DENKEN EN DOEN Verpanding van Polissen van Levens verzekering en het Oorlogsrisico. Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand November 1939. 44 DE RAIFFEISEN-BODE. over het treffen van een pensioenregeling voor den Kassier is goed de Centrale Bank wil gaarne daarbij van voorlichting dienen, maar dan moet men ten slotte ook komen tot anders bereikt men alleen, dat er geen ouderdoms verzorging voorden Kassier komt, waarbij wij dan maar niet willen „denken" aan de omstandigheden, waarin echtgenoote en kinderen zullen achterblijven, indien hun verzorger komt te vallen. te kunnen dienen. Zelfs beschikt Pellervo met het oog op de propaganda over een compleet film-archief. Zij organiseert cursussen op allerlei gebied en heeft een juridisch bureau opgericht, alwaar de aangesloten vereeni- gingen rechtskundige hulp kunnen bekomen. En nog steeds zijn wij niet aan het eind van de opsomming der werkzaamheden van Pellervo. Zij is overgegaan tot de instelling van een conjunctuur- studie-afdeeling, welke afdeeling zich bezig houdt met de bestudeering van het verloop der marktprijzen en van de geheele conjunctuur. Sinds 1932 heeft zij ook een speciaal prijs-onderzoek- instituut, dat zich op verzoek van de aangesloten coöpe raties ook belast met bijzondere onderzoekingen. Niet alleen verzorgt zij de propaganda voor het verbruik van artikelen en producten, door het eigen land voort gebracht, doch zij dient ook de Regeering van Finland van advies bij het treffen van allerlei agrarische maatregelen. Wanneer we dit alles overzien, kunnen we niet anders doen dan de wijze, waarop deze nog slechts zoo kort zelf standige staat haar coöperatieve beweging heeft georgani seerd en bedenkend dat de opbouw daarvan voor een groot deel heeft moeten geschieden toen zij nog deel uitmaakte van het groote Russische Rijk, van ganscher harte be wonderen. Men meene echter niet, dat dit goed-georganiseerde coöperatieve leven Finland geheel en al voor de crisis heeft kunnen behoeden. Ook daar heeft men er kennis mede moeten maken. De crisis begon in 1928, toen Rusland groote hoeveel heden hout tegen spotprijzen op de markt wierp. De inkomsten uit den boschbouw vielen terug tot op min der dan 50 Dit was een zeer gevoelige slag voor de boerenbevolking, die juist bij den boschbouw zoo sterk was geïnteresseerd. Van regeeringswege werd toen geadviseerd vooral door verhooging der akkerbouwproductie het verlies zooveel mogelijk goed te maken. Van 1923 tot 1927 was de verbouw van graan nauwelijks loonend. De regeering ging toen over tot het treffen van verschil lende maatregelen men begon de graanprijzen te verbeteren door hoogere invoerheffingen. Exportwaren als boter, kaas, vleesch en visch kregen matige exportpremies. Voor de binnenlandsche markt werden z.g.n. stabiliseeringspremies in het leven geroepen. De export van producten, waarvoor invoer van grondstoffen noodig was, werd verkleind. Ook boter, kaas en eieren, waarvoor de invoer van veel en naar verhouding duur krachtvoer noodig was en die op de wereldmarkt slechte prijzen opbrachten, werden minder uitgevoerd. Buitenlandsche producten, die de eigen producten kwamen beconcurreeren, werden streng belast en ge- contingenteerd. Al deze maatregelen werden genomen in samenwerking met de landbouworganisaties en hebben zich sindsdien ontwikkeld tot een voor Finland goed werkend crisis afweersysteem. Finland heeft thans weer een gezonden, veerkrachtigen landbouw met een veel verbeterde cultuur en een ver hoogde productie. De regeering kan dan ook met groote voldoening op de gevolgde werkwijze terugzien, waaraan zeer zeker ook door de goede organisatie van het coöperatieve leven in Finland niet weinig is bijgedragen. In het binnenkort verschijnende Handboekje zullen eenige woorden worden gewijd aan bovenstaand onderwerp. Bovendien zal binnenkort een circulaire hierover van de Centrale Bank aan onze Boerenleenbanken uitgaan. Mocht men intusschen moeilijkheden krijgen of in twijfel verkeeren omtrent de waarde van een Levensverzekeringspolis als zekerheid voor een voorschot of crediet, dan wende men zich tot de Centrale Bank. Het doel van een Boerenleenbank is het dienen van de belangen der leden. De Bank zelf mag geen doel worden. Niet uitsluitend de grootte van een Boerenleenbank bepaalt haar nut en beteekenis; de innerlijke kracht is daartoe een noodzakelijke voorwaarde. Deze inner lijke kracht kan slechts worden bewaard, wanneer de zaken met groote voorzichtigheid worden gedreven en niet-toelaatbare risico's blijven uitgesloten. Onze geldmarkt was gedurende de laatste week wel eenigszins beter gestemd dan de weken daarvoor. De Inschrijving op schatkistpapier werd de vorige week (23 November) toegewezen voor 6 en 12 maanden looptijd resp. tegen 2% en bijna 3% Dit is inderdaad wat beter dan een maand geleden. De koersen waren te Amsterdam

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 4