2 Sept. MEDEDEELINGEN Bij het 25-jarig jubileum van den Heer R. van Mansum. DE RAIFFE1SEN-B0DE 3i 15 Sept. 28 Sept. 3 Nederland 1936 96 3 °/o Nederland 1937 85 331/2% Nederland 1938 93 3 °/o Ned. Indië 1937a 87'/2 3i/2% Amsterdam 1937 I 9° 31/2% 's-Gravenhage 1937 II 98 3j/2"/o Rotterdam 1937 be 9° 3}4u/o Fr. Gr. Hyp. Bank 96 3j/2%) Ned. Hyp. Bank 95 3/2u/o Utr. Hyp. Bank 98 Aand. Koninklijke Olie 300 Aand. Lever Brothers Unilever '20 Aand. Philips Gloeilampen '9° Aand. Handelsver. „Amsterdam" 4u0 Aand. Nederlandsche Bank 115 Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie 112 Aand. Deli Batavia Rubber 148 Aand. Deli Batavia Tabak 108 Cert. Anaconda Copper 26 Cert. Shell Union Oil 9 92 80 85 83 83V2 91 83 7. 85 85 84 341 104 146 431 114 139 '73 134 28 13 93 80 84 Si'/s 85 9' 85'/z 87 87 9' 283 90 126 37 2 101 117 '50 110 26 Spreekuren Juridisch Bureau. ALKMAAR (Landbouwhuis 1012.30 uur) Vrijdag 13 October (Mr. Greven; Mr. Nix is in militairen dienst). LEEUWARDEN (Oranje-Hotel, 10.1512.30 uur) Vrijdag 6 October (Mr. Verloop). Uitbetaling bons Dienst voor de Kleine Boerenbedrijven. Wij willen er nog eens ter voorkoming van vertraging in de behandeling de aandacht op vestigen, dat de bons voor steunverleening aan de Kleine Boerenbedrijven alleen dan uitbetaald mogen worden, indien de handteekening van den Rijkslandbouwconsulent, daarop voorkomende, in overeen stemming is met de model-handteekening, welke aan elke Boerenleenbank is toegezonden en mits die bons bovendien de handteekening dragen van den landbouwer en van den leverancier. Op elke bon moeten dus drie handteekeningen voorkomen. De bons voor de steunverleening aan Kleine Tuinders- bedrijven worden niet door onze Organisatie uitbetaald; men moet zich voor de uitbetaling van die bons bij het gemeente huis vervoegen. Verzonden circulaires. Op 30 Augustus j.1. is aan al onze leden een circulaire toegezonden, houdende mededeeling van een wijziging in de rentetarieven der Centrale Bank. In aansluiting op de circulaire van 29 Augustus j.1., waar van in het Septembernummer nog mededeeling werd gedaan, is op 1 September d.a.v. nog aan alle leden van de Centrale Bank een circulaire toegezonden. Voor het geval men onver hoopt een van deze circulaires (of beide) niet mocht hebben ontvangen, zal men daarvan alsnog een exemplaar kunnen aanvragen. Op den verschijndag van dit nummer zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer R. van Mansum door wijlen den heer van den Hurk werd uitverkoren am als ambtenaar bij de Centrale Bank zijn intrede te doen. Op 53-jarigen leeftijd begon hij dezen werkkring na als onderwijzer gepensionneerd te zijn. Met groote opgewektheid, ijver en toewijding heeft de heer van Mansum steeds zijn werk gedaan. Alle aange sloten Banken hebben in den loop der jaren ook van zijn hoofdwerk kunen kennis nemen. De verzorging toch van de statistiek, de millioenen cijfers op te diepen uit de rapporten en balansen, te verwerken, te rangschikken en te corrigeeren, was zijn lievelings werk, en hij deed dit met een buitengewone nauwgezetheid. Met dit al is hij geen dorre rekenmachine; integendeel, de gezondheid en de vitaliteit stralen hem nu nog op 78- jarigen leeftijd de oogen uit. Hij is één van die stoere, sterke werkers, zooals er maar weinigen zijn. Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Centrale Bank werd hij door H.M. de Koningin geëerd met de eere medaille in goud, verbonden aan de Huisorde van Oranje- Nassau. Hij had dit ten volle verdiend. God geve den sympathieken en door bestuur, directie en personeel geachlen heer van Mansum nog vele jaren. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Marrum, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer K. D. DE GROOT, die vanaf 1915 als lid van den Raad van Toezicht en sedert 1921 als secretaris van het Bestuur, de belangen der Bank naar zijn beste krachten heeft gediend. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven. Marrum, 29 Augustus 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Borne, geven met diep leedwezen kennis, dat na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouder dom van 74 jaren is overleden, de Weledele Heer J. C. M. B. KNUIF, Oud-Kassier. Gedurende 36 jaren heeft de overledene de Bank, waarvan hij mede-oprichter was, met de grootste toewijding beheerd. Gedenk hem in Uwe gebeden; zijne nagedachtenis zal steeds in dankbare herinnering blijven. Borne, 4 September 1939.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 7