rfcAIFFEISEN-BOPE HET BEHEER EENER BOERENLEENBANK. OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD REDACTIONEEL GEDEELTE. De blijde gebeurtenis in het Kroonprinselijk gezin. Zie Mededeelingen op blz. 22. VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 13 SEPTEMBER 1939 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST a. Redactioneel Gedeelte. I. De blijde gebeurtenis in het Kroonprinselijk Gezin. 2. Het Beheer eener Boerenleen bank. (Vervolg). 3. Contact met borgen. 4. Nog een opzienbarende gebeurtenis op bankgebied. 5. Stichtings akte Spaarbank. 6. Afscheid Ds. J. M. Natzijl. 7. Vraag en antwoord. 8. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. I. Circulaire. 2. Spreekuur Juridisch Bureau. c. Een persoonlijk woord. d. Uit onze Boerenleenbanken. Weest vertrouwd en ver trouwt niemand", ingezonden door Nieuwe Niedorp, met onderschrift van den heer G. W. Stroink. e. Advertentiën. (Vervolg) Hoofdstuk VIII. Liquiditeit der Boerenleenbanken. De wijze van uitzetting der gelden uit liquiditeitsoogpunt. In ons vorig artikel werd in verband met het liquiditeits- vraagstuk, het karakter der bij de boerenleenbanken gedepo neerde gelden beschreven. Thans moeten we nog een oogenblik aan de actieve ope raties van de bank (de uitzetting der ter beschikking staande gelden) onze aandacht wijden. De voornaamste taak van de Boerenleenbank bestaat in het verleenen van voorschotten en credieten tot instand houding of verbetering der bedrijven van de leden. Het is duidelijk, dat men uit liquiditeitsoogpunt hiermede niet te ver mag gaan men moet er rekening mede houden, dat voldoende middelen direct ter beschikking moeten staan om aan opvragingen van gedeponeerde gelden (en eventueele beschikkingen op toegestane credieten) te kunnen voldoen. De zorg voor voldoende vlottende middelen uit zich bij onze Boerenleenbanken vooral in het aanhouden van een behoorlijk saldo bij de Centrale Bank, die als algemeen geld- reservoir dienst doet voor de geheele organisatie. Wij zijn wel wat laat, maar wij meenen toch ook nog onze stem te moeten voegen bij het veelstemmige koor van hen, die hun vreugde hebben geuit over de geboorte van prinses Irene Emma Elisabeth. Wij, Boerenleenbankmenschen, zijn rechtgeaarde Nederlanders, en als zoodanig verheugen wij ons over de hernieuwde versterking van het zoo nauw met ons volk verknochte Huis van Oranje. In dit vergaarbekken vloeien de geldoverschotten der aan gesloten banken, terwijl er uit getapt wordt bij opvraging van spaargelden, bij het opnemen van rekening-courant- gelden en bij het doen van eventueele beleggingen en het verleenen van voorschotten. De Centrale Bank heeft de zorg voor een goede function- neering van dit reservoir. De in- en uitgaande leidingen moeten mitsdien niet verstopt raken, de voorraden mogen niet bevriezen of verstijven; het vloeibaar houden (de liqui diteit) is van het allerhoogste belang. Vandaar dat de Centrale de voorradige gelden in hoofd zaak belegt in waarden, welke gemakkei ij k te gelde te maken zijn, en in leeningen op zeer korten term ij n. Als zoodanig komen o.a. in aanmerking schatkistpapier, daggeldleeningen, kasgeld- leeningen aan gemeenten, provincies, waterschappen enz. De liquiditeits-coëfficient, d.i. verhouding tusschen het totaal der gemakkelijk realiseerbare waarden en het totaal der verplichtingen op korten termijn, is zeer hoog en varieert in de laatste 5 jaren van 80 tot 100 (D.w.z. bij de Cen trale Bank). Het beschikbaar saldo van de Boerenleenbanken bij de Centrale kan dan ook vrijwel geheel beschouwd worden als direct ter beschikking staande van de banken. Overschotten bij de Boerenleenbanken kunnen met toe stemming van de Centrale Bank ook bestemd worden voor den aankoop (door de Banken zelf via de Centrale Bank) van gemakkelijk op korten termijn te gelde te maken activa. Als zoodanig komen bij onze Boerenleenbanken voor: schat kistpapier, courante effecten, kasgeldleeningen aan ge meenten, provincies en waterschappen. Men hoort wel eens de meening verkondigen, dat, wanneer VI

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1