46 DE RAIFFEISEN-BODE Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden. Wij brengen hiermede in herinnering, dat de termijn, binnen welken door de Boerenleenbanken posten voor het Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden kunnen worden inge diend, op 31 December 1939 sluit. Dienst voor de Kleine Boerenbedrijven. Hiermede wordt de mededeeling, welke per circulaire van 7 November j.1. aan onze leden is uitgegaan, herhaald en wijzen wij er op, dat tot wederopzegging toe ook bons van den Dienst voor de Kleine Boerenbedrijven ter betaling aangenomen kunnen worden, indien zij voorzien zijn van de handteekening van de heeren Ir. H. T. Tjallema, H. Hoevers of Ir. A. J. Reestman, wier model-handteekening bij de kennisgeving werd gevoegd. Overzicht van den omvang van het Coöperatiewezen in Nederland. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek is op initia tief van den Nationalen Coöperatieven Raad een publicatie samengesteld, welke speciaal ten doel heeft een overzicht te geven van den omvang van het Coöperatiewezen in Neder land. Het is een zeer lezenswaard boekwerkje, dat ver schillende mededeelingen en cijfers bevat en mede aan de hand van kaarten een overzichtelijk beeld vormt van de werkzaamheid van de Coöperatie in ons Vaderland. De prijs van het boekje bedraagt 1. Voor het geval onze leden kennis van den inhoud van dit werkje wenschen te nemen, zal gebruik gemaakt kunnen worden van de gunstige regeling, waarbij de prijs tot op de helft werd teruggebracht. Indien de aanvragen aan ons toegezonden worden, zullen wij er voor zorgen, dat men in het bezit van het verlangde aantal exemplaren gesteld wordt tegen den prijs van 50 ct. per stuk. Het Handboekje. De zesde druk van het Handboekje zal in den loop van deze maand gereed komen, zoodat men de bestelde exem plaren vóór 31 December zal kunnen verwachten. Coupons Deposito-Obligaties. Wij verzoeken door dezen de per 31 Dec. a.s. vervallen coupons onzer Deposito-Obligaties vóór 25 December a.s. in te zenden. Coupons, welke na 31 Dec. a.s. in ons bezit komen, worden op nieuwe rekening geboekt. De coupons, welke zich bevinden aan de stukken bij de Centrale Bank in bewaring, worden door deze van de stuk ken afgescheiden. Hiervoor behoeft dus geen bericht aan de Centrale te worden toegezonden. Uitloting Deposito-Obligaties. Ingevolge het bepaalde bij art. 9 van het Reglement op de Deposito-Obligaties heeft 9 November 1939 de uitloting plaats gehad van de nummers, welke per 31 December aflosbaar zijn. Stukken van 1000. Serie A. Nrs. 4, 5, 38, 56, 58, 79, 85, 93, 126, 127, 135, 150, 158, 169, 186, 194, 222, 227, 234, 246, 255, 257, 291, 298, 302, 322, 327, 328, 329, 335, 337, 338, 353, 359, 367, 372, 381, 386, 410, 416, 419, 421, 422, 434, 435, 437, 446, 447, 468. Serie B. Nrs. 35, 39, 55, 58, 79, 101, 108, 113, 131, 133, 143, 146, 148, 149, 157, 202, 226, 227, 231, 232, 265, 267, 280, 312, 327, 331, 337, 339, 340, 352, 362, 382, 391, 396, 397, 410, 419, 421, 422, 430, 432, 440, 443, 448, 452, 457, 468, 474, 490. Serie C. Nrs. 4, 66, 72, 73, 105, 119, 129, 132, 162, 189, 216, 239, 258, 260, 272, 291, 305, 342, 350, 402, 416, 442, 443, 449, 489. Serie D. Nrs. 95, 124, 127, 190, 217, 220, 236, 269, 279, 282, 284, 292, 305, 309, 364, 379, 442, 448, 460, 472, 474, 475. Serie F. Nrs. 2, 22, 33, 47, 83, 130, 137, 188, 220, 304, 311, 320, 340, 342, 358, 364, 370, 390, 408, 418, 428, 458, 461, 473, 498. Serie G. Nrs. 21, 39, 55, 58, 97, 105, 135, 138, 140, 143, 158, 180, 184, 193, 210, 222, 236, 256, 274, 315, 327, 354, 356, 445. Serie H. Nrs. 3, 34, 93, 106, 112, 122, 127, 142, 221, 224, 236, 241, 256, 338, 359, 372, 388, 399, 409, 423, 429, 431, 441, 452, 492. Serie J. Nrs. 6, 12, 16, 25, 54, 82, 109, 111, 134, 157, 203, 228, 245, 265, 304, 348, 394, 404, 426, 436, 439, 446, 458, 468, 498. Serie K. Nrs. 4, 16, 17, 29, 43, 63, 81, 114, 120, 132, 141, 150, 162, 171, 174, 175, 177, 200, 206, 211, 307, 354, 364, 408, 415. Serie L. Nrs. 18, 36, 91, 151, 169, 177, 180, 196, 289, 294, 309, 317, 329, 348, 364, 396, 411, 425, 427, 437, 449, 463, 465. Serie M. Nrs. 3, 15, 26, 41, 45, 53, 65, 70, 82, 86, 87, 95, 99, 121, 131, 172, 175, 176, 180, 181, 182, 188, 189, 195, 210, 235, 258, 262, 269, 285, 297, 301, 302, 304, 320, 321, 325, 326, 327, 339, 341, 348, 376, 377, 385, 393, 397, 402, 439, 474. Nrs. 4, 13, 18, 88, 115, 118, 215, 227, 233, 312, 317, 318, 429, 436, 461, Nrs. 28, 35, 43, 153, 161, 206, 282, 288, 298, 354, 366, 379, 443, 460, 469, Serie N. 46, 52, 60, 63, 65, 67, 70, 77, 128, 137, 147, 158, 191, 199, 205, 213, 244, 245, 246, 249, 258, 259, 276, 292, 323, 356, 367, 369, 378, 394, 403, 414, 462. Serie O. 46, 54, 69, 103, 116, 130, 137, 152, 207, 212, 218, 219, 239, 255, 256, 270, 301, 313, 315, 326, 333, 334, 346, 353, 384, 385, 388, 391, 394, 403, 419, 440, 472, 487, 488. Serie PP. Alle nog in omloop zijnde nummers. Serie QQ. Alle nog in omloop zijnde nummers. Serie RR. Alle nog in omloop zijnde nummers. Serie VV. Nrs. 32, 38, 45, 46, 48, 61, 69, 76, 92, 96, 98, 113, 118, 124, 129, 132, 133, 137, 138, 148, 150, 166, 184, 209, 214, 220, 235, 264, 294, 297, 298, 321, 331, 334, 336, 337, 343, 353, 359, 366, 393, 419, 423, 429, 439, 446, 451.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 6