Serie VV. Serie WW. Advertentiën. DE RAIFFEISEN-BODE 47 58, 73, 88, 90, 158, 175, 181, 185, 255, 302, 324, 329, 396, 401, 450, 464, 60, 72, 78, 83, 145, 158, 175, 185, 277, 282, 302, 305, 408, 421, 427, 429, Serie WW. Nrs. 14, 19, 25, 27, 29, 35, 55, 98, 103, 104, 130, 144, 150, 154, 188, 204, 218, 220, 224, 248, 252, 340, 346, 362, 370, 378, 383, 384, 466, 467, 469, 475. Serie XX. Nrs. 10, 16, 28, 32, 35, 43, 46, 84, 102, 126, 128, 132, 139, 140, 197, 208, 223, 239, 246, 248, 251, 313, 341, 353, 369, 378, 386, 407, 443, 459, 461, 465, 478, 498. Serie ZZ. Nrs 11, 21, 28, 32, 43, 58, 63, 74, 75, 98, 101, 111 115, 125, 131, 132, 152, 155, 164, 186, 193, 205, 231 244, 245, 261, 269, 272, 280, 282, 290, 317, 345, 348! 356, 364, 370, 372, 382, 398, 415, 421, 423, 426, 445, 451, 457, 475, 486, 489. Stukken van 500. Serie A. Nrs. 496a, 496b. Serie B. Nrs. 494a, 494b. Serie D. Nrs. 482a, 482b, 488a, 488b, 494a, 494b. Serie G. Nrs. 482a, 482b. Serie L. Nrs. 488a, 488b, 494a, 494b. Serie N. Nrs. 484a, 484b, 495a, 495b. Serie PP. Alle nog in omloop zijnde nummers. Nrs. 487a, 487b, 493a, 493b, 498a, 498b. Nrs. 484a, 484b, 487a, 487b. Wij maken de houders er opmerkzaam op, dat deze uit gelote stukken rente dragen tot 31 December a.s. Na dien datum wordt daarop geen rente meer vergoed. De Banken worden verzocht met de toezending der uit gelote stukken niet tot den laatsten dag te wachten, maar dit reeds in den loop der maand December te doen per 31 December worden zij er dan voor gecrediteerd. Voor obligaties, welke na 31 December in ons bezit komen, wordt men gecrediteerd op den dag waarop wij ze ontvangen. Van deposito-obligaties, welke bij de Centrale Bank in bewaring zijn gegeven, gaan wij zelf de uitloting na en zorgen wij dat uitgelote stukken per 31 December worden geboekt, zoodat men ons dit niet behoeft te schrijven. De Boerenleenbanken, welke obligaties bij particulieren hebben geplaatst, zijn verplicht dezen van eventueele uit loting in kennis te stellen. Er worden tot een beperkt bedrag nieuwe 3y2 deposito obligaties uitgegeven, waarvan jaarlijks 10 wordt uit geloot. Indien men in de plaats van de uitgelote stukken nieuwe wenscht te ontvangen, moet dit vóov 20 Dgc. ci.s. worden opgegeven. Op dien datum wordt beslist of de aan vragen geheel of gedeeltelijk ingewilligd kunnen worden. Wie dus te laat met zijne opgaaf komt, loopt kans niets toegewezen te krijgen. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Noorddijk (Gr.), geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer WOBBE KNOLLEMA, te Engelbert, die vanaf de oprichting in 1911, als Bestuurslid, de belangen van de Bank heeft behartigd. Middelbert, October 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Uithuizermeeden, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer B. K. WESTERHUIS, die vanaf 21 Mei 1906 als lid van den Raad van Toezicht de belangen der Bank naar zijn beste krachten heeft gediend. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven. Uithuizermeeden, 27 October 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Sprang (N.B.), geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer JACOBUS RIJKEN, vanaf 1925 lid van den Raad van Toezicht. Het Bestuur. Sprang, 15 October 1939. Bestuur en Raad van Toezicht van de Coöp. Boerenleenbank te Numansdorp, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van hun hooggeachten oud-Kassier, den Heer A. VAN TRIGT. Ruim 20 jaren heeft hij met grooten ijver en nauwgezetheid de belangen van onze Bank behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering voortleven. Numansdorp, 16 Nov. 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Doornspijk, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den HoogWelgeboren Heer, Mr. M. P. D. BARON VAN SIJTZAMA, die vanaf de oprichting der Bank, als Voorzitter van den Raad van Toezicht, gedurende ruim 27 jaren de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering voort leven. Doornspijk, Nov. 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Driewegen, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer A. LOUS, te Oudelande, die gedurende ruim 19 jaar lid van ons Bestuur Zijn trouwe plichtsbetrachting en kameraadschappelijke omgang zullen ons steeds in dankbare herinnering blijven. Driewegen, 19 November 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier geven hierbij met harte lijk leedwezen kennis van het overlijden van den Heer SIMON VAN NOORD, oud 52 jaar, en sedert 5 jaar lid van den Raad van Toezicht onzer Bank. De overledene was onder zijn medebestuurders zeer gezien. Zijn persoon laat in onzen kring een aangename herinnering achter. Coöperatieve Boerenleenbank. Landsmeer, 31 October 1939.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 7