MEDEDEELINGEN 220.000.— UIT ONZE BOERENLEENBANKEN Advertentiën. DE RAIFFE1SEN-B0DE 79 Spreekuren Juridisch Bureau. LEEUWARDEN (Oranje-Hotel 10.15—12.30 u.) Vrijdag 5 April Mr. W. H. Verloop. ALKMAAR (Landbouwhuis 10.0012.30 u.) Vrijdag 12 April Jhr. Mr. J. C. Greven. Vergaderingen. De Centrale Ringvergadering zal worden gehouden op Vrijdag 19 April; de Algemeene Vergadering op Donderdag 30 Mei. Rente-Correctie 1939. Er is ons gebleken, dat sommige Boerenleenbanken in de meening verkeeren, dat de rente-correctie over 1939 niet zal worden toegepast. Wij willen deze Banken er echter op attent maken, dat bedoelde correctie wel in rekening zal worden gebracht, echter met dien verstande, dat het percentage niet, zooals oorspronkelijk vastgesteld, 1 zal bedragen, doch 2/$ Deze vermindering van het percentage wordt toegepast omdat, zooals wij bij circulaire dd. 30 Augustus 1939 mede deelden, besloten werd de bijzondere rentetarieven vanaf 1 September 1939 tijdelijk te doen vervallen. Hieronder laten wij de berekening van het bedrag der correctie volgen Indien het totaal van spaargelden en deposito's in loopende rekening per 31 December 1939 meer is dan het totaal per 31 December 1938 verhoogd met 7y2 dan wordt over het meerdere de correctie ad toegepast. Voorbeeld Spaargelden 31 December 1938 200.000. Deposito's l.r. idem 20.000. iy2 0/0 17.000.— Het totaal kan dus zijn, zonder dat de cor rectie wordt toegepast 237.000. Gesteld nu, dat de spaargelden per 31 December 1939 zijn aangegroeid tot 225.000. en de deposito's in loopende rekening tot 22.000. Totaal 247.000.— dan wordt over een bedrag van 10.000.247.000.—- verminderd met 237.000.het bedrag der correctie berekend. Twee veteranen. Men schrijft ons Op Dinsdag 5 Maart j.1. woonden de heeren D. Henny en P. Keizer voor de laatste maal de vergadering bij van het Bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank te Rheden c.a.. Beiden omdat ze oordeelen, dat voor hen de tijd van heengaan gekomen is. De heer Keizer is 83 jaar, en de heer Henny hoopt de volgende maand zijn 83sten verjaardag te vieren. Het zal wel tot de uitzonderingen behooren, dat in een bestuurscollege van 6 man, 2 veteranen van zoo hooge leeftijd zitting hebben. Beiden genieten ze het voorrecht van geestelijk en lichamelijk nog gezond te zijn. Zoo koud en glad kon het deze winter niet zijn, of de heeren Henny en Keizer waren op hun post. Het werk aan en voor de Boerenleenbank is een stuk van hun leven geworden, dat ze steeds met groote toe wijding hebben verricht. Henny is vanaf de oprichting in 1909 bestuurslid, Keizer vanaf 1925. De voorzitter, de heer Moll, sprak dan ook uit de volheid van aller hart, toen hij deze beide stoere veteranen dank bracht voor alles wat zij in hun gezegend leven voor de Boerenleenbank gedaan hebben, en geweest zijn. Het is moeilijk om zich de bestuursvergaderingen zonder hen in te denken. Moge een rijk gezegende levensavond hun beider deel zijn. Jubileum bij de Boerenleenbank te Dirksland. Men schrijft ons Op 12 Maart 1940 herdacht de Heer Joh. Holleman het feit, dat hij 25 jaar geleden was benoemd tot Kassier van de Bank. Toen hij deze functie aanvaardde, telde de Bank slechts een 70-tal leden, welk aantal in al die jaren is ge groeid tot een 400-tal. Uit dezen groei blijkt overduidelijk, dat de Kassier steeds vele leden van dienst is geweest met zijn kennis en ervaring op het gebied van het credietwezen voor den landbouw en den middenstand. Alle leden waar- deeren dan ook in hem zijn gemoedelijke voorkomendheid, gepaard met accuratesse en vlotte afwikkeling van zaken, waardoor hij het vertrouwen direct weet te winnen. Het is te hopen, dat hij nog vele jaren zijn diensten aan deze belangrijke instelling mag verleenen. Jubileum bij de Boerenleenbank te Wijde Wormer. De heer N. W. Kramer heeft op 16 Maart j.1. den dag mogen herdenken, dat hij 25 jaar geleden benoemd is tot Kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Wijde Wormer. Het heeft hem niet aan belangstelling ontbroken. Het geheele Bestuur en ook eenige gewone leden hebben hem gefeliciteerd en daarbij den wensch uitgesproken, dat hij nog vele jaren zijn functie van Kassier zal kunnen blijven uitoefenen, zoowel in het belang der Bank als van haar leden. Bestuur, Raad van Toezicht en Personeel der Coöp. Boeren leenbank te Aalten, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van haren Directeur, den Heer G. DE VRIES, die vanaf de oprichting der bank, gedurende 37 jaar als Direc teur de belangen der bank heeft gediend. Zijn ijver en toewijding, steeds betocnd, gaven blijk van zijn liefde voor de instelling, waarvan hij de mede-oprichter was. Zijn aandenken zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Aalten, 18 Maart 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Zuiddorpe, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer A. TH. D' HERT. Ruim 26 jaar heeft hij met grooten ijver en nauwgezetheid de belangen van onze bank behartigd, Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering voortleven. Zuiddorpe, 5 Maart 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Wemeldinge, geven met leedwezen kennis van het overlijden op 2 Maart 1940 van den Voorzitter van het Bestuur, den Heer JACOBUS DE ZEEUW, die van 1908 onafgebroken zitting in het Bestuur heeft gehad, terwijl hij vanaf 1936 als Voorzitter dezer Bank fungeerde. Wemeldinge, 2 Maart 1940.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 7