MARTENS NATIONALE BORG-MAATSCHAPPU Kassier. HET 15 VAN BELANG Kantoorbediende, KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN DOETINCHEM 48 DE RAIFFEISEN-BODE. Het Bestuur en Raad van Toezicht van de Coöp. Boerenleen bank te Haren, geven met groot leedwezen kennis van het over lijden van hun Kassier, den Heer P. DE LANGE. Met groote toewijding heeft hij de Bank meer dan 25 jaar gediend. Nog lang zal zijn nagedachtenis in dankbare herinnering blijven voortleven. Haren, November 1939. Wij vervullen den droeven plicht, het overlijden te melden van onzen hooggeachten Voorzitter, den Heer JAC. VAN DUIJN Yzn., in den ouderdom van bijna 72 jaar. Sinds 1923 was hij bestuurslid der Bank en vanaf 1928 Voor zitter. Zijn werk deed hij steeds met groote toewijding en kunde en zijn rechtschapen figuur zal bij ons in dankbare her innering blijven. Het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Kassier van de Coöp. Boerenleenbank ,,De Voorschotbank" te Naaldwijk. Naaldwijk, 27 November 1939. Gevraagd aan de Coöp. Boerenleenbank te Andijk een (leeftijd pl.m. 20 jaar) voorloopig tijdelijk. Bekend met de werkzaamheden eener Boerenleenbank. Sollicitaties te richten aan den Kassier W. J. A. de Kat, aldaar. Bij een Boerenleenbank bestaat de vacature van de betrekking van Zij, die reeds als zoodanig of als plaatsvervangend Kassier ervaring hebben, genieten de voorkeur. Het aanvangssalaris zal vermoedelijk 1800,bedragen. Uitvoerige sollicitaties zijn te richten aan de Centrale Bank te Utrecht. dat men van elke wijziging in Bestuur of Raad van Toezicht terstond mededeeling doet aan de Centrale Bank. Met veel succes reeds in gebruik bij bijna 300 Boerenleenbanken Ongeveer 125.000 exemplaren geplaatst. KOPER- VERNIK- ro ast- Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heeit ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SPAARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN. HoofdkantoorHeerestraat 101-101a Telefoon 734 BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAFt-DEPOSITS Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. BORGVERZEKE RINGEN voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 8