Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelI zich zacht Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand October 1939. I 91 Va 38 DE RAIFFEISEN-BODE. De les van Roswinkel. Volgens een bericht in de dagbladen moeten de leden van de Coöp. Boerenleenbank te Roswinkel ieder 775, betalen, ter dekking van het verlies, dat ontstaan is door de bekende fraude van den Kassier. Wij zijn met die leden ten zeerste begaan; het is voor velen hunner iets vreeselijks, dat zij zulk een groot bedrag moeten betalen. De ernst van het geval maakt het des te noodzakelijker, dat wij een oogenblik stil staan bij de oorzaken ervan en ons reken schap geven van de les, die de tragedie van Roswinkel ons leert. belang van de Boerenleenbanken en haar leden, meent te moeten voorschrijven. En niet alleen moet men zich hieraan onderwerpen, men moet ook con amore en actief tot de uitvoering ervan medewerken. Met „zich onderwerpen'' komt men er niet. De controle bestaat uit een „coöperatie" een samenwerking tusschen de inspectie van de Centrale Bank eenerzijds en Bestuur en Raad van Toezicht der Locale Bank anderzijds. Wanneer het drama van Roswinkel er toe leidt, dat men zich deze twee lessen realiseert en daarnaar handelt, voor zoover men dit nog niet of niet voldoende doet, dan zal er uit dit kwaad ook iets goeds voortvloeien Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Men herinnert zich de omstandigheden, waaronder de fraude is ontstaan. DeBoerenleenbank te Roswinkel was een „losse" Bank, niet bij een Centrale aangesloten. Zij had een Kassier, die een gezeten boer was en het volle vertrouwen van zijn omgeving genoot. Het bestuur liet hem daarom een groote vrijheid een vrijheid, die hij, naar ten slotte bleek, op schromelijke wijze heeft misbruikt. De fraude, die hij heeft gepleegd, overtreft in omvang verre de andere fraudes, die in de geschiedenis van ons Boerenleenbankwezen be kend zijn. De lessen, die hieruit voortvloeien, zijn duidelijk. De eerste is ook al staat de Kassier nog zoo goed be kend, ook al geniet hij nog zoozeer het vertrouwen van zijn omgeving, het is verkeerd, wanneer het Bestuur hem de vrije hand laat. Het Bestuur moet de leidsels nooit uit handen geven. En het moet ook nimmer zijn controle-plicht verwaarloozen. Het moet altijd waakzaam blijven. Veel leed zou in Roswinkel zijn voorkomen, wanneer het Bestuur daar zijn plicht gedaan had. De tweede les is het is voor een Boerenleenbank een dringende eisch, dat zij is aangesloten bij een Centrale Bank, die over een behoorlijk controle-apparaat beschikt. Dit is een les, die onze lezers waarschijnlijk niet meer be hoeven te leeren, want zij zullen wel reeds voldoende over tuigd zijn van de onmisbaarheid van de aansluiting bij een Centrale Bank. Toch vestigen wij de aandacht er op, omdat wij er aan willen toevoegen, dat de aansluiting slechts dan van waarde kan zijn, wanneer men zich ook onderwerpt aan de controlemaatregelen, die de Centrale Bank, in het Wederom gaf de geldmarkt in de afgeloopen maand weinig fluctuaties. Het schatkistpapier werd deze week (26 October) toege wezen voor de 4-maands, 8-maands en 12-maands respec tievelijk tegen 1% 2'/8 en 2% Prolongatie bleef 2 De koersen waren te Amsterdam 2 October 16 October 25 October Londen 7-53 7-54 7.56 Berlijn 74.87 75.50 75.52 New-York 1.8 73U 1.887, i.883/s Parijs 4.27 4.28 4.28 Brussel (Belga) 31.59 31-48 31-45 Al naar gelang de beoordeeling van den internationalen toestand, was de Nederl. Beleggingsmarkt afwisselend zwak of vast gestemd. De resultante van de koersbeweging ging echter wel weer iets naar de hoogte. Een oogenblik ontwik kelde zich een meer krachtig koersherstel, toen er gelden herbelegd werden, afkomstig van de aflossing op de 3 Indië 1937 daarna weer eenige reactie, vermoedelijk ver oorzaakt door buitenlandsche verkoopen. Thans 27 October) noteert b.^ de 3 Staatsleening ongeveer 80 De koersen waren 2 October 16 October 25 October 3 °/o Nederland 1936 3 °/o Nederland 1937 33V2% Nederland 1938 3 °/o Ned. Indië 1937a 3Vz% Amsterdam 1937 I 3Mi 's-Gravenhage 1937 II 3j/2%> Rotterdam 1937 6e 3j4°/o Fr. Gr. Hyp. Bank 3^%> Ned. Hyp. Bank 3yZ"/o Utr. Hyp. Bank Aand. Koninklijke Olie Aand. Lever Brothers Unilever Aand. Philips Gloeilampen Aand. Handelsver. „Amsterdam" Aand. Nederlandsche Bank Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie Aand. Deli Batavia Rubber Aand. Deli Batavia Tabak Cert. Anaconda Copper Cert. Shell Union Oil 937/g 92 93 825/s 77 79-/2 85 Va 85 85'/2 86 8372 84'/8 88 87-/4 87 'I2 92'/2 92 88 87 87-/8 8 7'/, 903/4 9i-/2 853/4 87'/8 90 83 8.3-/4 86 290 270 288 93 9i 97-/2 >32 '34 '39 376 370 411 92'/2 100 I IO 118 112 120 158 157 ■67-/2 108 111 124 2; 25-/2 26-/2 12 l'-/s 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 6