DE RAIFFEISEN-BODE. 95 UIT ONZE BOERENLEENBANKEN Advertentiën. Gedrukte Jaarverslagen en Balansen, Convocaties enz. Centrale Bank Materiaal-afdeeling Algemeene opmerking. Wij willen deze Mededeelingen besluiten met een her haling van hetgeen wij eveneens in de dezer dagen ver zonden circulaires hebben bericht. De gebeurtenissen volgen elkander snel op, óók de maat regelen, welke noodig blijken om tot een spoedig herstel van het economische leven te geraken. Onder die maatregelen zullen er talrijke zijn, waarbij onze Boerenleenbanken min of meer betrokken zijn. De Centrale Bank zal waar noodig of gewenscht er steeds op bedacht zijn de noodige voorlichting aan haar leden te verstrekken. Het zou echter kunnen voorkomen, dat die mededeelingen te laat werden ontvangen en daarom adviseeren wij hierbij nogmaals met klem om toch vooral acht te slaan op de officiëele voor schriften, welke in de dagbladen worden gepubliceerd. De Heer Roelf Eibergen, heeft, wegens het bereiken van zijn 86ste jaar, bedankt als lid van 't Bestuur bij de Boeren leenbank te Bourtange. Vanaf 1915 tot 1920 is hij als lid van den Raad van Toezicht en vanaf 1920 tot 27 April 1940 als lid van 't Bestuur werkzaam geweest. Deze 25 jaar heeft hij st,eeds, met de grootste toewijding, deze functies bekleed. Wij wenschen den afgetredene nog vele jaren gezondheid en sterkte, waaraan het hem thans nog niet ontbreekt. Bij Huishoudelijk Reglement zijn grenzen vastgesteld voor voorschot- en credietverleening. Men zorge er voor die grenzen niet te overschrijden. De bestuurders zouden voor verliezen, uit overschrijding voort vloeiende, persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank „Hummelo en Keppel", geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer M. G. TEERINK, die vanaf de oprichting der bank, in 1917, als verv. bestuurs lid, hare belangen steeds heeft gediend. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voort leven. Hoog-Keppel, 1 Mei 1940. Bestuur en Raad van Toezicht van de Coöp. Boerenleenbank te Vinkeveen, geven met diep leedwezen kennis, dat, na voor zien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 63 jaren is overleden, de Heer C. H. J. LUTZ, in leven Kassier der Bank, welke functie hij ruim 30 jaren met de grootste toewijding vervulde. Zijn nagedachtenis zal bij onze Bank in dankbare herinnering blijven voortleven. Het Bestuur der B.L.B. Vinkeveen, P. van Zwieten, Secretaris. Het Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöperatieve Boerenleenbank te Leiden, geven met diep leedwezen kennis van het plotseling overlijden van hun Bestuurslid den Heer L. VERHAAR Sr. Gedurende ongeveer 25 jaar heeft hij onze Bank in verschil lende functies met trouw en liefde gediend. Zijne nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voort leven. Leiden, 25 Mei 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Sellingen, geven met leedwezen kennis van het over lijden op 19 Mei van hun oud-Voorzitter, den Heer H. TEES, die vanaf de oprichting der Bank in 1918 tot 1929 als lid van het Bestuur en daarna tot Maart 1.1. als Voorzitter, de belangen der Bank trouw heeft behartigd. Sellingen, Mei 1940. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onzen hooggeachten Directeur, den Heer R. A. BAJEMA, in den ouderdom van ruim 82 jaren. Vanaf hare oprichting in 1912 heeft hij, in genoemde functie, met groote toewijding en nauwgezetheid de belangen van onze Bank gediend. Zijn nagedachtenis blijve in dankbare herinnering voortleven. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Koudum. Koudum, Mei 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp Boerenleen bank te Haarzuilens, geven met leedwezen kennis, dat na voor zien te zijn van de H.H. Sacramenten in den ouderdom van 69 jaar is overleden, de Heer JOHANNES BERNARDUS LENSSINCK, die vanaf de oprichting der Bank op 1 April 1906 als Bestuurs lid en vanaf 19 Mei 1922 als Onder-Voorzitter van het Bestuur de belangen der Bank met groote toewijding gediend heeft. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven Vleuten, 5 Mei 1940.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 7