83 V4 *73Is 8 *7, "7'A MEDEDEELINGEN 70 DE RAIFFEISEN-BODE Vele gegadigden voor overheidsobligatiën wachten met aankoopen, totdat iets naders Over het „succes" der nieuwe 4 leening bekend is, zoodat er wel bijzonder weinig vraag is, ook voor gemeenteleeningen. Intusschen is alreeds bekend geworden, dat de 4 Nederlandsche leening De koersen waren inderdaad wel een succes is geweest. Al is deze dan ook niet overweldigend overteekend, toch zal waarschijnlijk een reductie moeten worden toegepast. De aandeelenmarkt had ongeveer hetzelfde aspect, met hier en daar fractioneele koersverschillen. 2 Febr. 14 Febr. 24 Febr. 92'/2 9' 9' 8i 777/s 7715/ 865/g 84 '/4 84 3/4 «4 5/8 S3'/4 8/3/4 84 '/4 835/s 92 'l2 93'/2 89 '/4 B7'/2 8 3'/2 S23/4 84 84 SS1/* 83 83 82 80 253 245 243 9i'/2 90 903/4 "5 "3 394 380 387 139 '38 '35 108 108 105 '57 '57 148 126 128 124 20 '/2 2' 'li 23 7ü 9 9 8"/ 3 °/o Nederland 1936 3 °/o Nederland 1937 33y<2,%0 Nederland 1938 3 Ned. Indië 1937a 3%% Amsterdam 1937 1 's-Gravenhage 1937 II 3j/2%> Rotterdam 1937 6e 3p2°/o Fr. Gr. Hyp. Bank 3i/2%) Ned. Hyp. Bank 3J/2°/o Utr. Hyp. Bank Aand. Koninklijke Olie Aand. Lever Brothers Unilever Aand. Philips Gloeilampen Aand. Handelsver. „Amsterdam" Aand. Nederlandsche Bank Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie Aand. Deli Batavia Rubber Aand. Deli Batavia Tabak Cert. Anaconda Copper Cert. Shell Union Oil Spreekuren Juridisch Bureau. Alkmaar (Landbouwhuis 1012.30 uur) Vrijdag 8 Maart 1940, (Jhr. Mr. J. C. Greven). Leeuwarden (Oranje-Hotel 10.15—12.30 uur) Vrijdag 1 Maart 1940 (Mr. W. H. Verloop). Sluiting kantoor Centrale Bank. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op Vrijdag 22 Maart (Goeden Vrijdag), Zaterdag 23 Maart en Maandag 25 Maart (Tweeden Paaschdag). Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden. Voor de goede orde maken wij er de aangesloten banken op attent, dat thans geen posten voor het Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden meer kunnen worden ingediend, daar de termijn van aanmelding gesloten is. In totaal hebben 325 banken aanvragen om uitkeering uit dit kapitaal ingediend. Deze aanvragen hadden in totaal betrekking op 2.678 posten. De ingekomen posten waren als volgt over de verschil lende provincies verdeeld Provincie Aantal banken Aantal posten Groningen 21 40 Friesland 63 319 Drenthe 18 33 Overijssel 11 38 Gelderland 28 144 Utrecht 22 135 Noord-Holland 68 1217 Zuid-Holland 61 627 Noord-Brabant 24 86 Zeeland 9 39 325 2678 Daar elk dezer posten nauwkeurig dient te worden be handeld, is aan de hand van bovenstaand overzicht heel gemakkelijk te constateeren, dat hiermede geruimen tijd gemoeid zal zijn. Verzonden circulaires. Voor zooveel noodig wordt er de aandacht op gevestigd, dat op 23 Februari en op 1 Maart j.1. een aanvullende circulaire aan onze Leden werd toegezonden op de ver trouwelijke mededeeling van 22 December 1939 en 22 Januari 1940. Bankbiljetten, welke door de Nederlandsche Bank aan de circulatie worden onttrokken. Van de zijde der Nederlandsche Bank N.V. is een publi catie verschenen, houdende mededeeling van haar voor nemen om over te gaan tot het intrekken van enkele soor ten bankbiljetten. Tot 31 Maart 1940 zullen bij alle bankkantoren en cor respondenten van de Nederlandsche Bank N.V. nog betaal baar zijn de navolgende bankbiljetten ad 10.het biljet, in blauwe kleur gedrukt op de voorzijde een mannenfiguur en een vrouwenfiguur, voor stellende den arbeid en de welvaart ad 25.het biljet, in roode kleur gedrukt op de voorzijde een medaillonportret van Prins Willem I van Oranje. Het betreft hier alleen de biljetten, waarvan de keerzijde een afbeelding van het hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank vertoont ad 40.het biljet, in groene kleur gedrukt op de voorzijde een medaillonportret van Prins Maurits. Overi gens van dezelfde teekening als de hierboven genoemde biljetten van 25. ad 60.het biljet, in paarse kleur gedrukt op de voorzijde een medaillonportret van Prins Frederik Hen drik. Overigens van dezelfde teekening als de hierboven genoemde biljetten van 25.— en van 40. Na 31 Maart 1940 zullen deze biljetten nog slechts uit-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 6