LIPS BRANDKAST CONTACT MET BORGEN DE R AIFFEÏSEN-RODE Tot nu toe heeft noch onze Regeering noch de Duitsche Regeering het clearingverdrag opgezegd, zoodat het in ieder geval tot eind September doorloopt; en mocht geen tus- schentijdsche opzegging plaats hebben, dan loopt het door tot het einde van dit jaar. Over de vraag of het ook voor 1940 zal worden verlengd, zullen binnenkort wel onder handelingen tusschen beide Regeeringen moeten worden geopend. en het houden van afschrift. Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand September 1939. 30 stortingen ingevolge de bepalingen van het verdrag afge wikkeld worden. Blijft na de buitenwerkingtreding van het verdrag uit de stortingen bij een van de beide vereffenings instituten nog een overschot uitstaan, dan zullen de in artikel 2 van het verdrag vermelde verplichtingen nog zoo lang in het verrekeningsverkeer overeenkomstig de bepalin gen van het verdrag afgewikkeld worden, tot het overschot verdwenen is. Hierboven merkten wij reeds op, dat van nu af de Neder - landsch-Duitsche clearing zal worden beheerscht door de oor 1 ogs-economie. De Nederlandsche Regeering immers heeft voor tal van artikelen uitvoerverboden uitgevaardigd, waardoor zij ook voor export naar Duitschland niet meer in aanmerking komen en derhalve de clearing niet zullen belasten. Ook het spoorwegvervoer, de doorvoer, de Rijn vaart, kortom het geheele dienstenverkeer zal aanmerkelijk inkrimpen hetgeen eveneens ten gunste der clearing kan strekken. Anderzijds echter is het de vraag of Duitsch'and onder de tegenwoordige oorlogs-omstandigheden, nu het al zijn productiekrachten zelf noodig zal hebben, nog veel aan Nederland zal kunnen leveren; wij kunnen dat uit den aard der zaak in het geheel niet beoordee'en. Binnenkort echter zal onze Regeering, naar wij ver- wach'en. met de Duitsche Regeering, evenals trouwens met Engeland, Frankrijk en de andere landen, wel in onder handeling treden ten einde een regeling van het inter nationale handelsverkeer zoo goed en zoo kwaad als het kan tot stand te brengen. De heer Papenhuijzen, kassier der Coöp. Boerenleenbank te Raalte, stelde ons naar aanleiding van het artikel ..Contact met borgen" in het vorige nummer de vraag of het houden van conie der aan borgen gezonden berichten niet even noodzakelijk is als het bericht zelf. Dit is een vraag, die zeer zeker waard is te worden be antwoord. Inderdaad is het houden van afschrift der aan de borgen gezonden berichten noodzakelijk. Onze formu lieren 250 II fmededeeling aan de borgen van stand voor schot) en 250 III (mededeeling aan borgen omtrent crediet in loopende rekening) zijn dan ook zoo ingericht, dat de kassier als van zelf afschrift van de mededeeling aan de bortfen houdt. Waarom is het houden van afschrift noodig Omdat men, als men geen afschrift houdt, nooit kan bewijzen, dat men de mededeeling heeft verzonden. Als de borg ontkent, dat hij de mededeeling heeft ont vangen. heeft men er niets aan, dat de mededeeling in werkelijkheid verzonden is, als men dit niet kan bewijzen. En dit zal in den regel alleen mogelijk zijn doordat men afschrift er van overlegt. De wenschelijkheid om afschrift van uitgaande mede- deelingen te houden, is niet beperkt tot de mededeelingen aan borgen. Van alle mededeelingen, die van eenig belang zijn, behoort afschrift te worden gehouden. Want het kan TE KOOP AANGEBODEN een nog nieuwe Kwaliteit P, afmetingen binnenwersk 100 X 55 X 55 cM. door de Coöp. Boerenleenbank Dreischor. noodig zijn, dat de Bank het bewijs levert, dat de mede deelingen zijn gedaan. Trouwens niet alleen uit een oogpunt van bewijslevering is het houden van afschrift gewenscht. Het is ook gewenscht, omdat men nu eenmaal niet alles kan onthouden, en omdat er een nieuwe kassier kan komen, die natuurlijk niet weet, wat zijn voorganger heeft gedaan. Zijn van alle uitgegane stukken en brieven afschriften aanwezig, dan kan men altijd opzoeken, wat er is geschreven of geteekend. Als de kassier, die meestal de correspondentie voert, een schrijfmachine gebruikt, is het houden van afschrift al heel weinig moeite. Schrijft hij met de hand, dan levert het houden van afschrift wel eenige last op, maar toch niet veel. Hij kan de last tot een minimum beperken door met inkt potlood te schrijven en carbonpapier te gebruiken. Onder invloed van de verschillende complicaties en on overzichtelijkheden, welke niet alleen als gevolg van den oorlog, doch ook als gevolg van de chaotische valuta verhoudingen zijn ontstaan, werd de speculatie aan de Amsterdamsche Beurs veel critischer. Vele belanghebbenden gingen tot verkoop over waarbij de koersen voor de Industrie-Cultures en Scheepvaart ge voelig terugliepen. De Nederl. en Indische Staatsfondsen, de gemeente- leeningen en andere guldensobligaties zijn aanvankelijk nog wat afgebrokkeld, doch de laatste dagen kwam er meer grond in de markt, terwijl vele koersen een neiging tot herstel vertoonden. Met voldoening heeft men ervaren, dat het nieuwe belastingprogram geen verhooging van de couponbelasting bevatte. Overigens heeft de regeering er thans ook alle belang bij de beleggingsmarkt zooveel mogelijk te ontzien. De koersen waren te Amsterdam Londen Berlijn New-York Parijs Brussel (Belga) 2 Sept. 15 Sept. 28 Sept. 7.96 73-— 1.86 4-55 7U 32.30 7.48 73-75 i.SS 4.26 32.15 7-51 76.— 1.88 4.26 31-85

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 6