HET TOEPASSEN DER AIFFEISEN-BODE „IMPUTATIE-REGELS" INHOUD: REDACTIONEEL GEDEELTE. Wat moet men doen wanneer iemand komt beialen, die meerdere schulden bij de Bank heefi? OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Zie Mededeelingen op blz. 79 a. Redactioneel Gedeelte. 1. Het toepassen der Imputatie- c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. Boerenleenbank Rheden, regels. 2. De Pachtwet. 3. De Zuivelpositie van Neder- twee Veteranen. 2. Jubileum bij de Boerenleenbank te land. 4. Geld- en Effectenmarkt. Dirksland. 3. Jubileum bij de Boerenleenbank te Wijde b. Mededeelingen. I. Spreekuren Juridisch Bureau. 2. Ver- Wormer. gaderingen. 3. Rente-Correctie 1939. d. Advertentiën. REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 10 APRIL 1940 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST e> Wat is imputatie? „Voor velen onzer lezers zal het woord „imputatie" adacadabra zijn. Wellicht verwijzen zij dit woord naar het terrein der medische wetenschap, doch dan is men in de war met „amputatie", wat geheel iets anders is, al is het imputeeren misschién wel eens het gevolg van het feit, dat men iemand „een armpje heeft uitgedraaid". „Imputeeren" dan, beteekent „toerekenen" en mitsdien is „imputatie" een juridische term, die beteekent toe rekening van betalingen bij het bestaan van verschillende schulden. Concreet geval en toepassing der imputatieregels daarop. Enkele malen bereikte ons een vraag van den volgenden aard Een voorschotnemer heeft 3 voorschotten. Eén van pro resto 400.opgenomen in 1930, met 2 zwakke bor gen, één van pro resto 600.opgenomen in 1932, waarop nog 24.achterstallige rente openstaat (goed gedekt) en één van pro resto 800.opgenomen in 1935, onder zekerheid van hypotheek op zijn huis. Nu heeft hij 1000.betaald. Waarop moeten wij deze 1000.afboeken? Hierop geeft de leer der imputatie het antwoord. Principe Wat is de bedoeling van den schuldenaar? Het beginsel, waarvan onze wet uitgaat, is het volgende In de eerste plaats heeft de schuldenaar het recht om een betaling, welke hij doet, te bestemmen als aflossing op, of ter delging van een bepaalde met name genoemde schuld. Wanneer in het bovengenoemde voorbeeld de schul denaar dus te kennen geeft, dat hij met die 1000.de schuld van 600.plus achterstallige rente wil delgen en de rest wil bestemmen als aflossing op het voorschot van 800.dan moet de Bank aan dat verzoek voldoen. Rente gaat steeds vóór. Dit recht van den debiteur wordt echter beperkt ten aanzien van de betaling der rente. De schuldenaar van een rentedragende schuld kan zon der toestemming van den schuldeischer zijn betaling niet doen strekken in mindering op de hoofdsom vóórdat de vervallen rente is betaald. Had de voorschotnemer in het bovengenoemde geval de 1000.willen betalen in mindering van de schulden van 800.en j 400.dan had de Bank dus kunnen eischen, dat eerst de achterstallige rente van de schuld van 600. werd betaald. Deze regel is ook in het geheel niet willekeurig. Immers, wanneer de debiteur eerst op de hoofdsom kon aflossen, zou hij de Bank laten zitten met een niet-rentedragende vordering immers vervallen rente draagt geen rente, tenzij zulks bedongen is, wat o.a. het geval is bij credieten in loopende rekening terwijl de schuldenaar de rente dragende vordering verminderde. Het systeem der wet houdt hiermede ook verder reke ning. De wet veronderstelt n.l„ dat ook de rente is vol daan, wanneer de schuldenaar een kwitantie kan toonen, waaruit blijkt, dat hij de hoofdsom heeft betaald.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 1