DE WINSTBELASTING Ouderdoms- Weduwe- Weezen-verzorging het Collectief-Contract Credieten voor producenten van Zuivel- en Melkproducten DE RAIFFEISEN-BODE 93 4. 60 voor aandeelen en certificaten van aandeelen van mijnbouwondernemingen. B. voor buitenlandsche effecten 50 voor de naar het oordeel van de Nederlandsche Bank voor onderpand in aanmerking komende effecten. Schatkistpapier. Het surpluspercentage voor Nederlandsch schatkist papier is nader vastgesteld op 5 of 15, al naar den looptijd. (De bovenstaande splitsing in groepen berust op de indeeling, welke te dezer zake reeds vóór den oorlog door de Nederlandsche Bank werd toegepast). Naar wij vernemen zullen voor de berekening van de onderpanden en van de surpluspercentages door de Neder landsche Bank worden genomen de onderpandkoersen, welke zijn vastgesteld overeenkomstig de beurswet en welke door de Vereeniging voor den Effectenhandel worden ge publiceerd. Voor zoover deze onderpandkoersen nog niet gepubli ceerd zijn zal in afwachting daarvan de koers van 9 Mei 1940 worden genomen of, indien op 9 Mei geen koers was geno teerd, een vorige koers of een andere koers ter beoordeeling van de Nederlandsche Bank. Men zal ermede rekening moeten houden, dat, na de her opening van de beurs, een nieuwe situatie zal ontstaan ten aanzien van die fondsen, welke alsdan voor officieele noteering in aanmerking komen. Verwacht kan worden, dat alsdan de nieuwe koersen als basis voor te verleenen credieten zullen kunnen worden genomen. De bijzondere regeling, neergelegd in de circulaire van de Vereeniging voor den Effectenhandel van 18 Mei 1940, krachtens welke de Nederlandsche Bank aan banken, ban kiers of commissionnairs in effecten bijzondere voorschotten in rekening-courant op onderpand van effecten zal ver strekken met een surplus van 25 berekend over de „onderpandkoersen" en op de voorwaarden, zooals in die circulaire nader is omschreven, blijft ten volle gehandhaafd. Wij maken onze banken er opmerkzaam op, dat ook zij deze percentages als minima moeten beschouwen voor de bij haar loopende voorschotten en credieten tegen onder pand van effecten. In ons vorig nummer schreven wij „Algemeen wordt verwacht, dat ook de Eerste Kamer zijn goedkeuring aan het ontwerp (d.w.z. het ontwerp van wet tot heffing eener winstbelasting) zal geven, zoodat wij mogen aannemen, dat het ontwerp binnenkort het Staatsblad zal bereiken." Verwachtingen komen tegenwoordig wel eens niet uit. De Eerste Kamer zal voorloopig wel niet bijeenkomen, en omtrent de vraag, of de reeds door de Tweede Kamer aan genomen winstbelasting ooit zal worden ingevoerd, ver- keeren wij geheel in het onzekere. De circulaire, betreffende de winstbelasting, die eenigen tijd geleden is uitgegaan, moet voorloopig dus maar worden opgeborgen. Wij zullen rustig moeten afwachten, of de winstbelasting nog zal worden ingevoerd. Zoo ja, dan zullen wij dit natuurlijk in de Raiffeisen-Bode publiceeren. Voor (óók met premie-staking bij invaliditeit) op de voorwaarden van geeft de Centrale Bank gaarne inlichtingen. In de dagbladen werd onder bovenstaand hoofd een bericht van den volgenden inhoud gepubliceerd „Aan producenten van zuivel- en melkproducten kan ten behoeve van de betaling der door hen verschuldigde melk- gelden een regeeringscrediet worden verleend tot een bedrag van 4 cent per K.G. melk over maximaal de door hen in de week van 1218 Mei 1940 verwerkte hoeveel heid melk. Het ligt in de bedoeling deze credieten slechts in strikt noodzakelijke gevallen te verleenen. In verband hiermede zal men zich eerst ter verkrijging van een finan- cieringscrediet tot zijn eigen Bank dienen te wenden. Mocht dit niet het gewenschte resultaat opleveren, dan kan men een verzoek tot het verkrijgen van een regeerings crediet indienen bij den provincialen voedselcommissaris in zijn provincie." Dit bericht heeft betrekking op zuivelfabrieken, niet op veehouders. Het is gewenscht, dat eenmaal per jaar aan de Centrale Bank opgave wordt verstrekt van de namen en adressen der leden van Bestuur en Raad van Toezicht, onder vermelding van de functie-verdeeling. Men houde voor gewoonte deze opgave direct na de Algemeene Vergadering te zenden. Zooals men weet, moeten eventueele wijzigingen ook worden opgegeven aan het Handelsregister.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 5