ad ƒ300.—, het biljet, in groene kleur gedrukt ter linkerzijde van den tekst een zittende vrouwenfiguur ad ƒ200.—, het biljet, in rood-bruine kleur gedrukt, doch van dezelfde teekening als de hierboven bedoelde biljetten van 300. Serie J ad ƒ500.— Serie K ad 1.000. Advertentiën. DE RA1FFEISEN-B0DE sluitend bij de Hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V. betaalbaar zijn. Tot 16 December 1940 zullen nog de navolgende bank biljetten betaalbaar zijn Na 16 December 1940 zullen deze biljetten nog slechts uitsluitend bij de Hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V. betaalbaar zijn. Wanneer de hierbov.en omschreven bankbiljetten aan de circulatie onttrokken zullen zijn (derhalve na 31 Maart respectievelijk na 16 December 1940), zal men ze in voor komende gevallen toch nog wel in betaling kunnen aan nemen men zende ze dan onder aangeteekend couvert ter verzilvering aan de Centrale Bank. Uitloting obligaties Coöperatieve Grondkapitaalbank. Ten overstaan van den Notaris A. J. P. Mermans te Utrecht vond op 22 Februari 1940 de navolgende uitloting plaats 3 y2°/c 1937 ad 1.000.000.—. Serie J ad f 1.Ö00. Nrs. 9, 24, 52, 68, 101, 115, 121 159, 169, 179, 216, 220, 247, 291, 317, 325, 346, 353, 364, 366, 376, 384, 398, 402, 405, 446, 537, 554, 578, 647, 650, 651, 654, 698, 715, 739, 773, 788, 836, 849, 876, 885, 890, 892, 903, 919. Nrs. 451 a-b, 499 a-b, 971 a -b, 988 a-b. 3 V2% 1937 ad 1.000.000.—. Nrs. 23, 40, 54, 64, 67, 71, 75. 77, 94, 102, 122, 164, 185, 197, 202, 205, 228, 242, 259, 299, 310, 379, 384, 397, 405, 408, 411, 421, 435, 442, 450, 526, 549, 572, 666, 671, 760, 767, 796, 797, 802, 808, 814, 815, 854, 903, 933. Serie K ad f 500. Nrs. 451 a-b, 474 a-b, 961 a- ■b. 3 1937 ad 500.000. Serie L ad f 1.000. Nrs. 4, 14, 16, 33, 37, 38, 80, 83, 94, 99, 104, 120, 131, 137, 138, 144, 158, 165, 174, 197, 204, 209, 210, 211, 214, 224, 235, 249, 269, 288, 292, 349, 350, 352, 356, 369, 370, 371, 372, 378, 379, 398, 406, 410, 435, 452, 454, 483, 487, 490. Losbaar per 1 April 1940 ten Kantore der Bank en/of bij de Kantoren van de Incasso-Bank N.V.. Bij Huishoudelijk Reglement zijn grenzen vastgesteld voor voorschot- en credietverleening. Men zorge er voor die grenzen niet te overschrijden. De bestuurders zouden voor verliezen, uit overschrijding voort vloeiende, persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het Bestuur en Raad van Toezicht der Coöp. Boerenleenbank te Waddinxveen, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer H. D. VAN DE WEERDT, Kassier hunner Bank, in den ouderdom van ruim 78 jaar. Met de meest mogelijke toewijding en trouw is deze functie bijna 35 jaar door hem vervuld. Zijne nagedachtenis zal met eerbied en groote erkentelijkheid bij ons blijven voortleven. Waddinxveen, 2 Februari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Warder, geven met groot leedwezen kennis van het overlijden van den Heer JAN VISSER Pz., in leven secretaris van het Bestuur. Vanaf de oprichting van onze Bank in 1904 heeft hij steeds de belangen met de grootst mogelijke toewijding behartigd. Door prettigen omgang heeft hij zich de sympathie van velen weten te verwerven en te behouden. Zijn nagedachtenis zal bij hen steeds in dankbare herinnering blijven. Warder, 19 Februari 1940. Het Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boeren leenbank te Moordrecht, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer COENRAAD EISBERG, in leven lid van de Raad van Toezicht. Moordrecht, Februari 1940. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Coöp. Boeren leenbank te Siddeburen-Hellum, geven met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van den Heer E. BOUWMAN, in den ouderdom van 62 jaren. Vanaf de oprichting heeft hij als Kassier de belangen onzer Bank trouw gediend. Helium, 9 Februari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Sloterdijk, geven met leedwezen kennis van het over lijden van den Heer GERRIT KUIPERS, die vele jaren als Voorzitter van den Raad van Toezicht met voorbeeldige toewijding de belangen van de Bank heeft gediend. Sloterdijk, Februari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Oldebroek, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer AART STANGE, die gedurende 15 jaren, als Lid van den Raad van Toezicht, de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen steeds in dankbare herinnering blijven. Oldebroek, Februari 1940. Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van den Heer HENDRIK BARENDREGT, die gedurende 13 jaren de belangen van onze Bank, als Lid van den Raad van Toezicht, met groote toewijding heeft be hartigd. Zijn nagedachtenis blijve in dankbare herinnering voortbestaan. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleenbank Rozenburg. Rozenburg, 10 Februari 1940.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 7