AIFFEISEN-BODE HET BEHEER EENER BOERENLEENBANK. OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD REDACTIONEEL GEDEELTE. Zie Mededeelingen op blz. 39. REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 5 NOVEMBER 1939 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0 50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST Redactioneel Gedeelte. 1. Het Beheer eener Boerenleen bank (Vervolg). 2. „Business as Usual". 3. Oppassen! 4. Opening van 'n crediet onder cessie eener aannemings som. 5. Bij uitbetaling van het saldo van een spaarboekje trekke men het boekje in. 6. In pand geven van Polissen eener Maatschappij van Levensverzekering en de dekking van het Oorlogsrisico door deze Maatschappij. 7. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht 8. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. 1. Spreekuren Juridisch Bureau. 2. Hand boekje. c. Uit onze Boerenleenbanken. 25-Jarig jubileum van de Coöp. Boerenleenbank Nijega-Opeinde. d. Advertentiën. (Vervolg) Hoofdstuk IX. De Reserve. Wat de reserve is. Wanneer we het woord „Reserve" gebruiken, dan doen we dit als regel in de beteekenis van iets, dat teruggehouden of achtergehouden wordt, dus van iets, dat we bewaren ot besparen, teneinde er eerst gebruik van te maken, wanneer dit noodig mocht blijken. Dus eigenlijk „zorgen voor de toekomst Waar we nu in dit hoofdstuk het een en ander willen zeggen van de reserve s der Boerenleenbanken, moet daar onder dus ook worden verstaan iets, dat die Banken achter houden, opzij leggen, besparen. Heel eenvoudig gezegd is de reserve van een Roeren- leenbank dus een zeker kapitaal of een fonds, dat de Bank vormt uit de bespaarde winsten, teneinde daar in geval van nood gebruik van te kunnen maken. Zooiets dus als een appeltje voor den dorst. Evenals de menschen ieder voor zich sparen, uit welk leit duidelijk spreekt, dat men zich bewust is iets te moeten overleggen voor de onzekere toekomst, dient ook een Boerenleenbank te reserveeren om voor eventuëelen tegen slag beschut te zijn. Immers, hetzelfde wat geldt voor den enkeling, geldt evenzeer voor de gemeenschap, welke die enkelingen tezamen vormen in de Boerenleenbank. Iemand, die in het geheel niet spaart, die dus niet zorgt voor de toekomst, zal men zeker niet verstandig noemen. Maar een Bank [en dus ook een Boerenleenbank), die niet voor de toekomst zorgt, die dus niet voldoende van haar winst achterhoudt en daardoor niet voldoende reserve vormt, dient dit nog veel zwaarder te worden aangerekend, daar zij rekening heeft te houden met de belangen van allen, die op een of andere wijze bij de Bank betrokken zijn. Haar verantwoordelijkheid is grooter dan die van den enkelen mensch. Waarvoor de reserve dient. Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de reserve in de eerste plaats dient om eventuëele tegenslagen, verliezen dus, op te vangen. Ieder bedrijf, ook de best geleide en beheerde Boeren leenbank, loopt risico en de omvang van deze risico s is nimmer van tevoren vast te stellen. Een Bank zonder reserve is te vergelijken met een stoom ketel zonder veiligheidsklep, met een electrische installatie zonder zekerheidsstoppen. Een dergelijke Bank leeft als het ware op de grens van haar bestaan en kan bij den minsten of den geringsten schok worden ontredderd. Dit nu voorkomt de Bank, die een behoorlijke reserve heeft gevormd. Dit fonds dient met de Bank mede te groeien, omdat al naar gelang de omvang van een Bank grooter wordt, ook de kans op verliezen toeneemt. Heeft een Bank geen reserve, waaruit zij eventueel ge leden verliezen kan bestrijden en dekken, dan zullen die verliezen op haar balans moeten verschijnen. We behoeven er niet veel van te zeggen, welke indruk dit op degenen, die van een dergelijke balans kennis nemen, wel moet maken en welke onrust daardoor ten aanzien van die Bank wordt gewekt, inzonderheid onder de leden, de spaarders en de deposanten. De verantwoordelijkheid der Besturen is ten aanzien van de reservevorming dan ook zeer zwaar, omdat zij door ten aanzien van de reservevorming niet voldoende actief te zijn, niet alleen de Bank in de waagschaal stellen, maar evenzeer de belangen van alle leden der Bank gevaar doen loopen. Naast het opvangen van verliezen en het bestrijden der bedrijfsrisico's dient de reserve ook om de financiëele positie der Banken te versterken en haar liquiditeit te verhoogen. Een Bank, die een in verhouding tot haar grootte behoor lijke reserve heeft gevormd, beschikt over belangrijk meer weerstandsvermogen, dan een Bank zonder reserve. Hoe meer de réserve wordt aangekweekt, des te sterker wordt de positie van de betrokken Bank en des te minder kans is er, dat een eventuëel verlies direct invloed op het bedrijf der Bank zal doen gelden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1