n™- delingen EEN persoonlijk woord. 'df u'S Are, - 973U 97 74 9°7U 99'U 971U i3°7/8 MEDEu Circulaire. 22 Bankinstellingen, voornamelijk de Nederlandsche Handel Mij. door de groote belangen, welke zij met de Fa. Mendels- sohn hadden, hunne aandeelent een flink stuk in koerst zien dalen. Aan het einde van de maand werd de beurs en feitelijk de geheele wereld opgeschrikt door de verdragen welke Duitschland met Rusland heeft afgesloten, als gevolg waar van kansen op militaire verwikkelingen, naar men vermoedt, sterk gestegen zijn. Op het moment, dat wij dit korte over zicht schrijven, doen de wildste geruchten daaromtrent de ronde. Opmerkelijk is echter, dat op de beurs, alhoewel lager in noteeringen, absoluut geen angststemming bestaat. Vanzelfsprekend is de handel tot op een minimum inge krompen. 3 Nederland 1936 3 Nederland 1937 3Z]/2 °/o Nederland '38 3 Ned. Indië 1937a 3yi0/» Amsterdam 1937 3y2°/t> 's-Gravenhage '37 II 3^2°/o Rotterdam 1937 6e 3>4% Fr. Gr. Hyp. Bank 3j4°/o Ned. Hyp. Bank 3y2alo Utr. Hyp. Bank Aand. Koninklijke Olie Aand. Lever Brothers Unilever Aand. Philips Gloeilampen Aand. Handelsver. „Amsterdam" Aand. Nederlandsche Bank Aand. Nederlandsche Scheepvaart Ut ie Aand. Deli Batavia Rubber Aand. Deli Batavia Tabak £prt, Anaconda Copper C©rt, Shell Union Oil 1 Aug. 15 Aug. 23 Aug. 987„ G.B. 9072 S87s 943/4 947/8 92'7,6 925/s G.B. 92 7/8 917, *G.B 977/s 95'7,6 V.K. 95 ioo V.K. 9872 96 96 G.B. 95 G.B. 9 ;7/8 9S5/s 96V2 97 96V2 94 927/8 G.L. 93 L. 307V4 301 G.L. 28372 '3o7 4 123 *G.L, 2°3 V2 20374 185 4043U 400 'l2 G.L. 382 *g.L. I 263/j 117 V.K. 1147 2 io85/8 io97s >o63/4 545 '447a 132 13274 124 110 2o7l6 207 8 G.L, 183/8 37,6 8732 «25/ 32 otËioteeringen. j.1. is een circulaire verzonden, hou dende Op 29 Augustus -band met de buitengewone omsta, idig- eenige wenken in ve 'voeging van een exemplaar der pir- heden, zulks onder ij 1938, welke naar het oordeel van cutaire van 28 beptem er o omstandigheden nog volkomen het Bestuur onder de ui 5k welke deze circulaires niet van toepassing is. Ue anr ^aar a]snog jen spoe- mochten hebben ontvangen, gein digste aan té vragen. Spreekt *"851 Juridiuch Bureau. ,Iel spreekuur te ALKMAAR »1 daar Mr. Nix in '"'Y^ijvy/aRDEN op 1 Sépt. a.s. zal ver- Het spreekuur te L_..E „„„„Ueren en zeer beperkten vallen in verband met de October weer treinenloop. Hopelijk zal het op vrijaas kunnen worden gehouden. baar ben ik, dat ik heb mogen werken. Dankbaar zestien jaar m uw midden tl J prettige per- pen door het mooie van het Boerenleenbankwezen. Steeds heb ik beseft, dat ik niet werkte om zooveel mogelijk winst b ijeen te halen voor een groep aandeelhouders, maar dat m.ïn arbeid ten goede kwam aan tienduizenden boeren en tuii iders, aan een groot en nijver deel van ons volk. Ik heb begr epen, dat de coöperatie voor den boerenstand een krach tige h.'dp beteekent in den moeilijken strijd om zijn bestaan, en ik h^b het daarom als een voorrecht gevoeld, dat ik mocht medewe. 'ken aan een zoo goed mogelijk functionneeren dier coöperati e. Daar komt bij, dat mijn werk mij stelde op een centraal punt, waar vele draden samenloopen, zoodat ik veel heb kunnen zien en leeren. Het persoonlijke contact, dat ik in en buiten het kantoor van de Centrale Bank met zoovelen heb mogen hebben, is bijna steea's van aangenomen aard geweest. Ik zeg „bijna" want het is wel eens gebeurd, dat ik in minder aangename aanraking kivam met een schuldenaar of borg, die niet wilde betalen. Maar afgezien hiervan meen ik te kunnen zeg gen, dat ik steeds zeer wel met iedereen (ook zelfs met schuldenaren en borgen, die ik tot betaling moest aanspo ren! heb kunnen opschieten. Het feit, dat ik op het platte land geboren en getogen ben, is hieraan misschien niet vreemd. Voor het vertrouwen, dat de bestuurders en kas siers der Boerenleenbanken mij steeds geschonken hebben, zeg ik bij deze mijn hartelijken dank. Het meest ben ik natuurlijk in aanraking gekomen met hen, die ten kantore der Centrale Bank werkzaam zijn, en daarom moge ik tot hen een afzonderlijk woord van dank richten voor de prettige wijze, waarop wij steeds mochten samenwerken. Ik wil hier geen namen noemen, want dan zou ik zoo licht iemand vergeten en hem daarmede onrecht doen, maar een uitzondering mag ik toch wel maken voor wijlen Mr. Gezelle Meerburg. Allen, die hem gekend hebben, weten welk een vriendelijk, hoogstaand en bekwaam man hij was. Het was een voorrecht onder hem te mogen werken. Veel heb ik van hem geleerd en veel dank ben ik hem ver schuldigd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 6