Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand Maart 1940. 9'7. 867, 9' Va 7 8 DE RAIFFEISEN-BODE. hoogere molestkosten, moeilijkheden om op de plaats van bestemming te komen, sterk verhoogde blik- en suiker prijzen etc. Hier en daar hebben wij de prijzen moeten verdubbelen. De verkoop bleef tot nu toe goed dit moet echter ten deele toegeschreven worden aan speculatie. Om wat te kunnen verkoopen moesten wij onze prijzen verhoogen. Dit konden wij op verschillende markten doen. Er zijn echter andere landen, zooals bijv. Australië en Nieuw-Zee- land, die bij hoogere prijzen mee kunnen concurreeren. Het is echter de vraag of de consument op den duur dien verhoogde prijs zal kunnen betalen. Een verschil met 1914/' 18 bestaat daarin, dat de Re- geering thans tracht de stijging van de prijzen tegen te gaan. Wij moeten nu trachten in het geordende leven van thans, waar wij tijdens den oorlog wel niet uit zullen komen, een goede plaats te zoeken en tevens zooveel mogelijk geld te maken. Daarvoor is noodzakelijk, dat wij onze onkosten zoo laag mogelijk houden. De productie moet niet kleiner wor den dan hoogst noodzakelijk. Op de boerderij dient het werk zoo goed mogelijk te geschieden. Hierbij wijst spr. op het drogen van gras en op de moderne graslandcultuur. Dit moet niet uitgesteld worden, doch zoo spoedig mogelijk in toepassing gebracht worden, indien er een toekomst in wordt gezien. Er zijn menschen, die gelooven, dat alles door regelingen wel terecht zal komen, doch spr. is het hier niet mee eens. Men zal moeten streven naar lagere productiekosten, zoo wel op de boerderij als in de fabrieken. Bovendien zal de Regeering moeten nagaan of aan ex porteurs voldoende service gegeven wordt en zij zal er voor moeten zorgen, dat de buitenlandsche vertegen woordigingen in orde zijn. Dit is niet altijd het geval. In verband hiermede noemt spr. een voorbeeld op het eiland Jamaica. Spr. wil er nog op wijzen, dat men in de coöperatieve zuivelfabrieken na moet gaan of alles wel gedaan wordt om het rendement van het bedrijf zoo hoog mogelijk op te voeren. Op deze wijze toch komen wij tot een zelf-analyse van onze positie als gevolg waarvan men vanzelf den neus weer in den wind steekt. De tegenwoordige tijd maakt ge heel andere werkwijzen noodig. Het zou te ver voeren op deze kwestie thans dieper in te gaan. Wij kunnen niet zonder regelingen, doch moeten het ge loof in self-help niet verliezen. De geldmarkt heeft de laatste 14 dagen geen wijziging ondergaan en bleef weder op een prijshoudend niveau. Ofschoon voor het jaars-Schatkistpapier in de vorige maand nog 3j4 °/o te maken was, is deze koers wel eeniger- mate ingezakt en geldt thans 2J4 Over 't algemeen blijkt weder, dat van geldschaarste nog niet gesproken kan worden; doch dit kan zich eiken dag sterk wijzigen, wat natuurlijk verband houd met de poli tieke omstandigheden. De koersen waren 1 Maart 15 Maart 26 Maart Londen 7 - 393/4 6.98 6.86 Berlijn 75-55 75.8o 75-55 New-York i.88 1.88»/, i-883/s Parijs 4.19 3.96V2 3.88 Brussel (Belga) 31.82 32.— 32.04 De binnenlandsche beleggingsmarkt vertoonde in de af- geloopen drie weken voor de Nederlandsche Staatsleenin- gen een vrijwel onveranderd aspect. De omzet had ook meestentijds weinig te beteekenen, afgezien dan van de obligaties der jongste Staatsleening. In een snel tempo heeft de koers der 4 obligaties Nederland 1940" zich aan den geldenden rentevoet aange past. Dit was te wijten aan liquidaties. Ook de pandbrieven der binnenlandsche hypotheek banken hadden een lusteloos voorkomen, waardoor ver schillende van deze op het laagste niveau sedert het uit breken van de oorlog zijn gekomen. De aandeelenmarkt gaf ook niets bijzonders te zien en bleef nagenoeg op hetzelfde peil als 14 dagen terug, be halve aandeelen Kon. Petroleum, welke arriveerden op een koers van 228 °/o, wat in hoofdzaak verband houdt met daling van het sterling. De koersen waren 1 Maart 15 Maart 26 Maart 3 °/o Nederland 1936 92 '/2 9U/2 3 °/o Nederland 1937 79'/s 78 7 «74 33i/2% Nederland 1938 85 843/4 3 °/o Ned. Indië 1937a 84 83V2 S 35/s 3V2% Amsterdam 1937 I 833/4 S33/4 8374 3Vst% 's-Gravenhage 1937 II S 81 2 90 90 3j4°/o Rotterdam 1937 6e 82 82"/,6 825/8 3j/2%> Fr. Gr. Hyp. Bank 84V2 84'/, 845/s 3^2% Ned. Hyp. Bank 83V2 S3 8374 3j4°/o Utr. Hyp. Bank 80 80 80 Aand. Koninklijke Olie 246 237 228 Aand. Lever Brothers Unilever 92 9'72 Aand. Philips Gloeilampen 117 I l6 117 Aand. Handelsver. „Amsterdam" 391 389 388 Aand. Nederlandsche Bank 131 129 12878 Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie 107 110 110 Aand. Deli Batavia Rubber 150 150 15 i3/4 Aand. Deli Batavia Tabak 122 122 122 Cert. Anaconda Copper 22 22 '/4 22 Cert. Shell Union Oil 87/s 83/4 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 6