WAT U „VRAGEN UIT HET PUBLIEK." NOODIG HEBT LIGT HIER voor U KLAAR! 28 DE RAIFFEISEN-BODE. De dagbladen hebben een rubriek „Vragen uit het publiek" geopend, waarin allerlei vragen, die de oorlogs omstandigheden doen rijzen, worden beantwoord. Ook uit ons Boerenleenbanken-publiek zijn zulke vragen voortgekomen, en er zullen wellicht lezers zijn, die daarin en in de antwoorden, die wij er op gaven, belang stellen. Vandaar, dat wij met den tijd meegaan en óók een rubriek „Vragen uit het publiek" openen (althans voor één keer). De Bank te H., dicht bij onze grens gelegen, vroeg hoe zij in geval van oorlog zou moeten handelen tegenover de huurders van kluiskastjes. Hierop gaven wij het volgende antwoord Wanneer er oorlog komt, kunt U ons inziens niets anders doen dan de zaken, ook wat betreft de verhuur van safe-loketten, gewoon voortzetten, zoolang de omstandigheden dit niet onmogelijk maken. Mocht dit het geval zijn, dan is dit overmacht, waarvoor de Bank niet aansprakelijk is. U zie nr. 8 der voorwaarden van onze model-huurovereenkomst kluiskastje: „De Bank neemt alleen voor haar verantwoording de schaden, die een gevolg zijn van de onvoldoende bewaking en afslui ting der kluisinrichting van hare zijde". Wordt een safe loket met inhoud dus vernietigd door oorlogsgeweld, of wordt de inhoud in beslag genomen door een binnen rukkende vijand, dan is Uw Bank hiervoor niet aan sprakelijk. Het schijnt ons gewenscht, dat U de houders van safe-loketten op genoemde bepaling wijst. Dan weten zij, dat oorlogsrisico's te hunnen laste komen, en dan kunnen zij, als zij willen, den inhoud van hun safeloket tijdig naar elders (b.v. naar de Ned. Bank te Amster dam) overbrengen. Desgewenscht is de Centrale Bank bereid haar be middeling bij deze overbrenging te verleenen. De Bank te W. schreef ons, dat de vrees bestond, dat de afname en de betaling van bij de boeren geïnventariseerde voorraden lang op zich zouden laten wachten, en dat er dus bij sommige boeren gebrek aan geld voor de voortzetting van het bedrijf zou kunnen ontstaan. Zij knoopte hieraan vast de vraag, of het mogelijk zou zijn om, ter overbrugging van zulke financiëele moeilijkheden, voorschotten op derge lijke voorraden te geven. Wij antwoordden hierop In antwoord op Uw brief deelen wij U mede, dat wij ons telefonisch in verbinding hebben gesteld met een der provinciale voedselcommissarissen, dien wij kennen, en dat deze ons mededeelde, dat de vrees, dat de afname langzaam zal geschieden, ongegrond is. De bedoeling is de afname zoo snel mogelijk te doen ver- loopen. Hij achtte dus de kwestie van voorschotver - leening op geïnventariseerde voorraden vooralsnog niet van praktisch belang. Mochten voor Uw vrees voor langzame afname be paalde gronden aanwezig zijn, dan zullen wij dat gaarne nog even vernemen; dan zullen wij Uw vraag opnieuw in overweging nemen. Ten overvloede voegen wij hieraan toe, dat het zeer zeker de taak van het Boerenleenbankwezen is om in tijdelijke credietbehoeften van den aard, als door de Bank te W. bedoeld, te voorzien. Mocht dus blijken, dat zulke crediet behoeften ten gevolge van de bijzondere omstandigheden ontstaan, dan kan men steeds op onze medewerking rekenen voor de voorziening er in. Natuurlijk onder het vanzelf sprekende voorbehoud, dat de credietverleening de krachten der Boerenleenbanken niet te boven moet gaan en dat zij moet voldoen aan het statutaire vereischte van voldoende zekerheidsstelling. Door verschillende Banken werd ons gevraagd, of zij voorschot konden geven op bonnen voor gerequireerde paarden, auto's, enz. Wij hebben trachten te onderzoeken of dit mogelijk was, maar terwijl wij hieraan bezig waren bleek ons, dat zulk een voorschotverleening niet veel zin had, aangezien de bonnen spoedig zouden worden voldaan. Wij vermoeden, dat, als deze Raiffeisen-Bode verschijnt, alle bij de mobilisatie afgegeven bonnen reeds zullen zijn betaald. De Bank te D. legde ons voor de volgende vraag van een spaarder „Zijn gelden, bij de Boerenleenbank gedepo neerd, in oorlogsgevaar of oorlog verzekerd en kunnen ze in beslag genomen worden?" Wij antwoorden hierop t - De bij onze Boerenleenbanken gedeponeerde spaar gelden zijn in oorlogstijd op precies dezelfde wijze verzekerd als in vredestijd namelijk door de aan sprakelijkheid der leden, door de waarborgen ten aan zien van het beheer, door de controle-voorschriften, door de reserve, door de dekking, die het Onderling Waarborgfonds geeft, enz.. Tenzij de geheele wereld ineenstort, moet deze verzekering ook in oorlogstijd voldoende zijn. Of de spaargelden in beslag kunnen worden genomen, is een vraag, die wij niet kunnen beantwoorden. Er kan zooveel gebeuren tegenwoordig. Maar er is geen enkele reden om beslaglegging te verwachten. Het is, voorzoover ons bekend, nog nooit voorgekomen, dat spaargelden in beslag werden genomen. Ongerustheid in dit opzicht zou dus geheel ongegrond zijn. Als men zich over zulke dingen ongerust gaat maken, kan men ook wel gaan vreezen, dat de maan naar beneden zal vallen voor Uw administratie staat in onze catalogus. Wat in onze catalogus staat, En wat U noodig mocht hebben, dat NIET in de catalogus staat, leveren wij in 99 van de 100 gevallen óók.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 4