer zich geleidelijk aan dermate herstelt, dat de noodmaatregelen, door de Centrale Bank destijds getroffen, waarbij op zoo uitnemende wijze over de geheele linie bij de gedwongen decentralisatie door onze leden werd samengewerkt kunnen worden opgeheven. Reeds in het 5de nummer van de Berichten werd door ons mede deeling gedaan van ons verzoek aan de hulpcentrales om het over tollig kasgeld naar de Centrale Bank over te hevelen. Wij konden daarbij toen ook reeds melding maken van het feit, dat het Centraal Postgirokantoor zijn werkzaamheden weer normaal kan verrichten. Zelfs ontvangt de Centrale Bank op het oogenblik al weer aange- teekende brieven, zij het dan ook, dat de verzending van die stukken met aangegeven waarde nog niet mogelijk is. Op grond van al deze gunstige omstandigheden hebben wij de overtuiging gekregen, dat ook onze organisatie de werkzaamheden weer in normale banen zal kunnen leiden en daarom verzoeken wij na ontvangst van dit nummer van „De Raiffeisen-Bode" alle giro- opdrachten weer naar de Centrale Bank te zenden. Op kas-aanvul- ling zal men in het algemeen op het oogenblik nog wel geen prijs stellen; de storting van overtollig kasgeld kan plaats vinden via het postkantoor zooals dat destijds veelal geschiedde en voorts op de wijze, aangegeven in onze circulaire van 30 Mei 1945. Ook de incasso van wissels, cheques, kwitanties kan weer terhand genomen worden; de verzendng daarvan naar Utrecht behoeft niet meer op bezwaren te stuiten, omdat dergelijke zendingen door de Centrale Bank reeds bij voorbaat tót een bedrag ten hoogste 50.000.per brief of pakket zijn verzekerd (zie hierover ook het gestelde in onze circulaire van 13 October 1943.) In het algemeen brenge men het verkeer met Utrecht dus weer op den ouden toestand terug en make men slechts uitzondering daar op, indien de plaatselijke omstandigheden daartoe nog aanleiding geven. In die gevallen zullen de hulpcentrales ongetwijfeld in het belang van een goeden gang van zaken nog wel haar medewerking willen verleenen. ONTVREEMDE SPAARBOEKJES De Coöp. Boerenleenbank te Rijswijk Z.-H. vestigt er de aandacht op, dat bij een roofoverval de volgende door haar uitgegeven spaar boekjes werden ontvreemd: Serie AG 6984 nó. 164 en Serie AG 8444 no. 199. Credieten in Eoopende-rekening verstrekt aan leden enz. van de N.S.B. Voor zoover wij aan de hand van de ons beschikbare gegevens kunnen beoordeelen, kunnen ten laste van credieten, indertijd ver leend aan leden enz. van ós N.S.B. enz. aan de beheerders van de hun toebehoorende bedrijven geen uitbetalingen worden gedaan tengevolge waarvan het crediet debet komt te staan of een be staand debetsaldo wordt verhoogd. Immers, het crediet is strikt persoonlijk aan den credietnemer verstrekt; de beheerder van het bedrijf kan geenszins worden beschouwd als een gemachtigde van den credietnemer; integendeel, hij is een gemachtigde van den Staat. De Staat beheert ten eigen behoeve het bedrijf. Het bovenstaande beteekent geenszins, dat de beheerder niet over een eventueel creditsaldo kan beschikken, doch dit aleen, voor zoover dit noodig is, voor de instandhouding van het bedrijf en ver strekken van levensonderhoud aan het gezin.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 1