857, MEDEDEELINGEN DE RAIFFEISEN-BODE 45 1 Nov. 15 Nov. 25 Nov. Londen 7.523/4 7-33 7.35'/2 Berlijn 75.60 75-37 75.6o New-York 1.88-/2 i.883/s 1.88 Parijs 4-27 4.16 4.i7 Brussel (Belga) 31.30 30.7 3i.i5 De beleggingsmarkt was in de tweede helft van deze maand iets zwakker gestemd. Voor binnenlandsche leenin gen althans moest hier en daar eenige reactie worden waar genomen, alhoewel het slot dezer periode weer iets beter was. De aandeelenmarkt was, ook vooral in de voorgaande week, bij zeer kleine affaire lusteloos gestemd. Slechts enkele fondsen trokken door hun koersverloop eenigermate de aandacht. De koersen waren 1 Nov. 15 Nov. 3 Nederland 1936 3 °/o Nederland 1937 33%% Nederland 1938 3 °/o Ned. Indië 1937a 3%% Amsterdam 1937 1 3V'2% 's-Gravenhage 1937 II 3^1% Rotterdam 1937 6e 3j/2%> Fr. Gr. Hyp. Bank 3ï/2°/o Ned. Hyp. Bank 3^°/o Utr. Hyp. Bank Aand. Koninklijke Olie Aand. Lever Brothers Unilever Aand. Philips Gloeilampen Aand. Handelsver. „Amsterdam" Aand. Nederlandsche Bank Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie Aand. Deli Batavia Rubber Aand. Deli Batavia Tabak Cert. Anaconda Copper Cert. Shell Union Óil 933/4 8U/4 88 85 89'/4 95 89'/2 92 88 37 273 100 140 400 111 115 i67'/2 12 1 26'/2 tl'/2 93 80-/2 83'/2 86 93 86 88'/4 87 84 260 97'/2 •33 389 106-/2 108 -49-/2 13 25 9'/2 25 Nov. 90 84 ?/8 83-/2 S37/8 85'/4 90'/4 85 88'/4 85'/2 83 255 97'/2 130 380 •04-/2 102-/2 156 108 25 10 Spreekuren Juridisch Bureau. ALKMAAR (Landbouwhuis 10—12.30) Vrijdag 8 Dec. 1939 Jhr. Mr. J. C. Greven (Mr. L. W. F. Nix is in militairen dienst). LEEUWARDEN (Oranje-Hotel 10.15—12.30) Vrijdag 1 December 1939 Mr. W. H. Verloop. Sluiting kantoor Centrale Bank. Behalve de beide Kerstdagen zal het kantoor der Centrale Bank ook gesloten zijn op Dinsdagmiddag 5 December 1939 (St. Nicolaas). Inundatie en Evacuatie. In verschillende deelen van ons land is de laatste weken een aanvang gemaakt met de inundatie. Meerdere streken komen hiervoor in de toekomst nog in aanmerking. Bovendien is van sommige gebieden bekend, dat er in tijd van nood evacuatie van de bevolking zal plaats vinden. In verband met een en ander is door het Bestuur der Centrale Bank aan de daarvoor o.i. in aanmerking komende Boerenleenbanken een circulaire toegezonden, waarin advies wordt gegeven omtrent de bij inundatie en evacuatie door de Banken te nemen maatregelen. Daar deze circulaire van vertrouwelijke^ aard is, zal publicatie daarvan in „de Raiffeisen-Bode niet plaats vinden. Mochten er Boerenleenbanken zijn, die meenen dat deze circulaire ook voor haar van belang is, dan kunnen zij een exemplaar daarvan bij de Centrale Bank aanvragen. Circulaire rentetarieven Centrale Bank, Wij maken er op attent, dat op 27 November 1939 aan de leden der Centrale Bank een vertrouwelijke circulaire is toegezonden met betrekking tot de rentetarieven der Cen trale Bank, zooals deze met ingang van 1 Jan. 1940 voor- loopig zijn vastgesteld. De inspecties der Boerenleenbanken. De Afdeeling Inspectie vestigt er de aandacht der Boerenleenbanken op, dat in verband met het feit, dat verschillende inspecteurs en adjunct-inspecteurs in mili tairen dienst zijn, de inspecties van verschillende Banken dit jaar niet meer kunnen worden verricht. Deze inspecties zullen nu plaats vinden in het begin van 1940. De jaarlijksche controle. Kasopname per 31 December is daarbij noodzakelijk. Evenals voorafgaande jaren zendt de Afdeeling Inspectie in deze maand weder aan alle Directeuren van de Locale Banken een vragenlijst en verschillende contrölestaten, betreffende de jaarlijksche controle. Voor de toelichting worde verwezen naar de desbetreffende mededeeling in het Handboekje. Daar gebleken is, dat bij verschillende Boerenleenbanken per 31 December door het Bestuur nog steeds geen kas opname wordt verricht, meenden wij goed te doen in den brief, die de vragenlijst en de contrölestaten vergezelt, daarop in het bijzonder de aandacht te vestigen. Deze kasopname mag niet worden nagelaten. In verband met het feit, dat 31 December dit jaar op Zondag valt, kan de kasopname geschieden op 30 Dec. 1939. Ten slotte brengen wij ten overvloede de belangrijkheid en het groote nut van de jaarlijksche controle onder het oog. Wij vertrouwen, dat deze controle bij alle Boeren leenbanken volgens de voorschriften zal plaats hebben.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 5