WAT U DE RAIFFEISEN-BODE voor Uw administratie NOODIG HEBT staat in onze catalogus. Wat in onze catalogus staat, LIGT HIER roorU KLAAR! En wat U noodig mocht hebben, dat NIET in de catalogus staat, leveren wij in 99 van de 100 gevallen óók. De jaarlijksche controle Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand Februari 1940. 69 merkte, is dan ook verdwenen, hetgeen geleid heeft tot eenige renteverhooging voor deposito's zoowel als voor leeningen. De zeer moeilijke verbindingen met het buitenland heb ben den export een gevoelig verlies doen lijden, terwijl de ondernemingslust der exporteurs grootendeels is stilgelegd. Zoodoende is er weinig vraag naar geld en in de laatste maanden van 1939 ziet men dan ook, zooals reeds vermeld, weer een matige stijging der deposito's, waardoor de rente voet eerder een dalende dan een stijgende neiging toont. De liquiditeit der Boerenleenbank is, ondanks de perio dieke schokken, gehandhaafd. De Boerenleenbanken bezitten nog steeds in ruime mate het vertrouwen van de leden en de spaarders. Voor alle crisisbetalingen zijn de Boerenleenbanken in geschakeld en vervullen mede ook hierdoor een belangrijke functie. De rustige leiding en de rentepolitiek, die de organisatie behoeden voor groote schokken, bewerken tevens, dat de meerderheid der spaarders en voorschotnemers zich niet verontrust gevoelen en mede streven naar het vervullen van den plicht van ons neutrale vaderland, belichaamd in het devies „Doe gewoon, leef gewoon, werk gewoon." Wij weten niet wat de naaste toekomst, zelfs niet de allernaaste, ons brengen zal. Zij ziet er weinig bemoe digend uit. Wij moeten echter voortgaan op den weg naar het doel, dat de Boerenleenbanken zich hebben gesteld. Dit doel, de verzorging van het landbouwcrediet, is in het huidige tijdsbestel een levensbelang voor het geheele volk. Hiertoe te mogen bijdragen, is onze beste belooning. Zooals men weet, wordt ten aanzien van de jaarlijksche controle der boekjes, door ons een bepaalde meening gehuldigd. Men kan de hieruit voortvloeiende voorschriften en wenken lezen in de aan alle leden van Bestuur en Raad van Toezicht der Boerenleenbanken toegezonden brochure „Doe het goed", terwijl ook in de Raiffeisen-Bode en bij de inspecties herhaaldelijk er op wordt aangedrongen, de controle op de door ons aangegeven wijze te doen plaats vinden. Velerlei zijn de bezwaren, welke door verschillende Banken ten aanzien van de uitvoering der jaarcontröle naar voren zijn of nog steeds worden gebracht. Daartegenover blijkt echter ook steeds weer in de prak tijk, dat de methode, zooals wij die het beste achten, wel degelijk voldoet. In de Raiffeisen-Bode van Januari 1940 gaven wij weer wat een spaarder ons hierover schreef. Dezer dagen ontvingen wij een brief van één der aan gesloten Banken, welke op aandringen onzerzijds er toe was overgegaan om de jaarlijksche controle op de door ons aangegeven wijze te doen geschieden. Bedoelde Bank schrijft ons thans o.a. „Als antwoord op Uw schrijven kunnen wij U berichten, dat onze Bank de door U aangegeven methode beproefd heeft en de ervaring hiermede vrij gunstig is geweest. De opgedane ervaringen en ondervindingen zijn reden, dat het Bestuur van onze Bank, zoo min als de Kassier, spijt hebben van de door U aanbevolen werkwijze, voor zoover het mogelijk was deze toe te passen. Een volgend jaar weer en zoo mogelijk beter." Het leek ons goed om deze stem uit de praktijk ter kennis te brengen van onze Banken en in het bijzonder voor die Banken, welke de jaarcontröle nog niet op de door ons aangegeven wijze uitvoeren. Wij vertrouwen, dat de door de Bank, welke ons schreef, opgedane ervaring een reden te meer zal zijn om de jaar lijksche controle voortaan ook op deze wijze te doen geschieden. De geldmarkt was, gedurende de laatste weken, op een prijshoudend niveau aangeland, zelfs eenigszins gemakke lijk, gezien de prijzen voor schatkistpapier, dat zich bewoog voor jaarspapier op circa 3j4 De koersen waren 2 Febr. 14 Febr. 24 Febr. Londen 7.52 7-453/8 7-433At Berlijn 75.60 75-55 75-47 New-York 1.8 83/8 1.8 S'/4 1-88*/,. 4.26 4.22 4-2*'/a Brussel (Belga) 31.95 31.81 31-77 Ook de maand Februari gaf voor de obligatiemarkt weinig nieuws te zien. De koersen bleven zich nagenoeg op 't zelfde niveau bewegen als in de vorige maand en waren zelfs hier en daar gedrukt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 5