DE RAIFFEISEN-BODE 43 Boerenleenbanken en 25 millioen in het bezit is van den Finschen Staat. De door de Centrale aan de aangesloten Banken toege stane credieten beliepen in 1938 totaal 1.038 millioen Mark. Uit de gecombineerde balans per 31 December 1937 van de aangesloten Boerenleenbanken noteeren wij nog de navolgende interessante cijfers Activa Deposito's bij de Centrale Bank 254 mill. Mk. Voorschotten en vorderingen in rek.crt. 1.750 mill. Mk. Aandeelen C. Bk. en inventarissen95 mill. Mk. Passiva Eigen kapitaal 18 mill. Mk. Reserves 66 mill. Mk. Schulden aan de Centrale Bank 877 mill. Mk. Deposito's 1.147 mill. Mk. Uit de gezamenlijke verlies- en winstrekeningen der Banken blijkt nog, dat de bedrijfsonkosten over 1937 in totaal hebben bedragen 10,9 mill. Mk. Aan rente en provisie werd in '37 ontvangen 104 mill. Mk. Wij adviseeren onze lezers om de bovengenoemde totaal-cijfers eens te vergelijken met die, voorkomende op de gecombineerde balans per 31 Dec. 1937 der bij onze Centrale aangesloten Boerenleenbanken. Deze gecombi neerde balans kan men vinden in de statistische gegevens over 1937, welke tegelijk met het jaarverslag over 1938 aan de Banken zijn ioegezonden. 4. Coöperatieve Slachterijen. In 1938 telde men in Finland 10 coöperatieve slachterijen met ongeveer 7.800 leden. In 1938 slachtten zij 18 mill. kg vleesch, terwijl de verkoop 270 mil. Mk. bedroeg. Ook deze coöperatieve slachterijen hebben een centrale, terwijl deze nauw samenwerkt met de centrale voor den verkoop van vee. Beide centrales hebben tezamen den geheelen vleesch- export van Finland in handen. 5 Coöperatieve Eierverkoopvereenigingen. Hiervan telde men er in 1938 in Finland 115 met 11.200 leden. Ongeveer 70 van den Finschen eierhandel is in handen van bovengenoemde coöperatieve vereenigingen. De Centrale der Eier-coöperaties verkocht in 1938 niet minder dan 5,2 mill. kg aan eieren met een gezamenlijke opbrengst van 91 mill. Mark. 6. Boschbouwcoöperaties. Waar, zooals we aan het begin van dit artikel opmerkten, ongeveer 60 van de oppervlakte van Finland met bosschen is bedekt, behoeft het niet te verwonderen, dat we ook op het gebied van den boschbouw en de bosch-exploitatie coöperatieve vereeni gingen aantreffen. In 1938 telde men op dit gebied 130 coöperaties, welke zich in hoofdzaak met den handel in en den verkoop van hout bezig houden. Zij omvatten tevens verscheidene houtzagerijen. De Centrale dezer bosch-coöperaties verkocht in 1938 voor 89 mill. Mk. aan hout. Naast de tot nu toe genoemde Coöperatieve vereenigingen zijn er nog verscheidene andere, zij het ook van kleineren omvang. De gebieden, waarop deze coöperaties werken, zijn zeer verschillend. Zoo zijn er die zich bezig houden met den aankoop van landbouwmachines, van fok-vee, enz. Doch ook kent men in Finland coöperatieve electriciteits- vereenigingen en zelfs is het geheele plattelands-telefoon- verkeer op coöperatieven grondslag georganiseerd. Ook op het gebied van het verzekeringswezen treft men onderscheidene coöperaties aan. Indien cheques of wissels bij de Centrale Bank betaalbaar gesteld zijn, is het noodzakelijk, dat de Centrale Bank in het bezit is van een adviseerend orderbriefje. Men voorkomt oponthoud en overbodige corres pondentie door direct een orderbriefje (Form. 066) te zenden, zoodra uit een ontvangen adviesstrookje blijkt, dat een rekeninghouder een cheque op de Boerenleenbank heeft afgegeven, welke betaalbaar gesteld is bij de Centrale Bank. Na de verschillende soorten van coöperatieve vereeni gingen, welke er in Finland bestaan, heel in het kort de revue te hebben laten passeeren, willen we ten slotte ook het centrale orgaan van de Finsche landelijke coöperatieve beweging, de ,,Pellervo", wier 40-jarig bestaan de aanleiding was om het een en ander over de Finsche coöperaties te vertellen, nog wat nader bezien. Alle landelijke coöperatieve vereenigingen zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun eigen centrale, met Pellervo verbonden. Er bestaat derhalve in Finland één groot coöperatief verband, waarvan Pellervo het centrale punt is. Pellervo beoogt dan ook de samenbinding der coöperaties en de bevordering van de coöperatieve gedachte. Zij tracht dit op velerlei wijze te bereiken. Allereerst door de uitgifte van een tijdschrift, Pellervo" geheeten, dat driemaal per maand verschijnt en een oplage heeft van 90.000 exemplaren. Ook aan onze Centrale Bank wordt dit tijdschrift regelmatig toegezonden. Het is alleen jammer, dat wij, door onze weinige kennis van de Finsche taal, niet van het vele wetenswaardig, dat ongetwijfeld in dit tijdschrift word geboden, kunnen genieten. Daarnaast verschijnt bij Pellervo een blad voor de jeugd ten plattelande, alsmede voor de landbouwclubs, welk periodiek een oplage heeft van niet minder dan 95.000 exemplaren. Voor hen, die op eenigerlei wijze in de coöperatieve organisaties werkzaam zijn, wordt een afzonderlijk tijd schrift uitgegeven, dat maandelijks verschijnt en een oplage heeft van 5.000 exemplaren. Behalve dezer regelmatig verschijnende periodieken doet Pellervo nog allerlei andere litteratuur het licht zien. Zoo ontving de Centrale Bank zeer onlangs een gedenk boek, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de S.O.K., de centrale der coöperatieve verbruiks- vereenigingen. Dit 128 bladzijden tellende boek, dat alleen foto's bevat, brengt zoodoende de geheele werkzaamheid der verbruiks coöperaties in beeld, waardoor men bewondering gaat gevoelen voor hetgeen de Finnen in dezen hebben tot stand gebracht. Eenzelfde uitgave bereikte ons van de Valio, de Finsche boter-export-centrale. Daarnaast ontvingen we nog een zestal brochures over allerlei onderdeelen van de Finsche coöperatieve beweging. Al deze uitgaven worden door Pellervo verzorgd. Doch daarmede is de werkzaamheid dezer Centrale nog bij lange na niet uitgeput. Zij geeft eveneens uit handboeken voor de oprichting en de boekhouding van coöperaties, niet minder dan 28 ver schillende soorten model-statuten, een leerboek van het Finsche coöperatiewezen en allerlei statistieken, welke de geheele Finsche coöperatie omvatten. Zij streeft naar uniformiteit in de boekhouding van de verschillende soorten van coöperaties. Zij geeft een kalender uit, terwijl ieder jaar het Pellervo- jaarboek verschijnt, waarin men allerlei wetenswaardigs omtrent de coöperaties vinden kan. Pellervo zendt speciaal opgeleide medewerkers uit ten einde de verschillende coöperaties van voorlichting en advies

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 3