WAT U NOODIG HEBT LIGT HIER KLAAR! 90 DE RAIFFE1SEN-BÖDE. en Zuid-Holland, die goede nota hadden genomen van onze circulaire van 22 April 1940, zoo goed mogelijk aan de noodige contanten te helpen. Met de banken in het Oosten en Zuiden van het land was het verkeer helaas sinds Vrijdag 10 Mei j.1. niet meer mogelijk. De verbinding met de Centrale Bank was gedu rende de vijf oorlogsdagen op geen enkele wijze tot stand te brengen. Gelukkig had men eenig houvast aan de richtlijnen, gegeven in de circulaire van 22 April 1940. De hulp centrales en de betrokken contacl-commissarissen hebben in die dagen een bijzonder lofwaardige activiteit ont wikkeld. Op 16 Mei 1940 werd door de Centrale Bank aan alle aangesloten banken een circulaire toegezonden, waarin gewezen werd op de wenschelijkheid voor de banken om, voor zoover contact met de Centrale Bank niet mogelijk was, te trachten verbinding te krijgen met de hulpcentrales en contact-commissarissen. Verder werd herinnerd aan de noodzakelijkheid voor de banken om zich bij het doen van uitbetalingen stipt te houden aan het inmiddels uitgevaardigde bankenmorato- rium. Een afschrift van dit laatste werd bij de circulaire verzonden. In de bedoelde circulaire werden voorts nog enkele richtlijnen aangegeven met betrekking tot het in betaling nemen der „Reichskreditkassenscheine", alsmede omtrent giro-verkeer, crisisbetalingen en disposities op credieten. Teneinde ons persoonlijk zooveel mogelijk op de hoogte te stellen van den stand van zaken bij de aangesloten Boerenleenbanken en tevens om de in de bovenbedoelde circulaire gedane belofte, n.1. dat de Centrale Bank alles in het werk zou stellen om binnen enkele dagen bij de hulpcentrales gelden te bezorgen, gestand te doen, werden door de Inspecteurs der Centrale Bank op 16, 17, 18 en 20 Mei per auto tochten gemaakt naar het Noorden, Oosten en Zuid-Westen (dit laatste voor zoover mogelijk) des lands. Deze tochten konden, na bekomen toestemming, zonder bijzondere moeilijkheden worden uitgevoerd. Bezoeken werden gebracht, in de eerste plaats aan de hulpcentrales en verder aan verschillende Boerenleen banken. Overal, waar zulks noodig was, werd kasgeld achtergelaten. Gewezen werd op de noodzaak om zich te houden aan het bankenmoratorium en om ten aanzien van het opnemen van geld in rekening-courant de grootst mogelijke zuinig heid te betrachten, zoodat het hamsteren van bankpapier niet zou kunnen plaats hebben. In de provincies Friesland en Groningen bleken de hulp centrales zich reeds per circulaire tot de onder haar gebied ressorteerende Banken te hebben gewend, terwijl maat regelen waren genomen om voor de hulpcentrales bijzon dere credieten te verkrijgen. De provinciale besturen van Friesland en Groningen waren, teneinde in de behoefte aan kasgeld te kunnen voorzien, reeds overgegaan tot de uitgifte van noodgeld. Ook in Drenthe, Overijssel, de Veluwe en den Achter hoek functionneerden de aangewezen hulpcentrales. Het gebied rond de groote rivieren werd eveneens be zocht. Voor zoover noodig werden alsnog noodig gebleken hulpcentrales ingericht en van geld voorzien. In Noord-Holland bleek de aangewezen hulpcentrale eveneens zeer goed te functionneeren. Via het Agentschap der Nederlandsche Bank daar ter plaatse kon deze hulp centrale steeds over voldoende contanten beschikken. In de Streek werd nog een Boerenleenbank tot hulp centrale aangewezen. Overal waar wij geweest zijn, bleek, dat de Boerenleen banken elkaar ook onderling zooveel mogelijk hulp hadden geboden. voor Uw administraiie staat in onze catalogus. Wat in onze catalogus staat, En wat U noodig mocht hebben, dat NIET in de catalogus staat, leveren wij in 99 van de 100 gevallen óók. In het algemeen was de toestand in de bezochte gebieden rustig en bleek men de maatregelen, door de Centrale Bank genomen, om zoo spoedig mogelijk de zaken weer op gang te brengen, te waardeeren. Groote opvragingen hebben over het algemeen niet plaats gevonden. Onze banken bleken paraat en bereid om zooveel mogelijk mede te werken tot het verkrijgen van een normaal geldverkeer. Bij het schrijven van dit artikel is het ons helaas nog niet mogen gelukken contact te krijgen met Zeeuwsch- Vlaanderen, dat tot 28 Mei j.1. nog een terrein van strijd was. Zoo spoedig mogelijk hopen wij ook daar het contact met onze hulpcentrale te Terneuzen en de Boerenleenbanken weder op te nemen en van de noodige geldmiddelen te voorzien. Wij troffen reeds een regeling, dat dit laatste zoo spoedig mogelijk, nadat er weder verkeer tusschen Zeeuwsch- Vlaanderen en het eiland Walcheren mogelijk is, kan ge schieden. Tenslotte zij nog vermeld, dat door de Centrale Bank op 20 Mei j.1. nog een nadere circulaire aan de aangesloten Banken werd toegezonden, terwijl per 24 Mei d.a.v. een nieuwe circulaire werd gezonden, waarin zoo volledig mogelijk werd opgesomd hoe de Banken ten aanzien van verschillende zaken hebben te handelen. Het contact tusschen de Boerenleenbanken en de Cen trale Bank wordt iederen dag meer uitgebreid en de zaken worden, voor zooveel mogelijk, steeds meer in normale banen geleid. Met voldoening hebben wij dan ook mogen constateeren, dat de Boerenleenbanken in de dagen van ernstige drei ging ongeschokt zijn gebleven en wij vertrouwen, dat ook zij bij het werk van den wederopbouw nog vele belangrijke diensten aan den landbouw zullen kunnen bewijzen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 2