HET IS VAN BELANG DE RAIFFEISEN -BODE 6 7 Bij de evacuatie in verband met de inundatie, welke thans plaats heeft of reeds plaats heeft gehad, zijn de betrok kenen ondergebracht in plaatsen naar eigen vrije keuze. De afvoer van vee en voorraden geschiedt door het Bureau Ontruiming van het Rijksbureau V.V.O., hetwelk behoort tot het Departement van Economische Zaken. De aan de ontruiming der geïnundeerde gebieden ver bonden kosten komen ten laste van Defensie, de uitbe taalde bedragen maken deel uit van de totale schadever goeding, welke door de Commissie Raaymakers wordt vastgesteld. Dit wat betreft de voorbereidende maatregelen. En wat zullen onze Boerenleenbanken nu moeten doen met het oog op de evacuatie? Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat in verschillende gevallen niet de geheele bevolking zal wegtrekken. Wordt het gebied, waarin de Bank werkt, geheel ge- evacueerd, zoodat dus geen of zoo goed als geen bevolking achterblijft, dan zal er voor de Boerenleenbanken geen andere weg openblijven, dan haar werk (naar we zullen hopen, slechts tijdelijk) te staken. Wellicht zal ze op de plaats, waarheen de bevolking gedirigeerd wordt (in over leg met de aldaar gevestigde Boerenleenbanken) haar werkzaamheden kunnen hervatten. Is evacuatie niet voor de geheele bevolking verplicht, zoodat dus een deel der bewoners achterblijft, dan bestaat de mogelijkheid, dat de Bank haar werk, zij het ook in beperkteren omvang dan tot dusverre, kan voortzetten. Voor alle Banken, die met evacuatie te maken zouden kunnen krijgen, geldt in ieder geval Leg nu reeds staten aan, waarop de namen van spaar ders, voorschotnemers en rekening-couranthouders, als mede de nummers der boekjes, worden ingevuld, terwijl de saldi maandelijks worden ingevuld. Bij eventuëel vertrek kunnen deze staten naar de Centrale Bank worden op gezonden en dienen als basis voor een eventuëele voort zetting van het bedrijf en nieuwen opzet voor de boek houding. Deze staten zijn bij de Centrale Bank (Afd. Materiaal) verkrijgbaar. Het is volstrekt onmogelijk om thans reeds te voorspellen in welke omstandigheden men tengevolge van eventuëele vijandelijkheden zal komen te verkeeren en dientengevolge is het ook niet mogelijk om vaste richtlijnen aan te geven, volgens welke de Boerenleenbanken in de bedoelde om standigheden te handelen hebben. Wel kunnen enkele algemeene maatregelen genomen worden, die ook onzerzijds worden voorbereid, doch verder zal een en ander moeten worden aangepast aan de omstan digheden, die dan zullen optreden. Teneinde zich te oriënteeren omtrent de wijze, waarop landbouwcrediet-organisaties in het buitenland, die helaas in den loop der jaren met de werkelijkheid van den oorlog hebben kennis gemaakt, ten aanzien van hun bedrijf hebben gehandeld, stelde de Centrale Bank zich in verbinding met de Centrale Kas voor Landbouwcrediet te Leuven (d.i. de Centrale der Belgische landbouwcredietorganisaties) en met de Osuuskassojen Keskuslainarahasto- Osakeyhtiö te Helsinki (d.i. de Centrale der Finsche Boerenleenbanken). Wat België betreft, hier heeft men, evenmin als bij ons, ervaring van evacuatie. Immers de ervaring der Belgische Banken stamt uit de periode van 19141918 en in dien tijd was het verschijnsel der vooraf geregelde verplaatsing van een meer of minder groot deel der bevolking naar veiliger streken (hetgeen wij thans evacuatie noemen) nog niet bekend. Bovendien zou dit toen in België ook weinig zin hebben gehad, want in zeer korten tijd werd het grootste deel van België door den vijand als het ware overstroomd. De eerste maanden van de bezetting (Augustus en Sep- dai men van elke wijziging in Bestuur of Raad van Toezicht terstond mededeeling doet aan de Centrale Bank. tember) hebben de Belgische Boerenleenbanken hun werk zaamheden eenvoudig stopgezet. Zoodra de bezetting echter haar beslag had gekregen en het in een groot deel van België wederom (afgezien van de vreemde bezetting) rustiger was geworden, zijn de meeste Boerenleenbanken geleidelijk weder met hun werk begonnen en hadden ook contact met de Centrale, door middel van de inspecteurs. Slechts Boerenleenbanken, die in het Etappengebied lagen, hadden geen verbinding met de Centrale. Reeds in October 1914 konden verschillende werkzaam heden der Banken weer een aanvang nemen. Deze werkzaamheden hebben zich gedurende den oorlogstijd sterk ontwikkeld. Gezien de ervaring in het verleden zou men den raad moeten geven zooveel mogelijk ter plaatse te blijven, in dien men niet verplicht is te evacueeren. Dan schijnt de kans groot, dat de Boerenleenbank nog veel voor haar leden kan blijven doen. Wat de huidige toestand aangaat, heeft de Belgische Centrale Bank aan haar leden richtlijnen voorgeschreven met betrekking tot een eventuëele evacuatie. Deze be treffen tot nu toe slechts voornamelijk voorschriften om trent administratie, zekerheidsstukken en kas. Overigens is de verhouding tusschen Boerenleenbanken en Centrale Bank in België iets anders dan bij ons, daar de aangesloten Banken (die van belangrijk kleineren om vang zijn dan de meeste van onze Banken) verplicht zijn maandelijks een afschrift van hun dagboek naar de Cen trale te zenden, zoodat deze laatste de volledige boekhou ding van alle aangesloten Banken bezit. Bij eventuëele evacuatie berusten deze gegevens, op basis waarvan later weer zal kunnen worden voortgewerkt, dus reeds bij de Centrale Bank. Het meest actuëel is wel de wijze, waarop de landbouw credietorganisaties in Finland op den huidigen toestand gereageerd hebben, omdat deze de droevige werkelijkheid van een modernen oorlog aan den lijve gevoelen. Het door ons ontvangen antwoord laten wij hieronder volgen ,,Wij kwamen in het bezit van Uw schrijven, waarvan de sympathie, door U uitgedrukt ten aanzien van ons land en deszelfs verdediging, ons aangenaam heeft getroffen. Hoewel de vijand, die ons land is binnengevallen, in aantal tienmaal zoo sterk is als wij, vertrouwen wij toch, dat met den moreelen steun, welke wij ontmoet hebben en met den materiëelen bijstand, die ons door verschillende landen is toegezegd en die wij voor een deel reeds hebben ontvangen, dat wij stand zullen kunnen houden en onzen striid winnen. Wat de werkwijze van onze organisatie aangaat, deelen wij U beleefd mede, dat de bevolking van de oostelijke grensstreken, welke thans oorlogsterrein zijn, afgevoerd is naar de middelste en westelijke deelen van het land. De locale landbouwcredietorganisaties zijn met de bevolking mede getrokken. Een deel der Banken werkt aldaar door, zij het ook in kleineren omvang dan tot dusverre. De werk zaamheden van andere Banken zijn voor het moment gestaakt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 3