Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand Januari 1940. 8'7s 9°'l2 937a 97a 62 DE RAIFFEISEN-BODE. organisaties en groepen particuliere ondernemers is opval lend de betekenis van de coöperatie is veel groter dan deze is in ons land de coöperatieve exportslachterijen glimlachen, bij wijze van spreken, om Unox en wat daarmee verband houdt kortom, Denemarken verdient de bijzondere aandacht van hen, die in ons land de coöperatie tracht te bevorderen." Wie wordt door zulk een voorloopige blik op de Deensche toestanden niet verlangend om er iets meer van tg weten Dit verlangen wordt door Dr. Frietema op zeer loffelijke wijze bevredigd. Zijn relaas heeft de deugden van bondig heid en vlotheid. Het geeft feiten en is toch niet droog. Het geeft blijk van theoretische kennis en van aanraking met de praktijk. Niet het minst heeft de lectuur ons geïnteresseerd wegens de vergelijkingen met Nederlandsche toestanden, die er in voorkomen. Het is, om een voorbeeld te noemen, zeer interessant te vernemen, dat de verwerkingskosten in de Deensche zuivelfabrieken ongeveer de helft bedragen van die in de Nederlandsche zuivelfabrieken. Niet ten onrechte trekt de heer Frietema uit dit feit de conclusie, dat een grondige studie betreffende de vraag op welke wijze het productie-apparaat voor Nederlandsche boter kan worden gereorganiseerd, dringend noodzakelijk moet worden geacht. Aan het slot wijst de schrijver onder meer op den invloed, die de volkshoogescholen hebben uitgeoefend op de Deen sche bevolking, vooral op de plattelandsbevolking, een invloed, die zoo groot schijnt te zijn, dat men zich nauwelijks een juiste voorstelling daarvan kan maken. Het is gelukkig, dat ook bij onze boeren langzamerhand het nut, ja de onmisbaarheid van volkshoogescholen in Deenschen geest begint door te dringen, maar het zal heel wat moeite kosten om onzen achterstand in dit opzicht in te halen. Als dat ons ooit zal geluken. want wij Nederlanders zijn nu eenmaal niet van de vlugsten Ieder, die in Coöperatie belang stelt, moet het hier aan gekondigde boekje lezen. Het is verkrijgbaar bij de Natio nale Coöperatieve Raad, Haringvliet 100, Rotterdam. In tijden van geldruimte en de daarmede gepaard gaande lage rente is de drang tot het plaatsen van overtollig geld groot. Dit kan een gevaar beteekenen. Verlaat nooit den beproefden, veiligen weg om een oogenblikkelijk voordeel te behalen. De geldmarkt was, vooral in den laatsten tijd, wat beter gestemd. De inschrijving op schatkistpromessen was nogal geanimeerd en kon voor 6 en 12 maands promessen resp. tegen 23/16 en 37,0 bedongen worden. De koersen waren te Amsterdam 2 Jan. 15 Jan. 25 Jan. Londen 7.42V2 7-45 7-51 Berlijn 75-40 75.30 75-6o New-York i.873/4 i.S 73/4 1883/8 Parijs 4.20 3/4 4.22'/2 4.26 Brussel (Belga) 3i.62>/2 31-57 31.82 Toch nog spoediger dan verwacht werd heeft Minister de Geer zijn ontwerp tot herwaardeering van den goud voorraad ingediend. Wij mogen de bijzonderheden daarvan als bekend veronderstellen. Aan de bestaande fictie wordt een einde gemaakt en er ontstaan nu gezuiverde verhou dingen, want het goud wordt in de boeken van de Neder landsche Bank verantwoord tegen een prijs, overeenkomen de met een devaluatie van 18 terwijl tot nu toe nog altijd de oude prijs van 1647.50 per kg gehandhaafd werd. De Nederlandsche Bank zal den haar toebehoorenden voorraad gouden munt en gouden muntmateriaal nu waar- deeren op 2009 per kg fijn, d.i. op den grondslag van een depreciatie van den gulden met 18 °/c. Het zakenverkeer op de Amsterdamsche Effectenbeurs was wederom van bescheiden afmetingen, de handel was wel wat levendiger, doch men veronderstelde, dat die eenigszins verbeterde stemming grootendeels verband hield met de kleine stijging in Amerika. De koersen waren 2 Jan. 15 Jan. 25 Jan. 3 °/o Nederland 1936 3 °/o Nederland 1937 33/4% Nederland 1938 3 Ned. Indië 1937a 3i/2% Amsterdam 1937 I 3/4% 's-Gravenhage 1937 II 3/4"/o Rotterdam 1937 6e 3/2'Vo Fr. Gr. Hyp. Bank 3j4°/n Ned. Hyp. Bank 3p2°/n Utr. Hyp. Bank Aand. Koninklijke Olie Aand. Lever Brothers Unilever Aand. Philips Gloeilampen Aand. Handelsver. „Amsterdam" Aand. Nederlandsche Bank Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie Aand. Deli Batavia Rubber Aand. Deli Batavia Tabak Cert. Anaconda Copper Cert. Shell Union Oil 9 U/4 91 783/.e 85 S63/8 8 33/16 S53/, 841/. 86 9'7l6 84 8672 S73/4 867/8 84' 4 84 81 Vb 83 257. 256 95 125 124 392 392 127 137 104 104 156 1577a 118 127 22 21 9 3/s

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 6