UIT ONZE BOERENLEENBANKEN Advertentiën. DE RAIFFEISEN-BODE 87 Jubileum Boerenleenbank Purmerland. Men schrijft ons In de Algemeene Vergadering op 9 April j.1. werd na de afwikkeling der agenda het 25-jarig bestaan van de Bank herdacht, alsmede dat van den Kassier, welke vanaf de oprichting in functie is. Hij is nog de eenige in functie van de bij de oprichting gekozenen. Na een inleidend woord van den Directeur, den heer J. Hos, werd door denVoorzitter van den Raad van Toezicht, den heer Joh. Wals, een door hemzelf vervaardigd gedicht ten beste gegeven, inhoudende, in dichtvorm, wat onze Bank gedurende die jaren al heeft meegemaakt met de mobilisatie, de watersnood en tijden van hoog-conjunctuur, alsmede de jaren der crisis. Hierna gaf de Kassier een overzicht van de verschillende tijdperken en gebeurtenissen inzake de Bank, verdeeld als volgt In de eerste plaats de wording, dan de prille jeugd, vervolgens de jaren van voorspoed, en ten slotte de jaren van crisis. Een en ander werd door de leden met belangstelling ge volgd en van de gelegenheid, den leden geboden, een woord te spreken naar aanleiding van het jubileum der Bank, werd allereerst gebruik gemaakt door den Secretaris van den Raad van Toezicht, den heer Jb. Lust, die ook een beeld gaf van de oprichting, van de werking en het nut van deze mooie instelling en gewaagde dat een groot deel van den bloei afhankelijk is van de persoon van den Kassier, van wiens optreden als zoodanig veel afhangt. Uit de vergadering werd namens de leden het woord gevoerd door den heer F. Lakeman Jzn., die in goed gekozen woorden het Bestuur dank zegde voor de aangename avond en de woorden van den vorigen spreker tot de zijne maakte wat betrof de Bank en den Kassier. Hij sprak den wensch uit dat deze laatste nog jaren aan de Bank verbonden mag blijven en zij onder de goede leiding van Bestuur en Raad van Toezicht, in de komende jaren, wanneer de zon weer voor ons allen beter door de wolken schijnt, steeds meer moge bloeien tot zegen van den landbouw in het algemeen. Tot slot sprak de Kassier zijn dank uit aan allen, die hem bij de zoo in zijn leven belangrijke mijlpaal zooveel waar deering hebben gebracht en in de bloemetjes hebben gezet, bij zijn nu reeds voor de derde maal 25-jarig jubileum als ambtenaar. Het was een mooie avond. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onzen oud-kassier, den Heer D. G. REITSMA, in Canada. De overledene heeft vanaf de oprichting in 1912 tot voor ruim een jaar, de Bank als Voorzitter en Kassier steeds met de grootste toewijding behartigd. Zijn nagedachtenis blijve in dankbare herinnering voortbestaan. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleenbank Wommels. Wommels, Maart 1940. Bestuur en Raad van Toezicht en Kassier der Coöperatieve Boerenleenbank Oostburg, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer IZ. BREVET Sr., die van 1911 als bestuurslid en vanaf 1929 als Directeur de belangen der Bank op voorbeeldige wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Oostburg, 27 Maart 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te St. Maartensdijk, geven met leedwezen kennis van het overlijden op 1 April 1940 van het lid van den Raad van Toezicht, den Heer J. L. KOOPMAN, die van 1933 af de belangen der Bank trouw behartigd heeft. St. Maartensdijk, April 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Hoogkarspel I, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van haren Directeur, den Heer P. STAPEL Cz., die vanaf de oprichting gedurende 26 jaar als zoodanig de be langen der Bank heeft gediend. Zijn ijver en toewijding, steeds betoond, gaven blijk van zijn liefde voor de instelling, welke hij mede oprichtte. Zijn aandenken zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Hoogkarspel, 10 April 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Borne, geven met diep leedwezen kennis, dat, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 62 jaren is overleden, de Heer J. G. SCHOLTEN MEILINK LENFERINK, in leven lid van het Bestuur. Deze functie heeft hij 18 jaren met de grootste toewijding vervuld. Gedenk hem in Uwe gebeden; zijn nagedachtenis blijft steeds in dankbare herinnering. Borne, 25 April 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Herwijnen, geven met leedwezen kennis van het plot seling overlijden van den Heer A. VAN ES, die gedurende een tiental jaren met volle toewijding als Secre taris van den Raad van Toezicht de belangen der Bank heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Pijnacker, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer CORNELIS SCHOTTE, in den ouderdom van 65 jaren. Vanaf 1923 heeft hij als lid van den Raad van Toezicht de belangen der Bank op voorbeeldige wijze behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Pijnacker, 15 April 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Buinen en O., geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van haren Directeur, den Heer W. MEIJERINGH, die vanaf de oprichting der Bank gedurende meer dan 30 jaren, eerst als Kassier, later als Voorzitter van den Raad van Toe zicht, en de laatste jaren als Directeur, de belangen der Bank met zijn groote kennis van zaken, met volle toewijding heeft gediend. Zijn aandenken zal in dankbare herinnering blijven voortleven Buinen, April 1940.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 7