AIFFEISEN-BODE De oorlog, de bezetting en de Boerenleenbanken OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD REDACTIONEEL GEDEELTE. Zie Mededeelingen op blz. 94 en 95 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF 15867 VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 12 JUNI 1940 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST Redactioneel Gedeelte. IDe oorlog, de bezetting en de Boerenleenbanken. 2. „Gebonden Economie 3. Een nieuw soort onteigening. (In bet belang van den weder opbouw). 4. Vergoeding van oorlogsschade. 5. Verzeke ring bij buitenlandsche maatschappijen. 6. Surplus per centage bij beleening van effecten. 7. De Winstbelasting. 8. Credieten voor producenten van zuivel- en melk producten. b. Mededeelingen. 1. Spreekuren Juridisch Bureau. 2. Ver zonden circulaires. 3. Algemeene Vergaderingen. 4. Cou pons. 5. Rijksmarken. 6. Algemeene opmerking. c. Uit onze Boerenleenbanken. IAfscheid bij de Boeren leenbank te Bourtange. d. Advertentiën. Door overmacht gedwongen moest de Nederlandsche legerleiding capituleeren en werd de strijd, die Vrijdag morgen 10 Mei in alle vroegte was ingezet, op Dinsdag 14 Mei d.a.v. gestaakt. Ons leger heeft dapper gestreden, totdat het den Opper bevelhebber duidelijk werd, dat de volstrekt ongelijke strijd moest worden opgegeven, daar onze troepen stonden tegenover technische middelen, waartegen de grootste menschelijke moed niet was opgewassen. In zijn hulde aan de weermacht getuigt de Opperbevel hebber „De offers, welke ons volk heeft gebracht, zijn zeker niet vergeefsch geweest, omdat Nederland aan de wereld heeft getoond, voor de hooge waarde van zijn zelfstandig heid goed en bloed veil te hebben." Het is ons een behoefte ook op deze plaats de vele Nederlandsche militairen te gedenken, die als slachtoffer van hun plicht op het veld van eer stierven en ons een voorbeeld waren van plichtsbetrachting tot het uiterste. Zij rusten in vrede. Met verbetenheid is er gevochten voor het behoud van onze zelfstandigheid. Nu de beslissing gevallen is, zullen we eveneens met verbetenheid, de gewijzigde omstandigheden aanvaardend, ons werpen op het werk van den wederopbouw en van herstel van hetgeen door den oorlog werd vernield. Wij twijfelen er geen oogenblik aan, dat dit herstelwerk met de noodige kracht en energie en met spoed zal worden aangepakt. Ons volk wacht een zware taak. Rustig en ernstig, ver trouwend op een Hoogere Leiding, zullen we ons leven voortzetten vastberaden onze plicht doen op de posten, waarop we gesteld zijn elkander steunend en schragend worstelen met de moeilijkheden. „Luctor et emergo" Ik worstel en ik kom boven. Deze zinspreuk indachtig, zullen ook wij aan het herstel werk in onze organisatie onze beste krachten geven, in het volle besef, dat wij daarmede de belangen van onzen landbouw het beste dienen. Er zijn vele boerenbedrijven zwaar getroffen. De bedrijven in de geïnundeerde gebieden, die met een bloedend hart moesten worden verlaten de bedrijven, waarvan de paarden, het vee, enz. werden gevorderd en ook die, welke door de vernielende kracht van het oorlogs geweld werden getroffen, zullen in de eerste plaats onze volle belangstelling moeten hebben. Het geldverkeer zal wederom zooveel en zoo spoedig mogelijk in zijn oude banen geleid moeten worden. De Centrale Bank heeft alle middelen in het werk gesteld om het geldverkeer, in zooverre dit mogelijk was, in gang te houden. Haar loketten zijn niet gesloten ge weest zij bleven geopend in de dagen van beroering, ook op den bewusten, laatsten dag van de zeer ernstige dreiging. Geldzendingen naar onze Boerenleenbanken waren in die dagen echter niet meer mogelijk, maar aan de banken in het Westen van het land, die den tocht naar Utrecht konden ondernemen, werden de noodige kasmiddelen ter beschikking gesteld om uitbetalingen te doen in overeen stemming met het inmiddels uitgevaardigde moratorium. Voor dié banken in het Westen, die Utrecht niet meer konden bereiken, werd terstond een regeling getroffen. In telefonisch overleg met de Directie van de Nederlandsche Bank te Amsterdam mochten wij de banken en de hulp centrales verwijzen naar de dichtstbijzijnde Agentschappen der Nederlandsche Bank, waar zij het benoodigde bank papier konden verkrijgen. Voor deze groote bereidwilligheid en spontaan gegeven medewerking zijn wij de Directie van de Nederlandsche Bank bijzonder dankbaar. Door deze regeling was het mogelijk de banken in Noord-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 1