MARTENS NATIONALE BORG-MAATSCHAPPIJ HET IS VAN BELANG DE RAIFFEISEN-BODE. KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAFEDEPOS1TS DOETINCHEM N.V. 40 Advertentiën. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Grootebroek, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer JAN KRIJGER, die vanaf 1925, als Secretaris van den Raad van Toezicht, de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Grootebroek, October 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Oudkarspel, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden op 17 October 1939 van den Heer J. VISSER, die gedurende 20 jaar als Voorzitter van het Bestuur de be langen der Bank heeft behartigd. Nog lang zal zijn nagedachtenis in dankbare herinnering blijven voortleven. Oudkarspel, 23 October 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassiers van de Coöp. Boeren leenbank te Soest, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer H. VAN KLOOSTER, die als lid en Voorzitter van den Raad van Toezicht onzer Bank vanaf de oprichting bijna 34 jaar lang, wegens zijn gewaardeerde bemoeiingen en adviezen, ons aller achting genoot. Zijn nagedachtenis zal dan ook steeds bij ons, zoowel als bij de leden, in dankbare herinnering blijven voortleven. Soest, 2 October 1939. Bestuur en Raad van Toezicht van de Coöp. Boerenleenbank te Breedenbroek, geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun Kassier, den Heer W. J. LUBBERS, die gedurende ruim 28 jaren met veel plichtsbetrachting deze functie heeft bekleed. Zijn nagedachtenis zal bij hen steeds in dankbare herinnering blijven. Breedenbroek, October 1939. dal men van elke wijziging in Bestuur of Raad van Toezicht terstond mededeeling doet aan de Centrale Bank. Met veel succes reeds in gebruik bij bijna 300 Boerenleenbanken Ongeveer 125.000 exemplaren geplaatst. lilEIWiWWfr'l Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heelt ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SPAARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN. HooidkantoorHeerestraat 101-101a Telefoon 734 Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. BORG VERZEKERINGEN voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 8