WAT U MEDEDEELINGEN Advertentiën. NOODIG HEBT LIGT HIER voor U KLAAR! DE RAIFFEISEN-BODË 63 Spreekuren Juridisch Bureau. ALKMAAR (Landbouwhuis 1012.30): Vrijdag 9 Febr. 1940 Jhr. Mr. J. C. Greven. LEEUWARDEN (Oranje-Hotel 10.15—12.30) Vrijdag 2 Februari 1940 Mr. W. H. Verloop. Verzonden circulaire. In aansluiting op de circulaire van 22 December j.1. werd op 22 Januari een vertrouwelijke mededeeling aan de leden der Centrale Bank verzonden onder bijvoeging van een bijlage, waarin een voorbeeld werd gegeven van de in be doelde circulaire behandelde aangelegenheid. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Hoogwoud I, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer H. DE BOER, notaris te Hoogwoud, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, die vanaf de oprichting der Bank in 1907, gedurende 27 jaren als Directeur de belangen der Bank op uitstekende wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Hoogwoud, 4 Januari 1940. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Boerenleenbank te Katwijk aan Zee geven met diep leed wezen kennis van het overlijden van den Heer HERM. HAASNOOT, die, van de oprichting der instelling af, als Voorzitter van den Raad van Toezicht, met voorbeeldige toewijding de belangen van de bank heeft gediend. Katwijk aan Zee, 21 Januari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Loppersum geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Oud Kassier den Heer JAN JONKER, die, vanaf de oprichting, gedurende een 25-tal jaren de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft voorgestaan en behartigd. Loppersum, Januari 1940. Bestuur en Raad van Toezicht van de Coöp, Boerenleenbank Wanswerd geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer C. A. KINGMA, in den ouderdom van 76 jaren. Ruim 18 jaren mocht hij als Kassier met groote trouw en toe wijding de belangen onzer Bank dienen. Met dankbaarheid zullen wij steeds hem en zijn werk voor onze Bank blijven gedenken. Wanswerd, 28 Januari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Clinge, geven met diep leedwezen kennis, dat na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van slechts 58 jaren is overleden de Heer P. J. BUYSROGGE, in leven Voorzitter van den Raad van Toezicht, welke functie hij sinds 1931, met de grootste toewijding heeft vervuld. Gedenk hem in uwe gebeden, zijne nagedachtenis zal steeds in dankbare herinnering blijven. Clinge, 15 Januari 1940. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onzen hooggeachten Voorzitter van den Raad van Toezicht onzer Bank, den Heer N. A. KOPPERT, met groote toewijding heeft hij steeds voor de belangen der Bank en die harer leden geijverd. Dat zullen wij steeds dank baar blijven gedenken. Het Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleenbank te Monster. voor Uw administratie staat in onze catalogus. Wat in onze catalogus staat, Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Oosthuizen, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer JACOB KRAMER Jbz., die vanaf 1934 als lid van den Raad van Toezicht de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Oosthuizen, 10 Januari 1940. En wat U noodig mocht hebben, dat NIET in de catalogus staat, leveren wij in 99 van de 100 gevallen óók.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 7