DENKEN EN DOEN DE RAIFFE1SEN-B0DE 59 De toezegging om later van Regeeringswege zorg te dragen, dat aan belanghebbenden een gelijkwaardige veestapel zal worden teruggegeven, is inderdaad ver laten, De deskundigen voorzien bij de practische uit voering van dit systeem groote moeilijkheden. Geble ken is bovendien, dat de meeste boeren, die aanvan kelijk deze wijze van schadevergoeding hadden ge kozen, daarop zijn teruggekomen en verzocht hebben alsnog het vee reeds nu tegen taxatieprijs over te nemen. Of later van de ontvangen bedragen meer of minder vee zal kunnen worden gekocht, is niet te voorzien. De bepalingen van de Inundatiewet, dat geleden schade moet worden vergoed, impliceeren de moge lijkheid, het bedrijf, als het water eenmaal weg is, te hervatten. Alle terreinen en opstallen zullen zooveel mogelijk in den oorspronkelijken toestand worden teruggebracht. Zooals ik reeds mocht opmerken, heb ik grooten lof voor de berustende wijze, waarop de bewoners van de te inundeeren gebieden hun offers hebben gebracht en ik kan de verzekering geven, dat van Overheids wege steeds getracht zal worden aan billijke ver langens van de bewoners van deze streken zooveel mogelijk tegemoet te komen. Bij het vaststellen van de bedrijfsschade wordt met de groote gezinnen, met hypothecaire en andere las ten, voor zooveel daarvoor aanleiding bestaat, reke ning gehouden. Wanneer schade ontstaat door voorbereiding van inundatiën, d.w.z. indien b.v. aanwijsbaar is, dat de schade een direct gevolg is van het op hoog peil hou den van het water in bepaalde gebieden ten behoeve van vorenbedoelde maatregelen, zal inderdaad tot schadevergoeding aan betrokkenen worden over gegaan. Het ligt in mijn voornemen ook deze aangelegenheid door één of meer commissies te doen onderzoeken." Tot zoover de Minister. Thans laten wij hieronder volgen een kort overzicht van de verschillende wetten, waarmede men te dezer zake te maken heeft, opdat ook onze lezers zich met een en ander eenigszins vertrouwd kunnen maken Inkwartieringswet (laatstelijk gewijzigd in 1932). Op grond van deze wet zijn in de afgeloopen maanden o.m. gevorderd voertuigen, paarden, stroo en hooi. Vordering geschiedt in vredestijd uitsluitend door den burgemeester. In geval van oorlog of oorlogsgevaar kan dit ook door de militaire autoriteiten geschieden. Algemeene vorderingswet (van 1939) Vordering ge schiedt op schriftelijke lastgeving van den Minister van Economische Zaken of van Defensie. Aan dengene, van wien gevorderd wordt, moet een schriftelijk bewijs worden verstrekt. Wordt omtrent de schadeloosstelling geen overeenstem ming bereikt, dan wordt deze schadeloosstelling in hoogste ressort beslist door commissiën, in te stellen bij K.B. Bedoelde commissiën zijn dezer dagen gevormd. Op grond van deze wet wordt o.a. gevorderd wol, ge bruik van land voor militaire werken. Blijkens mededeeling van den Minister van Defensie in de Kamer wordt thans het gebruik van land gevorderd op grond van de (hierna te noemen) Wet op den Staat van Oorlog en Beleg. Wet op de militaire inundatie (van 1896), regelend het in gebruik nemen van eigendom tot het voorbereiden of stellen van militaire inundatiën. Na hetgeen hieromtrent door den Minister in de Kamer is gezegd, meenen wij met deze korte vermelding te kunnen volstaan. over het treffen van een pensioenregeling voor den Kassier is goed deCentraleBank wil gaarne daarbij van voorlichting dienen, maar dan moet men ten slotte ook komen tot anders bereikt men alleen, dat er geen ouderdoms verzorging voor den Kassier komt, waarbij wij dan maar niet willen „denken" aan de omstandigheden, waarin echtgenoote en kinderen zullen achterblijven, indien hun verzorger komt te vallen. Wet op den Staat van Oorlog en Beleg (van 1899). Sedert de staat van beleg is afgekondigd, wordt in hoofdzaak gevorderd op grond van deze wet. De regeling van de schadevergoeding is dezelfde als die van de wet op de inundeering en komt dus eerst later aan de orde. Zooals men ziet, zit hieraan nog wel het een en ander vast en is het niet zoo eenvoudig om in een bepaald geval eens even vlug te bepalen, op welke wijze schadevergoeding zal kunnen plaats vinden. Dit betreft dan de rechtstreeks hierbij betrokkenen. Doch ook voor onze Boerenleenbanken is een en ander van voldoende belang om hierop nog even te wijzen. Immers de landerijen en vaste eigendommen, welke in het reeds geïnundeerde of nog te inundeeren gebied liggen, zijn vaak ten behoeve der Boerenleenbanken hypothecair verbonden, en uit dien hoofde hebben onze Banken bij deze aangelegenheid groot belang. Wij zouden het nu zeer aangenaam vinden, indien wij in dit verband kort en krachtig zouden kunnen zeggen Ten opzichte van de hierbij betrokken banken zijn dié en dié maatregelen getroffen, opdat deze banken door de genomen militaire maatregelen geen schade zullen lijden, door het niet of niet geheel voldoen van rente en aflossing". Maar dit is ons tot nu toe niet mogelijk. Wat wij wél kunnen zeggen is dit De Centrale Bank is in dezen actief en al kunnen thans ook nog geen directe resultaten omtrent een afdoende regeling van deze zaken worden gemeld, aan die Boerenleenbanken, welke met inundatie te maken hebben of zullen krijgen, kan toch wel reeds het volgende worden geadviseerd Zorgvuldig worde nagegaan, welke bedrijven onder water komen te staan. De banken zijn er als hypotheek-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 3